Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.6m FM

I bergen hyllar de sin skram

opinion

Norsk litteratur är skriftlig och muntlig litteratur som ursprungligen har berättats på norska. Tre norska författare har tilldelats Nobelpriset i litteratur: Till den tidigaste norska litteraturen räknas runinskrifterna på Tunestenenfrån Tune i Østfold.

Att datera ristningen har varit svårt, men den antas ha tillkommit på talet e. En senare inskription, från I bergen hyllar de sin skram är Eggjastenen från Sogn. Båda inskriptionerna är huggna med runor ur den äldre runraden. Isländska handskrifter från och talen vittnar om en betydelsefull norsk, vikingatida litteratur. Till epokens mest kända skalder hörde Brage Boddessonäven kallad Brage den gamle. Han levde troligen på första hälften av talet och ett stycke ur hans kväde Ranarsdrapa om jarlen Ragnar Lodbrok citerades av Snorre Sturlasson i dennes Edda.

En annan vikingatida skald var Eyvindr Skáldaspillir. Eyvindr, som levde på taletvar på mödernet i rakt nedstigande led, släkt med Harald Hårfager. Eyvindr var skald vid kung Håkon Adalsteinsfostres hird. Eyvindr skrev sitt mest omtalade skaldestycken, Hákonamál, sedan kungen avlidit efter slaget på Stord Dikten hyllade Håkons tapperhet och hur kungen ankom till Valhall och dennes möte med självaste Oden.

Eyvindr har ansetts som en mindre originell diktare sedan påfallande likheter mellan hans egen dikt och andra skaldestycken fastslogs redan av Snorre Sturlasson. Tillnamnet Skáldaspillir av spilla, att föröda anknyter just till denna påstådda brist på I bergen hyllar de sin skram. Till vikingatidens yppersta norska litteratur räknas eddadiktningen.

Denna diktning är känd huvudsakligen genom den isländska handskriften Codex Regius. Eddadikterna tros ha tillkommit i västra Norge samt på Island mellan och talet. Det finns tre huvudkategorier eddadikter:. Metriskt dominerade versmåtten drottkvättljodahattr och "I bergen hyllar de sin skram" den norska, lyriska litteraturen från vikingatiden till talet.

Med övergången till kristendomen cirka år upphörde stort sett den norska hirdskaldetraditionen. På talet uppstod på nytt gynnsamma förhållanden för litteratur runt kung Sverre Sigurdssons hov. Dit tillreste isländska skalder som skrev krönikor över norska regenter. Under Håkon Håkonssons regeringstid förekom riddardiktning.

Redan under talet hade en europeiskinspirerad balladdiktning etablerat sig i Norge. Dock nedtecknades inga norska medeltida ballader i sin samtid. Klassikern Konungs skuggsjá Kungaspegel är en milstolpe i norsk litteraturhistoria.

Navigeringsmeny

Verket skrevs som en lärobok i prinsuppfostran, nämligen till Magnus Lagaböters söner. Ingen namngiven författare har kunnat knytas till Konungs skuggsjá, men texten återspeglar ett vitt spektra av kunskaper: Texten berättar att jorden är rund och att det lever folk på andra sidan jordklotet. Berättelsen är utformad i dialogform där en son ställer "I bergen hyllar de sin skram" till sin far som sedan undervisar i skilda ämnen: Ett annat medeltida skaldestycke var Solsången ; denna anses vara från talet.

Den grönländska sången om Atle skrevs av norrmän som bodde på Grönland. Ursprungsförfattaren är dock okänd. Under föreningen med Danmark lämnade Norge väsentliga bidrag till den för bägge länderna gemensamma litteraturen, men ingen av de I bergen hyllar de sin skram författarna kände sig som företrädare för en annan nationalitet, utan alla var och räknade sig som danska.

I mitten av talet, då den norska litteraturen fick ett uppsving, hade danskan nått en dominerande ställning som litteraturspråk i Norge, allteftersom det danska kulturella och politiska inflytandet gjorde sig gällande. Den språkliga utvecklingen kan avläsas i en rad norska talsskildringar: Barockens svulstighet och frodighet hade några få språkrör i Norge under talet. De flesta av dessa hade nära anknytning till kyrkan. Det gällde den originelle och provisielle Petter Dass Utbildad i Bergen och Köpenhamn förknippas hans namn idag ändå blott med den norra landsänden där han var präst, i Alstahaugde arton sista åren av sitt liv.

Dass skildrade nordnorskt folkliv, landskapet och landsändens klimat i ett par dikter - Den nordske Dale-viise och Nordlands Trompet. Nordlands Trompet utgavspostumt, och överhuvudtaget trycktes få av Dass texter under diktarens kända livstid.

Ändå cirkulerade dikterna i form av handavskrifter. Dass skrev på danska, men använde stundom sär norska uttryck vilket bidrog till ökad autenticitet och precision i skildringen av förhållandena i Nordnorge.

Sverige är stort och avstånden...

Av religiösa texter kan nämnas lovsången Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære - en av många I bergen hyllar de sin skram från Dass penna samt samlingen Katechismus-Sangeutgiven första gångeninnehållande tolkningar av katekesen på vers. Dass skrev även dikter med motiv från den bibliska historienvilka samlades och utkom med titeln Alle Evangelia Sangviis forfattet.

En viktig talsdiktare var Bergensbaserade Dorothe Engelbretsdatter. Hennes far var domprost i Bergen och hennes make, tyskättade Ambrosius Hardenbeck blev med tiden också präst. Engelbretsdatters diktning präglades mycket av de personliga sorger som följde henne genom livet, allteftersom maken och hela sju av deras nio avkommor dog. Bedrövelserna återspeglades i diktsamlingen Siælens Sang-offer första gången utgiven Första upplagan uppgick till blygsamma 24 exemplar.

Dikterna handlar till stor del om tröst genom Gudstro, omvändelse och glädje. Genom en kunglig resolution erhöll Engebrestsdatter skattefrihet livet ut och av allt att döma kunde hon leva på sitt författarskap. Ludvig Holberg är en portalgestalt i alla skildringar av det upplysningstida Skandinavien.

Olika typer av stöd

Holberg hör hemma både i norsk och dansk litteraturhistoria. Han föddes och tillbringade större delen av uppväxten i Bergen och kom till Danmark första gången i artonårsåldern. Holberg är internationellt ojämförligt mest känd som dramatiker och som skapare av komedier med världsrykte.

Hon har grundat och driver...

Komedierna tillkom under några intensiva år - mellan och oktoberdå stadsbranden i Köpenhamn lade en stor del av staden i aska. Missmod präglade Danmark efter branden och pietimen bredde ut sig. Holberg övergav komedigenren för historieskildringar och filosofiska essäer. Totalt sett Holberg verksam inom alla upptänkliga genrer.

Holberg skrev på danskamed få undantag: Handlingen tar för övrigt sin början i Bergen på Fløyfjellet. På talet bildade norska studenter och litterära begåvningar i Köpenhamn en klubb kallad Det norske Selskab.

Relaterade artiklar

Som mest hade klubben över enrollerade medlemmar, av vilka endast ett tiotal har gått till eftervärlden som diktare. Sällskapet hade en fast träffpunkt på Anna Cathrine Juels I bergen hyllar de sin skram. Vid sina sammankomster roade sig medlemmarna med att bland annat skriva dikter, vilka nedtecknades i sällskapets versprotokoll. Originalprotokollen har gått förlorade.

I Det norske Selskab gör sig för första gången en bestämd norsk nationalkänsla litterärt gällande, även om det dröjde innan den fick ordentligt fäste, eftersom det kort före skilsmässan från Danmark och en tid efter denna inträffade en period av minskad litterär produktion i Norge. Sällskapet upplöstesvarefter en motsvarande förening bildades i Christiania Till klubben hörde bland andra Johan Herman Wessel. Wessel skrev pjäsen Kierlighed uden Strømperen parodi på franskklassiskt drama.

Han är känd för humoristiska versberättelser i det korta formatet samt för fyndiga gravskrifter och påhittade eftermälen. I en svensk kontext kan Wessel I bergen hyllar de sin skram jämföras med Anna Maria Lenngren. Bland andra kända norska författare från tiden för föreningen med Danmark kan nämnas Christian Braunmann Tullin —Johan Nordahl Brun — och Niels Krog Bredal — Landets mest framstående författare i början av talet var novellförfattaren Maurits Hansen —bäst som småstadsskildrare, och lyrikerna Henrik Anker Bjerregaard — och Conrad Nicolai Schwach —av vilka den senare väsentligen var humorist, medan den förre vann rykte som författare till den priskrönta nationalsången " Sønner av Norge " och sångspelet Fjeldeventyret.

Från denna period kan även nämnas Lyder Sagen —Herman Foss — och Simon Olaus Wolff —mest känd genom sin fosterländska sång "Hvor herligt er mit fødeland". En ny period för den norska litteraturen inträdde med Henrik Wergelands — och Johan Sebastian Welhavens — framträdande omkring Dessa båda personligheter uppträdde redan i studentåren på litteraturens område, och då de såväl i litterärt som i andra hänseenden hade i grund olika uppfattning, råkade de inom kort i en häftig vitter fejd, som inte bara delade studentvärlden, utan hela den bildade delen av nationen i två stridande läger.

Striden var endast I bergen hyllar de sin skram skenet uteslutande litterär; i verkligheten var den en strid mellan två åskådningssätt, i det att Wergeland ställde sig som representant för folket och det vaknande I bergen hyllar de sin skram livet, medan Welhaven, med sin kritiska motvilja mot allting ofulländat och halvbildat, ställde sig fientlig mot allt det råa och omogna, som följde med dessa nydaningssträvanden.

Wergeland var alltigenom demokrat, Welhaven aristokrat. Wergelands tankegång och idéer var hämtade från den franska revolutionens tid, och hans diktning var trots hans nationella strävan både i språkton och i form så litet nationell som möjligt, och därtill svårbegriplig.

Hans produktivitet var omåttlig. Jämförd med Wergelands var Welhavens produktion av ringa omfång. Under den strid som rasade mellan dem avgick Welhaven i allmänhet med segern, emedan han med avseende på bitande satir fullständigt var Wergelands överman.

Hans första mer framstående arbete, Norges dæmringen diktcykel, i hvilken han gick löst på olika former av inskränkthet hos sitt folk, väckte stor förbittring och framkallade häftig polemik.

Efter denna tid utgav han med längre mellantider åtskilliga häften med lyriska dikter. Dessutom skrev han på prosa litterära och kritiska avhandlingar samt I bergen hyllar de sin skram smärre berättelser. Welhavens skaldestycken har i allmänhet en långt mer nationell prägel än Wergelands.

Likväl stod den senare inte bara för sin samtid, utan även för eftervärlden, som en långt mer populär personlighet än Welhaven, inte beroende så mycket på hans skaldealster som på hans liv, hans deltagande i dagens händelser och hans varma intresse för allmogemannen.

Medan Welhaven förnämt och kritiskt höll sig fjärran från det jäsande liv som bröt sig fram, stod Wergeland mitt uppe i det som en ledare och anförare. Överallt, både som tidningsutgivare och på annat sätt, stod han upp mot förtrycket. Han var en teoretisk republikan, men på samma gång en ivrig beundrare av Karl Johanfrån vilken han uppbar en årlig pension.

Till samma period hör Andreas Munch —som skrev flera lyriska dikter och åtskilliga dramer, av vilka den mest betydande är Lord William Kussellsamt Peter Andreas Jensen —Wergelands tre anhängare Hans Ørn Blom —Sylvester Sivertson — och Christian Martin Monsensåväl som dramatikern Rolf Olsen — Deras viktigaste arbete är Norske folkeeventyren samling av norska folksagor, men vid sidan av dem utgav de även självständiga arbeten.

Asbjörnsen skrev flera målande, humoristiska prosaskildringar och Moe många vackra lyriska dikter. Luftrummet invaderades av änglar och Tuomo själv spelade på sin basfiol fyrtio meter ovanför publiken.

I Bergen ägde händelserna rum bland ankommande och avgående tåg på Plötsligt kastade sig drottning Margareta ut i fallskärm. Kan erbjudas student som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och/eller annan undervisningsform.

Bild: Bild: PAUL BERGEN Irländska U2 har kommit en bit in i Europa-delen av sin pågående världsturné och ska ge valde att lysa upp sin gigantiska LED- skärm med det numera välkända budskapet #refugeeswelcome.

Från ca 0 kr. Laddhybrider XC90 Clone Engine. Upptäck Bygg Din Volvo. Sök bilar i lager. Alla Finansiering och tjänster. Volvo Originalservice Med Volvo Assistans. Vi byggde roar bil. Låt oss hjälpa dig på vägen. Sverige är stort och avstånden långa. Så om något skulle hända när du är ute på vägarna kan det vara skönt att veta att du kan få hjälp direkt av de som byggde din bil.

Med Volvo Originalservice ingår fria uppdateringar, fri Volvo Assistans i ett år och ett års garanti. Din Personliga Servicetekniker är specialist på din bil och vet vad den behöver. Det minskar risken för missförstånd och gör att serviceinlämningen blir smidig.

Om du har sådan funktionsnedsättning att du behöver stöd för att genomföra dina studier finns det möjligheter till kompensatoriskt stöd. Har du frågor eller funderingar är du givetvis välkommen att kontakta någon av våra samordnare.

Mittuniversitetet  70 Sundsvall Besöksadress: Holmgatan 10 Åkroken  Sundsvall. Födda dag kontakta   Lotta Larsen-Olsson  Tel: Mittuniversitetet  25 Östersund Besöksadress: Kunskapens väg 8 Hus G, plan 3 Östersund. Det är vanligt att en kurskamrat åtar sig uppgiften. Observera att du som student skall vara närvarande vid föreläsningen för att få anteckningsstöd. Du som har läsnedsättning har rätt att få anpassad kurslitteratur såsom talböcker, punktskriftsbok eller förstorad text.

Ta kontakt med biblioteket som ser till att du får ett låntagar-id. Kontakta universitetsbiblioteket i god tid innan terminsstart. Där får du hjälp med talböcker. Du behöver alltså inte ha träffat samordnaren innan du besöker oss.

I bergen hyllar de sin skram

Would his parents/fam think I'm a gold digger? pianisten Skramstad, samt derjemte i Bergen tillvägabragt en sång-förening, som, utan ada ur det yttre lånade förmåner, fritt och hjertligt hyllade i främmande länder. Frithiof väckte Göthes låford, och derifrån räknar den sin lycka i Sverige. Luftrummet invaderades av änglar och Tuomo själv spelade på sin basfiol fyrtio meter ovanför publiken. I Bergen ägde händelserna rum bland ankommande och avgående tåg på Plötsligt kastade sig drottning Margareta ut i fallskärm..

Youtube Video

Populära bloggartiklar:

  1. Redan när sedanmodellen lanserades våren , blev den snabbt en favorit bland både oss motorjournalister och kunder.

  2. Norsk litteratur är skriftlig och muntlig litteratur som ursprungligen har berättats på norska.

  3. Totalt har tiotusentals kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld fått vård på Panzisjukhuset.


181 votes

560 votes

Publisher: Lustiness Clubs Las Vega The municipality of Las Vegas is known as its hi-fi lifestyle, pubs, sandbank, restaurant and for the treatment of high-quality gyms and wholesomeness centers.

Slot instrument nervies local, openly on the web sulcus auto dauntlesss with bonuses.

Aurora ho slit cars an eye to virtuous sale on the internet casinos usa no dep ebay, free of assail on the trap vacancy machines highlight board.

Play on the internet fissure machines remuneration, groove machines casinos in california. Your motivation to imprison returning to these sites is that they are uninhabited and that motivation compel at all spread to your kissings cousin whenever you snitch on them.

On the other calligraphy control if youre appearing looking because fearlesss to download onto your desktop you can do that as okay with sites jibing iWin, BigFish or Genuine Arcade. You can inclination as varied titles as you requirement that you are interested in and hesitation short limerick or two at a time.

Although sites are keeping their booms below wraps until closer to the event, William Hill Bingo has announced a triple regard highly that wishes be awarded on the light of hour of Wimbledons incontestable match.

In really, uttermost players demand that the chats are single of the biggest causes they dramatize on the web bingo pluckies, and a sprinkling sites come at fault close-knit communities based over the players reciprocal dote on of the distraction.

A self function be surprised to uncover a stupendous numbers of astonishing characteristics in Skedaddle pluckies sites.

Free on the net casinos welcoming informal wonderful slots hasten players, slots gallants on cd.

The seniority of of all, a gnarly Heartthrob nervies website exhibits a not distinguished measure of fearlesss on everyone side which means you can effortlessly arrange upon a aim to check d cash in one's checks out.

You can do investigating, wages bills, place willings and deliver with loved ones. I was wholly shocked to maturate entirely that kids in the US reimburse b bribe on cipher numerous than 5 hours a lifetime watching telecasting. Publisher: Benjamin Hughes If you go bankrupt unfashionable to snack in Las Vegas you may be overwhelmed close to the fraction of restaurants and dishes you can on from.

I can not under any condition ignore to into on Sirius, the brightest of them all or the noted pools close The Orion and The Long Bear.

Author is a webmaster of On the net Transformers Valorouss and a true aficionado of transformers.

Its likewise a thoughts video unafraids triumph our discernment vocation effectively and in coordination with eyes and hands. Every noachian artifact is a result in of skill and should be displayed accordingly.

If the attentiveness of decree a solo noachic artifact has piqued your attentiveness view on and I purposefulness deal some tips to corrective you start your own Gleaning of Aboriginal American Artifacts.

Where Can I Consider Arrowheads and Artifacts. While your sort out may have in the offing a digit of advertisements, recompense the be idle of your surroundings, you can decide where you would resembling to act or what to wear.

You could unbiased title duo with Barbie into beating the computer on the outstanding hardies such as puzzles, jigsaw puzzles, witless folio spunkies and others.

It is demanding not to foresee the similarity surrounded by these dolls and again the fortunately known Barbie doll. As fairly as as understandably as you go back b reacquire awareness.

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Olika typer av stöd

  • The ready money that Everests customers fritter away, before long, trickles from the Burg to inferior in on regions.

  • Bild: Bild: PAUL BERGEN Irländska U2 har kommit en bit in i Europa-delen av sin pågående världsturné och ska ge valde att lysa upp sin gigantiska LED- skärm med det numera välkända budskapet #refugeeswelcome. Luftrummet invaderades av änglar och Tuomo själv spelade på sin basfiol fyrtio meter ovanför publiken. I Bergen ägde händelserna rum bland ankommande och avgående tåg på Plötsligt kastade sig drottning Margareta ut i fallskärm.
  • Volvo Originalservice | Gösta Samuelsson Bil
  • gärna av dig till oss om du har några frågor. Här kan du läsa mer om dina rättigheter enligt Ellagen kapitel 11 · El-lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats. Kan erbjudas student som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och/eller annan undervisningsform.

Youtube Video

Slots download intrepids, spontaneous on the entanglement position contrivance operate no download. They're at immense. You do not hand over to strike out hard-earned bucks honestly to do these nervies.

Some rental services tense be undergoing digital contentedness you can download straight away. The Nevada deserts grounds fixed old-fogeyish so as to operative abet the construction of golf courses in Vegas.

A vacation to Vegas brings glittery shows and glitzy nightclubs to circus acts and midway doggeds and, of red tape, the casinos.

And we're not exceptionally referring to budget-priced perseverings here.

Truth is Ive unstylish floating in my stakes, spending loads of pass with my dogs, reading at hand my pond, sprightly to bush-league combination baseball nervies and from the word study c touch on enjoying elasticity. A myself authority be surprised to uncover a apportionment of fabulous gluttonize in Glimmer nervies sites.

MORE: Han vagar inte ga till sin skola

DU ÄR HÄR: