Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.1m FM

Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare

opinion

Jag kontaktades nyligen av en väljare som ifrågasatte situationen för den kubanska regeringens politiska fångar. I juni bekräftade rådet att den gemensamma ståndpunkten från om Kuba fortfarande var relevant och aktuell.

Ståndpunkten syftar bland annat till att främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Kuba. Enligt välrenommerade människorättsorganisationer, såsom Human Rights Watch, är det ett välkänt faktum att 60 av de 75 politiska dissidenter, oberoende journalister och människorättsaktivister som dömdes vid summariska rättegångar i april fortfarande sitter fängslade. De fängslade dissidenterna, "Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare" i genomsnitt avtjänar åriga fängelsestraff, befinner sig i en mycket svår situation och utsätts för hårda bestraffningar.

I vilket skede befinner sig dialogen mellan EU och Kuba om människorättsfrågor? Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå ett frisläppande av de politiska fångarna på Kuba? DE Detta svar, som utarbetats av ordförandeskapet och inte är bindande för vare sig rådet eller rådsmedlemmarna, framfördes inte muntligen vid frågestunden med frågor till rådet under Europaparlamentets sammanträdesperiod i maj  i Strasbourg.

Rådet har fördömt dessa mycket hårda straff som drabbade 75 kubanska medborgare EU har flera gånger gjort påpekanden till de kubanska myndigheterna om den otillfredsställande människorättssituationen på Kuba och krävt att alla politiska fångar skall friges. Rådet beklagar att endast ett fåtal fångar Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare släppts samt att dessa i en del fall har släppts endast på grund av allvarliga hälsoproblem.

Rådet fördömer också att andra kubanska medborgare har dömts enbart på grund av de har utnyttjat sin yttrandefrihet. Det åligger Kuba att avhjälpa denna situation, särskilt med tanke på att landet är medlem av rådet för mänskliga rättigheter och därför är skyldigt att tillämpa och förespråka en hög standard. Vid besök på hög nivå tas frågor om de mänskliga rättigheterna så gott som alltid upp, det gäller även de politiska fångarnas öde.

Rådet konstaterar med tillfredsställelse att denna strategi har ett klart och helhjärtat stöd av en bred majoritet av parlamentets ledamöter. Kan det överhuvudtaget röra sig om något annat än inblandning? Det tyska ordförandeskapet bekräftar dessutom att EU: Hur förklarar det då att det vid det senaste toppmötet mellan USA och EU den 30 april i Washington bekräftades att det under det senaste året förts en dialog om Latinamerika, bl.

I mitten av förnyade EU sin gemensamma ståndpunkt om Kuba. Samtidigt publicerade Förenta staterna sin andra rapport om den regeringsunderstödda gruppen för stöd till ett fritt Kuba CAFC? Kan rådet således på nytt besvara frågan om vilken sorts diskussion det för om Kuba och vilka målen är för denna diskussion? Forskning visar att HPV-tester är nästa logiska steg för att förebygga livmodercancer.

Logga in på Dagens Nyheter

Detta test är inte bara känsligare och bättre på att upptäcka sjukliga förändringar utan leder också till att "Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare" tester måste göras vilket sparar tid och resurser för sjukvården.

Trots nya vaccin så kommer livmodercancer att öka i EU så länge EU-länderna inte erbjuder mera välorganiserade och bättre tester.

Sedan års rekommendationer för cancertestning har europeisk forskning visat att HPV-testet är överlägset gynekologisk cellprovtagning för att fastställa vilka kvinnor som löper risk att drabbas av livmodercancer. Vilka steg avser rådet att vidta för att se till att dess yttrande om kommissionens kommande översyn av års rekommendationer om cancertestning på ett korrekt sätt återspeglar den senaste tidens framsteg och utveckling och uppdatera rekommendationerna så att de speglar nyligen offentliggjorda resultat och de senaste kliniska riktlinjerna i EU och garanterar snabba resultat för att bekämpa denna förebyggbara sjukdom i hela Europa?

Kommissionen har för avsikt att lägga fram den första utgåvan av EU: I dessa riktlinjer kommer en europeisk referensstandard för screening av livmoderhalscancer att fastställas; detta är en åtgärd för att genomföra rådets rekommendation av den 2 december om cancerscreening 1där det föreslås att medlemsstaterna skall utföra screeningprogram enligt europeiska riktlinjer om bästa metoder.

Så snart som dessa riktlinjer har offentliggjorts kommer rådets ordförandeskap att hänvisa till dem och besluta om lämpliga uppföljningsåtgärder med hänsyn till de senaste framstegen och den senaste utvecklingen inom området, så att snabba framsteg kan göras i hela Europeiska unionen för att förebygga denna sjukdom.

Efter det odemokratiska presidentvalet i Vitryssland började EU tillämpa sanktioner mot Vitryssland. EU införde ett inreseförbud till EU för A.

Lukasjenko och 30 tjänstemän och spärrade deras europeiska bankkonton. Sanktionerna mot Vitryssland har förlängts till den 10 april på grund av den vitryske presidentens totalitära regim, begränsningen av oppositionens rättigheter och kränkningarna av mänskliga rättigheter. Dessutom fattade rådet beslutet att utesluta Vitryssland från EU: Den militära konflikten i Darfur, i vilken den reguljära armén deltar, pågår redan sedan Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare antal år.

De våldsamma övergreppen på civilbefolkningen, tortyren och tvångsrekryteringen av vuxna och barn till militärtjänst — de typiska kränkningarna av mänskliga rättigheter och överträdelser av internationell humanitär rätt i Darfur — ökar. Vilka sanktioner tillämpar rådet mot Sudan på grund av kränkningarna av mänskliga rättigheter, och vilka sanktioner föreslår rådet? Står dessa sanktioner i rimligt förhållande till situationen i Vitryssland och de sanktioner som tillämpas mot detta land?

En jämförelse mellan de åtgärder som vidtas när det gäller Sudan och Vitryssland är principiellt sett endast möjlig till viss del eftersom de politiska omständigheterna i de två länderna är helt olika.

EU införde ett vapenembargo mot Sudanoch det är fortfarande i kraft. De sanktioner begränsningar när det gäller resor samt frysning av tillgångar som har tagits upp i FN: Rådet har flera gånger betonat Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare vilja att vidta lämpliga åtgärder — även riktade sanktioner — mot alla parter i konflikten om man inte lyckas åstadkomma några tydliga framsteg i Darfur. Rådet har dessutom uttryckt sitt stöd för att använda sanktioner enligt resolution mot alla som förhindrar fredsprocessen, kränker de mänskliga rättigheterna eller bryter mot den överenskomna vapenvilan eller vapenembargot, samtidigt som man fullt ut vidtar de åtgärder som beskrivs i resolutionen.

Rådet anser att säkerhetsrådet så snart som möjligt bör undersöka möjligheten till ytterligare åtgärder av det slag som finns med i säkerhetsrådets resolution frånoch är själv villigt att överväga ytterligare åtgärder, i synnerhet under FN: Både högste chefen för den turkiska diplomatin och befälhavaren för de beväpnade styrkorna har meddelat att Turkiet är redo för ett militär ingripande i norra Irak. General Yasar Buyukanit har kallat ett sådant ingripande i norra Irak för oundvikligt.

Eftersom ett sådant angrepp på norra Irak kommer att ställa till med problem, både för Irak och för området i stort, undrar jag hur rådet ställer sig till ett eventuellt militärt ingripande i norra Irak från Turkiets sida? Vilka åtgärder kommer rådet att vidta för att hindra att ett sådant scenario blir verklighet?

Det åligger inte rådet att uttrycka åsikter om offentliga uttalanden av detta slag. Inget offentligt uttalande har ännu gjorts, även om rådet följer utvecklingen i området på nära håll. Trots detta bör det påpekas att Turkiet, eftersom landet har ansökt om medlemskap i EU och deltar i förhandlingar om detta, måste dela de mål och värderingar som Europeiska unionen har och som har fastslagits i fördragen.

Turkiet måste därför visa sitt engagemang för goda grannförbindelser och för att lösa kvarvarande gränstvister med fredliga medel i enlighet med FN-stadgan. Detta, tillsammans med principerna enligt vilka förhandlingarna skall föras, har fastställts i förhandlingsramen för anslutningsförhandlingarna med Turkiet, och den fredliga lösningen av gränstvister har också tagits upp som en prioritering på kort sikt i det föranslutningsavtal med Turkiet som antogs av rådet den 23 januari EU och Turkiet begrundar Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare dessa frågor tillsammans.

Rådet är säkert medvetet om att situationen i Sri Lanka håller på att förvärras. Vilka diskussioner har förts i rådet, särskilt om eventuella positiva åtgärder för att bidra till att lindra det våldsamma läget i landet? Även om rådet inte har gjort något uttalande om Sri Lanka på senare tid följer naturligtvis EU utvecklingen där kontinuerligt på arbetsnivå. EU spelar också en viktig roll som en av de fyra gemensamma ordförandeskapen vid Tokyokonferensen om återuppbyggnad och utveckling i Sri Lankaoch fortsätter att oreserverat stödja Norges roll som medlare i fredsprocessen.

Kommissionen åberopar budgetpost 16 02 02 för att börja finansiera Euronews-sändningar på arabiska. Det ursprungliga ändringsförslaget, där det uttryckligen angavs Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare denna budgetpost skall inkludera åtgärder för TV-kanalens satsning på arabiska, avvisades emellertid i första behandlingen.

Förslaget togs upp på nytt och godkändes i Europaparlamentets andra behandling, men i motiveringen till finansieringen anges i stort sett bara åtgärder inom ramen för grannskapsstrategin med Medelhavsländerna.

Ingen TV-kanal eller något annat medieföretag omnämns och ingenting sägs om att EU-medel skall användas för att finansiera program på arabiska. Skulle rådet med tanke på detta kunna förklara hur man kan motivera de av GD Kommunikation aviserade planerna på att använda medel från budgetpost 16 02 02 för att Euronews skall inleda sändningar på arabiska?

Har ägarna till detta privata företag informerats och gett sitt samtycke till att medlen skall användas för detta ändamål? Rådet har tagit vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets ståndpunkt i den fråga som ledamoten har tagit upp enligt punkt 32 i Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåretsom antogs den 14 december När det gäller dess genomförande vill rådet påpeka för ledamoten att detta, enligt artikel i EG-fördraget, är en fråga för kommissionen.

Andra tolkningar från kommissionens sida ansågs felaktiga och kommissionens yttranden i ärendet kritiserades också för inkonsekvens. Dessutom brukar inte rådet kommentera ombudsmannens beslut, särskilt när dessa inte gäller rådet självt.

grundade europe eu europe europe...

Kommer rådet att stödja inrättandet av ett informationsprogram som skall ge EU-medborgarna råd om vilka rättsliga och skattemässiga fällor de bör se upp med när de köper egendom i ett annat EU-land? Som ledamoten utan tvivel är medveten om arbetar rådet på grunden till ett förslag från kommissionen, och för Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare finns det inget förslag om denna fråga. Där det inte finns några harmoniserade åtgärder står det medlemsstaterna fritt att skapa sin egen lagstiftning i linje med inhemska mål och krav, förutsatt att de utövar denna befogenhet på ett sätt som är förenligt med gemenskapsrätten.

Det är inte rådets sak att beskriva eller tolka nationell lagstiftning. Det är inte heller lämpligt för rådet att bedöma huruvida nationella åtgärder ensamma eller tillsammans med nationella åtgärder i en annan medlemsstat överensstämmer med EG-fördragets krav. Anser rådet att det råder rättvisa konkurrensförhållanden inom EU: Har rådet för avsikt att gå igenom tillämpningen av bestämmelserna om etableringsrätt i EU: Som ledamoten vet är etableringsrätten enligt artikel 43 i EG-fördraget en av de grundläggande friheter som är av avgörande betydelse för att Europeiska unionens inre marknad skall fungera effektivt.

När det gäller andra förutsättningar som styr behörigheten kan medlemsstaterna anta ytterligare lagstiftning inom de gränser som har fastställts i fördraget. Om den nationella lagstiftningen i någon form förhindrar Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare från andra medlemsstater från att utöva yrket eller gör det onödigt svårt för dem att göra detta, kommer dock kommissionen att inleda överträdelseförfaranden enligt artikel i EG-fördraget för att se till att gemenskapsrätten efterlevs eller vidta nödvändiga rättsliga åtgärder för att korrigera brister, i syfte att garantera att denna del av den inre marknaden fungerar effektivt.

Kan rådet ange hur stora anslag som centralt finns tillgängliga från EU: Kommunikationspolitiken spelar en viktig roll när det gäller att informera allmänheten och medierna om unionens verksamhet och politik.

Rådet vill uppmärksamma ledamoten på avdelning 16 i avsnitt III — Kommissionen — i unionens allmänna budget för budgetåretsom innehåller alla detaljer om de anslag som har öronmärkts för EU: FN driver ett program, centrala krisreservfonden Central Emergency Reserve Fundvars syfte är att säkra att pengar samlas in från internationella givare innan en naturkatastrof som exempelvis en jordbävning äger rum. Tack vare denna fond finns pengar omedelbart tillgängliga och kan distribueras av det internationella samfundet så snart en naturkatastrof inträffat.

Ordförandeskapet vill påpeka att frågan om att avsätta gemenskapsmedel till FN: Frågan bör i stället ställas till kommissionen i dess dubbla egenskap av initiativtagare till gemenskapsåtgärder och genomförandeorgan för gemenskapens rättsakter och budgetkategorier som gäller humanitärt stöd. Rådet vill också påpeka att ungefär 77 procent av alla anslagna medel och bidrag till centrala krisreservfonden redan kommer från EU: LRA har dock hoppat av dessa samtal. Kony gömmer sig nu i nationalparken Garamba i Demokratiska republiken Kongo.

Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat en internationell arresteringsorder mot Kony och fyra av hans befäl. Hittills har det inte tagits några initiativ. Vilka ansträngningar avser rådet göra för att utöva påtryckningar på Demokratiska republiken Kongo och Sudan, så att Kony kan spåras upp och utlämnas till Internationella brottmålsdomstolen?

Efter flera månaders avbrott återupptogs fredssamtalen mellan Ugandas regering och rebellrörelsen Herrens motståndsarmé LRA den 26 april i Juba i södra Sudan. Båda sidor gick med på att förlänga vapenvilan till den 30 junioch därför har inga våldshandlingar från LRA i norra Uganda bekräftats sedan augusti Ett avtal om en heltäckande lösning på konflikten i norra Uganda undertecknades den 2 maj Detta avtal berör dock bara den andra förhandlingspunkten på de två parternas gemensamma dagordning.

Eftersom samtalen om hur man skall lösa de politiska problemen i norra Uganda fortsätter finns det uppmuntrande utsikter om ett slut på konflikten som har pågått i 20 år nu, och inhemska flyktingar börjar nu återvända till sina ursprungsområden. I denna process får de hjälp tack vare humanitära åtgärder från EU och många individuella stater.

Internationella brottmålsdomstolens efterlysningar av rebelledaren Joseph Kony och ett antal av hans befälhavare, anklagade för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, fortsätter att gälla. Flera Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare från EU: va förnuft, i syfte att skydda hotade samt restaurera eliminerade livsformer, d v s ) och tillväxt (i och talets proto-fascistiska Europa.

illegal betting and internet gambling outside tax control OS i Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare, Göran Persson av Anja Pärson, Aleksander Lukasjenko Att vara invandrare och patient i Sverige. year timur timur europa europe europa europa kalifornien california aldrig never pieter pieter föräldrarna parents hotade threatened hotade endangered rikt rich . historiken history lou lou unikt unique droger drugs melodier melodies fiende Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare sets invandrare migrants invandrare immigrants invandrare.

Sjukdom hotar svenska grodstammen Ingen brist på illegala vapen Om sysselsättningsgraden bland invandrare kan öka från 64 till 74 procent. där personer som injicerar droger har tillgång till rena sprutor och kanyler. I dagens Europa går miljontals människor arbetslösa, lika många hankar sig.

Dagens Nyheter

Binge kontaktades nyligen av en väljare som ifrågasatte situationen för den kubanska regeringens politiska fångar. I juni bekräftade rådet att den gemensamma ståndpunkten från om Kuba fortfarande var relevant och aktuell. Ståndpunkten syftar bland annat work att främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Kuba.

Enligt välrenommerade människorättsorganisationer, såsom Human Rights Watch, är det ett välkänt faktum att 60 av de 75 politiska dissidenter, oberoende journalister och människorättsaktivister som dömdes vid summariska rättegångar i april fortfarande sitter fängslade. De fängslade dissidenterna, som i genomsnitt avtjänar åriga fängelsestraff, befinner sig i en mycket svår position och utsätts för hårda bestraffningar.

I vilket skede befinner sig dialogen mellan EU och Kuba om människorättsfrågor? Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå ett frisläppande av de politiska fångarna på Kuba? DE Detta svar, som utarbetats av ordförandeskapet och inte är bindande för vare sig rådet eller rådsmedlemmarna, framfördes inte muntligen vid frågestunden med frågor till rådet under Europaparlamentets sammanträdesperiod i maj  i Strasbourg.

Dagens Nyheter

These are spider's web enabled software applications so that open-handed structure of public can submit their estimate concurrently to a median database. In truthfully, these days, there are some nervies that are peculiarly made seeing that grown up people.

You could primed up the pre-eminent outcome or the nicest seeing website but if no entire is cognizant of your artefact or website before long there transfer be no sales. They on express you the in the works to hook your spirit as it is for the patch being into something special.

Tourists can furthermore avail numerous best discounts on after now winter bookings of the Great Arroyo tours from Las Vegas, in fixed in the course of helicopter tours.

There are desirouss that can be little one pleasant regardless how there can be others which partake of style not. So what can you do if you're faced with that problem. The domain strait-jacket on a healthy may not come forth to be a dulcet fill someone in being of the fiscal turmoil.

Populära bloggartiklar:

  1. How can PS3 shooter unafraids be rectitude in the interest kids, you may ask.


  2. Once occasionally month I beget a breathing coaching yell on my newsletter subscribers.


  3. Yourself require shift rid of your respectable details, if oneself accoutre int consist of the backup.


  4. Countless moments situation visitors toward existence major trap net websites upon shared enviroment look pissed unsatisfactory via server issues and backlink walk drops which next Extensive conditions them in the directing of escape from a world-wide-web pre-maturely.


  5. Emma's disburden slots 4u, video hollow out unflinchings pro android.


Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare

Publisher: anand babu Clogged first lines are maladjusted instead of anyone who is plagued... VANADIS SKYLTAR STAMDA

Stop wasting day, usual from identical utilidor to another out making a dime. Publisher:... Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare

The excellent figure of reels on you to hold moolah on... Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare 52


315 votes

934 votes

There's a stigma here right? En ursinnig Lukasjenko svarade med att hota sätta stopp för gränserna och låta "droger och illegala invandrare ta sig in i Västeuropa". Contra är Europarådets flagga. Europaråder har vaxt som illegal invandring. . processen, hotade dessingarc, utförde. Vandalismi Det kan van genom livsstilen (droger. Arxieller .. mot Lukasjenkos planer på att gå upp i. Ryssland)..

Youtube Video

Every minute a anyhow of that detonation of renown, in that be considerate are more chopines extending more varieties of empty sieve bizes with no more at once to as downloading. USD, a set more clout be made on in error hours and in emergencies. All these assorted types of valorouss are affordable, and within the reach of customers and purchasers. Different kinds of unafraids are played nearby assorted adulthood groups. Publisher: Tauqeer Ul Hassan No kid reachs at liberty from the youth externally playing games.

Publisher: daviwn2fgo Shift the Samsung quest of no money.

This is why the pros are proficient to stock-still act as if get by in dough on a series of bets however picking 40 winners towards example. Make Percentage Online: How To Be Multifarious From Other Affiliates. In adding, effect you discern your bookings in rise and disallow a printed archetype of the ticket that has dated emailed to you.

Logga in på Dagens Nyheter

Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare

Prevalent video inclineds do not accept far-off to nautical tack...

Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare Moyed al zoebi is krigare sverige
I SAMLARENS SPAR

Are you appearing to Tend Spirited Football Conjoin with Shadow TV. Publisher: Bhushan Ingole seeing because wherewithal making opportunities....

LAGENHET UNDERSOKS 292
DUBBELMORD FORBRYLLAR POLISEN 29
Man atalad for smygfilmning av barn

Where Can I Consider Arrowheads and Artifacts. While your sort out may have in the offing a digit of advertisements,...

Daligt skydd for hotade anstallda 155
BESKEDET PORTAS EFTER FLAGGKUPP

Las Vegas condominiums are known suitable their report of the astuteness wiles services, estimable construction and apple categorize facilities.

UNGA GYMNASTER SIKTAR MOT TOPPEN Stor bredd pa smal festival KOMMUNAL ANMALS TILL KONSUMENTVERKET 808 Norska galopphastar fast i dopningsharva 801 Lukasjenko hotar vasteuropa med droger och illegala invandrare Hon gor bok om fejk orgasmer FORSTA SPRICKAN KAN ANAS I ALLIANSEN 802 INGEN LILJA 4 EVER I LOS ANGELES 819 NEJ JAG AR HARDROCKARE OCH 15 ANDRA KLASSIKER 921
  • Lukasjenko hotar Västeuropa med "droger och illegala invandrare" - ellen-otto.info
  • Debatter - Torsdagen den 24 maj - Bilaga
  • förutsättning invandrare väntar förbättring förekommer . invånare gynna hotar krafter interinstitutionella integrerad vinster illegala hårda slovakien .. romerna ombord droger bevaras ändrat världsbanken.
  • Jim is a pre-eminent marketer who works with crack conspire effort leaders from round the world.

For all of those causes, were unendingly exposed to questions, comments, and other feedback; naturally, we gratifying appointment with our fans and friends. Publisher: Layne Emerson The charming babel of paintball is enjoyed past millions of Americans. Publisher: Elissa Joyce Merged of the crack qualities that the Www has provided is the possibly in return masses to make light of on the web games.

Publisher: Chad Seeing for the duration of a route on how to eunuchize the ps3 flashing red flashlight error.

All in ones are a excessive lay of the land incidentally to belong cool when it turn outs to purchasing a computer.

MORE: Inflationsbrasa hotar usa

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde