Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

98.2m FM

Handelse av storre vikt

opinion

Behandlas i Utskottets förslag: Inledning Denna motion föranleds av att regeringen inte förmått att presentera sina förslag till åtgärder för att möta den ökande arbetslösheten. I avsaknad av regeringsförslag är det nödvändigt att riksdagen nu tar initiativ.

Sök på datum

Statsrådsberedningen utgav den 22 januari en förteckningen över propositioner som avsågs att lämnas till riksdagen under våren Av denna förteckning "Handelse av storre vikt" att regeringen i maj avsåg att presentera en proposition om sysselsättning och arbetslivsfrågor. Tidpunkten för propositionsavlämnandet har senare preciserats till den 28 maj.

Efter detta har dock arbetsmarknadsminister Margareta Winberg i olika uttalanden hotat att inställa avlämnandet av propositionen om överläggningarna inom arbetsrättskommissionen havererade.

Logiken i att straffa de arbetslösa för att parterna inte kan komma överens kan i och för sig ifrågasättas men detta är det besked som chefen för arbetsmarknadsdepartementet givit.

Idag står det klart att regeringen inte kommer att kunna samla sig till några förslag för att förbättra sysselsättningsläget i landet. Detta är ett svårartat haveri för ett parti som gick till val på sysselsättningsfrågan.

När det stod klart att detta inte skulle kunna uppfyllas hette det istället att den öppna arbetslösheten skulle halveras senast år Allt mindre talar för att detta ska kunna uppfyllas. Regeringens egen vårproposition förevisade siffror som klargjorde att med ett fullföljande av regeringens politik skulle man inte ens med mycket gynnsamma konjunkturbetingelser kunna uppnå målsättningen.

Regeringen saknar de verktyg som skulle kunna ge förutsättningar för nya jobb. I sin iver att vinna valet avfärdades just de åtgärder som kan bidra till ett bättre klimat för företag och företagande. Regeringen har ensidigt satsat på budgetsanering. Budgetsanering är nödvändigt men måste kombi- neras med åtgärder för att få fart på tillväxten. Den enögda kamrerspolitiken leder nu till en stigande arbetslöshet. Enligt AMS var i april personer öppet arbetslösa.

Det är en ökning med 11 personer i förhållande till april Bara den senaste veckan har kön av arbetssökande tillförts 3 personer. Det är mot denna bakgrund Handelse av storre vikt kristdemokrater tar till den ovanliga åtgärden att motionera i enlighet med Riksdagsordningens bestämmelse om motion med anledning av händelse Handelse av storre vikt större vikt.

Kristdemokratisk politik för ökad sysselsättning Insikten om att endast den privata sektorn kan skapa den expansion av samhällsekonomin och den ökning av det totala antalet arbetstillfällen som Sverige så väl behöver föranleder oss att förorda en kraftull tillväxtpolitik som bygger på strukturella och tillväxthöjande åtgärder. Den traditionella konjunkturorienterade tillväxtpolitiken måste ge plats för en politik som via djupverkande och långsiktiga insatser främjar de reella förutsättningarna för tillväxt.

Attityder till företagande Attityderna till företagande måste bli bättre. Inställningen till företagande, företagsklimatet, är avgörande för benägenheten att starta företag. Politiker, skolor, företagare, organisationer med flera har Handelse av storre vikt gemensamt ansvar för detta. I skolundervisningen bör ingå moment om företagens betydelse och företagandets villkor. En särskild småföretagarminister med ett övergripande ansvar för frågor som rör småföretagande bör inrättas.

Minskad byråkrati Känslan av "byråkratiskt krångel" hos den lilla företagaren måste minska. Detta avskräcker många från att starta företag och gör företagandet krångligare än det borde vara.

Learn about working at Compro...

Samordning av de olika verksamheterna som handhar företagarfrågor bör ske. En särskild instans för fortlöpande avreglering och förenkling bör tillskapas. Dit ska man också kunna vända sig med synpunkter omkring regelverk och förordningar. Förenklad och moderniserad arbetsrätt Arbetsrätten bör förändras så att den bättre speglar de förhållanden som gäller i dag.

Kristdemokraterna beklagar att företrädarna för "Handelse av storre vikt" inte kunnat nå enighet i arbetsrättskommissionen. Arbetsrätten är central för att öka antalet nya anställningar. Det finns idag en oro och besvikelse hos många företagare över den politik som regeringen bedriver. Åtta av tio småföretagare anser att företagarklimatet försämrats. Förutom att faktiskt underlätta anställningsförfarandet kan en förändring av arbetsrätten ge företagarna signaler om att regeringen menar vad man hävdade i vårpropositionen, nämligen att villkoren för företagarna måste förbättras.

Kristdemokraterna menar att beslut snarast måste fattas om en ny arbetsrätt. Beslut bör omedelbart kunna tas om att de regler som infördes av fyrpartiregeringen skall återinföras. Det handlar om rätten att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning, fackets vetorätt vid entreprenader avskaffas och förbud mot blockad av Handelse av storre vikt införs.

Möjligheten till provanställning och visstidsanställning vid arbetsanhopning förlängs från sex till tolv månader. Regeringen bör under hösten återkomma med förslag om ytterligare åtgärder, bl a bör återanställningsrätten halveras från tolv till sex månader för viss arbetskraft, t ex för personer under 55 år, och visstidsanställning vid arbetsanhopning tillåtas upp till två år.

Bättre tillgång till riskkapital Tillgången på riskkapital måste bli bättre. System med lokala börser skulle kunna minska transaktionskostnaderna mellan lokala investerare Handelse av storre vikt lokala företag. Möjlighet till skattereduktion för investeringar i nyemitterade aktier i onoterade bolag bör finnas upp till en nivå på kronor.

Bort med dubbelbeskattningen på risksparande Risksparande ska inte beskattas hårdare än det helt riskfria banksparandet. En allvarlig effekt av dubbelbeskattningen är att de stora vinsterna i exportföretagen inte i tillräcklig utsträckning delas ut till de enskilda aktieägarna så att dessa enorma vinster kan strömma över till nya företag där de skulle kunna skapa investeringar och nya jobb. Bättre investeringsklimat Royalty på patenterade uppfinningar bör vara skattefri. Nya rön inom FoU bör göras mer tillgängliga för småföretagen.

Kompetensutveckling och forskning Vi vill pröva möjligheten att införa avdragsrätt för avsättningar till individuella utbildningskonton. Dessa ska kunna användas för att finansiera studieperioder. Återgång till gamla regler för momsinbetalningar De nya reglerna för företagens momsinbetalningar som gäller nya redovisningsperioder och ny tidpunkt för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt måste rivas upp.

Redan hårt trängda småföretagare tvingas nu agera bank åt staten. Många företag drabbas av stora likviditetsproblem på grund av dessa förändringar. Att behöva betala in moms till staten innan man själv som företagare fått betalt av sina kunder kan inte accepteras.

Få löntagare skulle acceptera att betala in sin inkomstskatt innan man fått ut lönen. Kristdemokraterna anser att förslaget inte skall genomföras. Genom att inte kompensera arbetsgivarna gör man dessa till försäkringsbolag.

Förslaget är hämmande för tillväxten och ger fel signaler till företagarna om dess betydelse. Vi avvisar också förslaget av sociala skäl eftersom det kommer att försvåra för dem som inte har god hälsa att få anställning. Se över företagsstöden med målet att Handelse av storre vikt dem Företagsstöden är dåligt beskrivna och redovisade i Sverige. Under det senaste decenniet har företagsstöden i genomsnitt uppgått till drygt 50 miljarder kronor per år i års priser.

Detta kan jämföras med intäkter från företagens inkomstskatter på 20 miljarder kronor per år under perioden. Det kan också jämföras med företagens inbetalningar av sociala avgifter som legat på ungefär Handelse av storre vikt nivå som företagsstödet.

Regeringen Handelse av storre vikt hösten en kommitté för att göra en översyn av de statliga företagsstöden dir. En sådan översyn är angelägen. Kommittén har nyligen lagt fram ett delbetänkande som dock måste betecknas som mycket tunt. Målet för översynen, menar vi, bör vara sänkta företagsstöd i utbyte mot sänkta skatter, till exempel arbetsgivaravgifter.

En rättvisare konkurrens ska eftersträvas. Stimulera tjänsteföretagande Vartannat nystartat företag är ett tjänsteföretag och enligt SCB: Stimulanser för att påskynda utveckling av "Handelse av storre vikt" tjänsteföretag skulle få påtagliga effekter på antalet nya jobb. Också ur resurshushållningssynpunkt är ett ökat utrymme för tjänstesektorn, till exempel när det gäller reparationer och underhåll, angeläget.

En slumrande bransch med stor potential är hushållssektorn. Enligt SCB la varje vuxen person i Sverige ner mer än 26 timmar per vecka på hushållsgöromål. Totalt innebär detta 3,7 miljoner heltidsarbeten. Det är lika mycket arbete som utförs i hela den privata och offentliga sektorn tillsammans.

Personer med barn har, enligt samma källa, en total arbetsbörda på i genomsnitt 70 timmar per vecka. Samtidigt som allt fler går arbetslösa ökar arbetsbördan för andra genom dubbelarbete på jobbet och i hemmet.

Genom de höga så kallade skattekilarna är dock marknaden för den typ av tjänster som går att utföra i egen-regi i stort sett utplånad. Den svarta delen av denna marknad är dock stor. Genom skattereformen infördes moms på hushållstjänster, vilket kraftigt fördyrade Handelse av storre vikt. Skatter slår in "kilar" mellan vad en vara eller tjänst är värderad till på marknaden och den ersättning som ges till den som producerar varan eller tjänsten.

Skattekilarna medför att det utsatta priset inte speglar det värde man anser varan eller tjänsten har. Företag har ofta rätt att dra av moms när de gör inköp, vilket till en del minskar skattekilen. För privatpersoner finns i dag inte denna möjlighet.

Riksdagens dokument

I praktiken slår skattekilarna dubbelt för privatpersoner. Först beskattas vår egen inkomst och belastas med sociala avgifter. Om vi sedan vill anlita någon att utföra arbete hos mig måste vi, med vår redan beskattade lön, betala denne persons lön och sociala avgifter samt moms.

Effekten av dessa dubbla skattekilar blir att många privatpersoner upplever det som billigare att utföra vissa tjänster på egen hand eller köpa dem svart. Att minska dessa Handelse av storre vikt i hushållssektorn skulle kunna ha stor stimulerande effekt för arbetstillfällen och nya företag.

Den danska modellen Kristdemokraterna vill genom statliga direkta bidrag stimulera vissa tjänster till hushållen, enligt den modell som prövats i Danmark.

En liten bok om vårt...

En sådan modell innebär att det aktuella hushållet aldrig behöver lägga ut mer pengar än den del man i praktiken ska betala. I Danmark är denna summa 60 Handelse av storre vikt per timme. Resterande timpenning betalas av staten. Alla hushåll kommer alltså att kunna ha råd till hjälp med grundläggande hushållssysslor som städning, tvätt och trädgårdsarbete. Det danska exemplet visar på en nettoförtjänst för staten på 24 Dkr per timme.

Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt). Motion /A45 av Lars Leijonborg ellen-otto.info (fp). av Lars Leijonborg ellen-otto.info (fp). större händelser av vikt. Sannolikt i övrigt också. Ngr större. Wennerströmaffären sommaren Tsunamin Motorväg E 6 Bohuslän Learn about working at Compro Möten & Event. Join LinkedIn today for free. See who you know at Compro Möten & Event, leverage your professional Handelse av storre vikt.

MORE: Ny aktiehandelsplats oppnas

MORE: Personnytt handelskammarens journalistpris

MORE: 20 logner som sabbar din viktminskning

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde