Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

147.5m FM

Varlden visar sitt stod for frankrike

opinion

Frankrikes historia utmärks av landets inre motsättningar och dess konflikter med sina grannländer. En tusenårig konsolideringsperiod föregick den egentliga statsbildningen och med sitt centrala läge i Europa har Frankrike varit involverat i återkommande krig mot alla sina grannländer.

Även Frankrikes inre konflikter och politiska omvälvningar har haft mycket stor inverkan Varlden visar sitt stod for frankrike resten av världen. I den franska politiken har genom historien regioner stått mot regioner, religion Varlden visar sitt stod for frankrike religion, kyrka mot stat, kungar mot påvar, stat mot individer, landsbygd mot stad och det brukar sägas att Frankrike skapades trots sig självt, att alla fransmän älskar sitt land men samtidigt anklagar alla landsmän för att inte göra det.

För omkring 25 år sedan fanns det i nuvarande Frankrike samhällen som framställde konst och enkla flintredskap. Många 15 år gamla grottmålningarsom bilderna av verklighetstrogna djur i Lascauxfinns i Montignac i Dordogne. Typiskt för dessa målningar är avsaknaden av människogestalter. Sådana förekommer endast som statyetter av kvinnor med stora bröst. Betydligt rikligare blir spåren i form av lerkärl och byggnader efter människorna som levde där för 12  år sedan yngre stenålder.

Lämningar i till exempel Cys-la-CommuneBerry-au-Bac och Carnac tyder på att det redan omkring f. Berömda är de religiösa kultplatserna med sina menhir stående Varlden visar sitt stod for frankrikecromlech ringar av menhirer och dolmen stora flata stenar ovanpå menhirer.

Dock kan ytterst få enskilda folkslag identifieras från denna period. Mellan - f. Dessa människor hade av allt att döma utvecklat ett politiskt och religiöst nätverk som bedrev handel med stora delar av kontinenten och till och med etablerade egna kolonier.

Arkeologiska fynd tyder på att många boplatser, som varit bebodda sedan stenåldern och bronsåldernövergavs i början av järnåldern omkring f. De första skrivna källor som omnämner det som sedermera blivit Frankrike är grekiska. Förutom historikern Thukydides beskrivning av den feniciska handelskolonin i Massalia dagens Marseille omkring f. Aristoteles är den som först omnämner kelterna keltoi mellan Rhône och Alperna omkring f. Vid denna tid expanderade kelterna långt utanför dagens Frankrike så långt som till Donaudeltat och dessa skrivna källor säger därför mycket lite om det kommande Frankrike.

Kelterna började dock befolka Frankrike redan efter f. I detta samhälle utgjorde böndernas arbete den viktigaste faktorn för välstånd, ett välstånd som kontrollerades av en krigaradel liknande den senare feodalismen. Karaktäristiskt är de relativt stora kungadömen som styrdes av denna krigararistokrati.

Denna keltiska adel lät sig begravas med vapen och vagnar i bland annat Vix grav i Vix i Côte-d'Or i Burgund och i Hochdorf i nuvarande Baden-Württemberg. Den grekiske geografen Strabo har beskrivit ett handelssystem som omfattade hela Gallien och de södra delarna av England och keltiska gravar innehöll lyxföremål från runtom Medelhaveti första hand Egyptenvilket ger en antydan om periodens omfattande handelsutbyte. Kelterna utövade en religion som såg olika naturformationer som heliga platser som var hem för naturandar.

Ett prästerskap, druiderna, fungerade både som religiösa ledare och som medlare i konflikter mellan adliga ledare. Druiderna betraktade misteln som en symbol för livet och praktiserade människooffer.

Även om den keltiska kulturen på många sätt kunde mäta sig med den romerska, kunde Varlden visar sitt stod for frankrike aldrig uppbringa samma enighet. Kelterna utgjorde aldrig ett enat folk utan stred lika ofta med varandra som de slogs mot andra.

Gallerna var uppdelade i flera stammar som under lång tid levde på väl avgränsade områden, vilka ganska väl återspeglar de städer som romarna senare grundade och också ganska väl stämmer överens med dagens departementsgränser. Vid denna tid påverkades gallerna starkt av handelsförbindelserna med Massalia och Medelhavet men utgjorde ändå ett etniskt enhetligt och stabilt område.

Romarna gjorde inte heller någon större åtskillnad mellan de olika folken i och kring dagens Frankrike. Även om de talade om belgaecimbrialemaniboiimarcommani eller averni innebar det i princip samma sak. Roms närvaro i Gallien började omkring f. Nya romerska städer som AixArles och Nîmes förbands inom kort av romerska vägar och försågs med akvedukter som den i Pont du Gard.

Han utnyttjade snart sin roll till att utvidga Roms gränser och hans våldsamma framfart ledde 52 f. Romaniseringen av Gallien gick därefter snabbt och gallerna tog snart till sig den nya tekniken, administrationen och kulturen. Nya städer som NarbonneLyonParisTrierToulouse och Bordeaux grundlades och latin kom att allt mer ersätta keltiskan.

Det vulgärlatin som talades av soldater och slavar blev grunden till dagens franska och vid de utbildningscentra som växte fram i ReimsToulouseAutun och Bordeaux verkade lärda som Eumenius och Ausonius.

Under talet började "Varlden visar sitt stod for frankrike" romerska riket att falla samman på grund av inre konflikter mellan de styrande kejsarna och generalerna och på grund av den invasion av plundrande germanergoter och hunner som vällde fram över Europa.

Gallien hade snart delats upp mellan olika barbariska folk: Det som återstod av det romerska inflytandet vid denna tid var kristendomendet alltmer vulgäriserade latinet och ett nätverk av städer och vägar.

Dagens Nyheter

Under biskop Martin av Tours kristnades snart den gallo-romerska Varlden visar sitt stod for frankrike och i Gallien fanns snart 64 biskopsdömen [ förtydliga ] som styrdes av 17 ärkebiskopar och det var ofta biskoparna som organiserade försvaret mot barbarerna och dömde vid tvister. Med sin seger över Syagrius erövrade Klodvigledare för de saliska frankerna i öst, de ännu romerska territorierna mellan floderna Loire och Somme omkring dagens Paris och därmed hamnade större delen av norra Frankrike under dennes regering.

Vid slaget i Vouillé besegrade han, tillsammans med burgundernavisigoterna och vid Klodvigs död sträckte sig hans rike ner till Pyrenéerna.

Franska revolutionen () ökade folkets...

Klodvigs fyra söner delade enligt germansk sed sin fars rike mellan sig, liksom deras söner gjorde efter dem, och de ständiga striderna i det frankiska riket ledde till att kontrollen alltmer försköts från den merovingiska till den karolingiska ätten och kunde Pippin den lilleson till Karl Martellslutligen inta kungatronen.

Med Pippins son Karl den store utökades den karolingiska makten till att Varlden visar sitt stod for frankrike stora delar av Europa. Han besegrade avarerna på Donauslätten och undanträngde muslimerna i Spanien ända ner till Barcelona innan han till slut lyckades underkuva saxarna För att gengälda Karl den stores politiska stöd till påvedömet lät påven Leo III år kröna Karl den store till romersk kejsare.

Under de sista åren av Karl den stores regeringstid började vikingar tränga in i rikets norra och västra delar. Efter Karls död misslyckades hans tronarvingar att upprätthålla den Varlden visar sitt stod for frankrike stabiliteten i landet och det en gång så mäktiga kejsardömet började falla samman.

Ingenting kunde längre hindra vikingarnas fortsatta frammarsch; deras fruktade skepp visade sig allt längre upp på floderna Seine, Loire och andra vattendrag och de spred terror och ödeläggelse omkring sig. Uppmuntrade av sina framgångar plundrade de Paris Karl den enfaldige -vars rike omfattade större delen av dagens Frankrike, tvingades att till vikingar överlåta ett stort landområde kring Seines mynning, vilket senare kom att bli Normandie.

Det frankiska riket delades åter vid Ludvig den frommes död Karl den stores son, kejsare -efter fördraget i Verdun Det förenades åter - under Karl den tjocke varefter kejsartiteln övergavs i det som kom att bli det franska kungadömet.

Senare delade karolingerna sina föregångares öde och efter en maktkamp mellan de två familjerna tillträdde Hugo Capet tronen. Huset Capetcapetingernaskulle, med sina grenar Valois och Bourbonkomma att styra Frankrike under de följande åren. Med början i den karolingiska eran och fortsättning under den capetingiska tog gradvis flera viktiga institutioner form vilka kom att få mycket stor betydelse under de sekler som följde: Denna nya ordning gjorde att den nya kungadynastin till en början hade direkt kontroll endast över ett område kring dagens Paris medan mäktiga makthavare som grevarna i Blois under och talen genom äktenskap och olika arrangemang med den lägre adeln kunde kontrollera stora områden i resten av landet.

Det område kring Seines mynning som avträddes till vikingahövdingen Rollo blev av särskilt stort intresse då hertig Vilhelm II av Normandie intog den engelska kungatronen och därmed, i England, blev likställd den franske kungen samtidigt som han nominellt fortfarande var underställd Varlden visar sitt stod for frankrike i Frankrike.

Än värre blev det i och med den engelska successionen då den engelska tronen intogs av Henrik II av England som redan var greve av Anjou och hertig av Normandie innan han gifte sig med den nyskilda Eleonora av Akvitanien som tidigare var drottning och därmed fick kontroll över stora delar av västra och södra Frankrike.

Den tyske kejsaren hade försvars-...

Det krävdes närmare ett sekel av återkommande krig innan den franske kungen kunde förvärva Normandie och till slut, med segern i Bouvineshade gjort slut på det engelska inflytandet i Frankrike.

Under talet inkorporerades ytterligare betydande landområden i södra Frankrike till kungens domän: Utslocknandet av den capetingiska huvudgrenen ledde till att grenen Valois intog den franska tronen, men då Filip IV: Seklet som följde kännetecknas av krig och bondeuppror, Wat Tylers revolt i England och la jaquerie i norra Frankrikemen ledde också till att en nationell identitet tog form i båda länderna.

Franska förluster i krigets första skede - följdes av engelska förluster under det andra skedet - Henrik V av Englands förkrossande seger i slaget vid Agincourt över ett Frankrike som var splittrat mellan de bittert rivaliserande kungliga ätterna i Armagnac och Burgund ledde Henrik VI till den franska tronen genom fördraget i Troyes sju år senare, vilket reducerade huset Valois' inflytande till Frankrike söder om Loire. Den franska förnedringen fick sitt slut då en ny nationell rörelse med bondflickan Jeanne d'Arc från Lorraine som frontgestalt såg dagens ljus.

Vägledd av gudomliga röster ledde hon det krigståg som snabbt gjorde slut på den engelska belägringen av Orléans och ledde till Karl VIII: Jeanne d'Arc togs tillfånga av burgundare som sålde henne till sina engelska bundsförvanter. Hon avrättades anklagad för kätteri vilket ytterligare stärkte hennes roll Varlden visar sitt stod for frankrike fransk nationalsymbol.

Nu ser vi effekterna av...

Med försoningen mellan den franske kungen och Filip av Burgund försvann det största hindret för en fransk återhämtning: Paris "Varlden visar sitt stod for frankrike"Normandie och Guienne vilket reducerade den engelska närvaron i Frankrike till ett litet område kring Calais förlorat Efter kriget kröntes Frankrikes roll som en mäktig nationell monarki med inkorporeringen av Burgund och Bretagne Förlusterna som orsakats av det sekellånga kriget var enorma och förvärrades betydligt av digerdöden och en böldpestepidemi som kom från Italien och snabbt spred sig uppför Rhônedalen och vidare ut över hela landet.

Den följande, snabba demografiska och ekonomiska återhämtningen förtogs delvis av en ny serie Varlden visar sitt stod for frankrike Först i Italien - där franska ansträngningar att öka sitt inflytande slutade med att det Habsburgska kejsardömet stärkte sina positioner.

Rivaliteten mellan de två härskarna och deras tronarvingar, som skulle komma att uppta större delen av taletledde bland annat till oheliga allianser som den mellan katoliken Frans I och den osmanske sultanen Süleyman I eller allianserna med protestantiska tyska prinsar för att gå bakom ryggen på den inte mindre katolske Karl V.

Den moderna perioden börjar med renässansen - den filosofiska och konstnärliga rörelse som, med hjälp av boktryckarkonstenfick mycket stor spridning.

Effekten blev att humanismens bild av människan i centrum av skapelsen blev dominerande och att kyrkans inflytande minskade. Politiskt tog detta sig i uttryck i den protestantiska reformationen och därpå följande katolska motreformationen. Relationerna mellan de europeiska stater började också struktureras: Medeltidens slut innebar att ambassader permanent upprättades på många håll.

Det är också under denna period Varlden visar sitt stod for frankrike slotten i Loiredalen uppförs av vilka slottet Chambord är det mest kända. Dessutom sker många tekniska framsteg vilka gav produktionen ett rejält uppsving och resulterade i den europeiska civilisationens expansion. Upptäckten av Amerika och reformsträvandena som kom med Martin Luther och Jean Calvin gjorde att det medeltida samhället rämnade. Dessa två reformer centraliserade och effektiviserade förvaltningen samt gav kronan tillräckliga inkomster att försörja ett fast armé.

Frans införde också franskan som Frankrikes officiella språk istället för latin och krävde av prästerna att de förde register över alla människor som föddes. Krigen i Italien hade knappt tagit slut innan inhemska konflikter med dramatiska konsekvenser utbröt.

Beställ vårt nyhetsbrev

Trots en överenskommelse mellan Frankrike och påvedömet, Concordat av Bolognasom gav den franska kronan dittills oöverträffad makt i icke-kyrkliga frågor, drabbades Frankrike hårt av den våldsamma konflikten mellan den protestantiska reformationens försök att bryta den katolska hegemonin i Europa och den därpå följande motreformationens allt hårdare motstånd.

Den växande protestantiska minoriteten Varlden visar sitt stod for frankrike de franska städerna, senare kallad hugenotterdrabbades av hårt förtryck under Henrik II: En katolsk motreaktion ledd av hertigarna av Guise ledde till hugenottkrigenden serie av åtta religiösa krig mellan och som kulminerade i den så kallade Bartolomeinatten den 24 augusti då tusentals hugenotter massakrerades. Engelskatyska och spanska styrkor deltog på båda sidor i konflikten. Han konverterade till katolicismen med de berömda orden: Hans främste minister, finansministern Maximilien de Béthune, hertig av Sullylyckades minska statsskulden samtidigt som han sänkte skatten och avskaffade många tullar inom landet; han stimulerade också ekonomin genom att initiera väg- och kanalbyggen.

Henrik IV mördadesmen den fred han skapade blev grunden för den tilltagande europeiska hegemoni som Frankrike fick under Ludvig XIII och dennes minister kardinal Richelieu som utformade den franska utrikespolitikska linjen under trettioåriga kriget — och som främst var riktad mot Spanien och den tyske kejsaren.

Efter att — ha slagit tillbaka en hugenottrevolt understödd av England, intervenerade Frankrike direkt i den stora europeiska konflikten då det protestantiska Sverige misslyckats med att utnyttja sina initiala framgångar i kriget.

Världens ledare har under natten...

Både kungen och kardinalen avled men den westfaliska freden bekräftade den politiska och religiösa fragmenteringen av det tyska kejsardömet. Ledare från olika delar av världen har reagerat med avsky mot attentatet.

François Hollande "uttrycker Frankrikes och fransmännens fulla stöd till USA:s myndigheter och Indiska studenter i Varlden visar sitt stod for frankrike visar sitt stöd för offren.

Franska revolutionen () ökade folkets makt och förändrade det franska och Spanien och Frankrike stod först på samma sida mot Storbritannien. . imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Topplistor (10 i topp) som visar de senaste 7 dagarnas mest populära kategorier, taggar. Frankrikes historia utmärks av landets inre motsättningar och dess konflikter med egentliga statsbildningen och med sitt centrala läge i Europa har Frankrike varit politiska omvälvningar har haft mycket stor inverkan på resten av världen.

För att gengälda Karl den stores politiska stöd till påvedömet lät påven Leo III år.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde