Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

115.2m FM

Parmalat ansokte om konkursskydd

opinion

Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer. Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att Parmalat ansokte om konkursskydd är insolvent det vill säga inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder. Konkursförfarande står dock "Parmalat ansokte om konkursskydd" till buds för stater och kommuner de kan inte försättas i konkursutan fordringsägarnas fordringar får i allmänhet i stället Parmalat ansokte om konkursskydd ned eller helt avskrivas.

Det latinska ordet concurro är sammansatt av curro som betyder springa och con som här betyder tillsammans med. Underförstått är att alla borgenärer springer tillsammans för att få betalt för sina fordringar. Bankrutt har sitt ursprung i äldre italienska banco rotto som betyder bruten sönderslagen bänk, där bänk syftar på det växel bord som bankirerna satt vid i Lombardiet där det moderna bankväsendet anses ha sitt ursprung.

I det antika Grekland förekom inget konkursförfarande utan gäldenären tycks istället ha hållits i någon form av slaveriliksom det kunde ske i Romarriket. Enligt 15 kap Femte Moseboken skulle en gäldenärs skulder skrivas av vart sjunde år. Rådet [ förtydliga ] antog Insolvensförordningen som samordnar konkurser med internationella inslag. Avsikten är att en konkurs ska handläggas Parmalat ansokte om konkursskydd ett huvudinsolvensförfarande handlagt från en konkursdomstol i en stat.

Konkurser i Australien regleras av Bankruptcy Act Endast fysiska personer kan gå i konkurs. Juridiska personer ska antingen träda i likvidation eller ställas under administration. Kontrollen av fordringarna i konkursen ska utföras av förvaltaren och ska baseras på böcker och affärshandlingar. Vid rekonstruktion ska en plan för rekonstruktionen framläggas. Skulderna enligt planen ska betalas senast inom ett år. Löner ska dock betalas inom 30 dagar. I Danmark har dess konkurslag genomgått stora förändringar under särskilt avseende rekonstruktion.

Konkurslagen gäller inte på Grönland och Färöarna. Fristdag är i allmänhet den dag då konkursdomstolen skifteretten tog emot ansökan. Rekonstruktion ska genomföras antingen som ett tvångs- ackord eller som en överlåtelse av rörelsen. Ett tvångsackord går antingen ut på procentuell nedsättning av borgenärernas fordringar eller moratorium.

Kommentar till dansk konkurslagstiftning kan man läsa här, [ 20 ]. Om en gäldenär är på obestånd kan han försättas i konkurs av en konkursdomstol skifterett. Förmånsrätt har en mängd skatter och avgifter till staten som till exempel avgift på alkohol och mineralvatten. Skifteretten ska utse en eller flera konkursförvaltare kurator. Kuratorn ska hålla fordringsägarna informerade och upprätta en översikt över tillgångar och skulder. När alla tillgångar sålts och utdelning skett ska kuratorn avge slutredovisning.

Konkursdomstolen skifteretten kan på begäran besluta om skuldsanering. Skuldsaneringens syfte är att se till att skulder bortfaller eller nedsätts. Gäldenären ska framlägga ett förslag som ska godkännas eller förkastas av skifteretten. Kommentar till skuldsanering kan man läsa här. Kraven på skriftlighet kan ersättas av digital kommunikation om den bekräftas av digital signatur.

Danmark har anmält undantag och Insolvensförordningen tillämpas inte i Danmark. Däremot gäller i Sverige lagen I Frankrike är grunden för konkurs att en gäldenär inte kan betala sina förfallna skulder i tid. Utåt kan det visas bland annat genom att betalningarna ställs in. För juridiska personer och småföretagare av typ handlare och lantbrukare gäller det att i första hand söka få en överenskommelse med fordringsägarna. Detta är vad som kan jämställas med en rekonstruktion efter ackord. Lyckas inte detta så återstår ett konkursförfarande.

Ackord inleds med att en handels domstol tribunal de Commerce granskar gäldenärens ställning. Domstolen beslutar sedan om en tid för observation under vilken tid en administratör administrateur judiciaire utvärderar ekonomiska och sociala förutsättningar. Under tiden kan försäljning av tillgångar ske och skulder betalas i prioritetsordning efter förmånsrätt. Kan inte ett ackord genomföras utses en likvidator vars uppdrag är att sälja av tillgångarna och betala skulderna i prioritetsordning enligt Code de Commerce, Kapitel VI.

Indien tycks helt sakna modern lagstiftning om konkurser. En följd av detta är att det saknas klara regler och att fordringsägarna framför allt klagar på långa handläggningstider. Den indiska regeringen har skapat ett organ, kallat BIFR, dit företag på obestånd sick companies kan vända sig. De DTR som finns är ojämnt fördelade. Vissa städer har mer än en medan Parmalat ansokte om konkursskydd saknar konkursdomstol. Parmalat ansokte om konkursskydd i Irland tillämpas enbart för privatpersoner.

Konkursen ska administreras av en "god man" Official Assignee som väljs av fordringsägarna. Konkurser i Italien var segdragna och kunde hålla på upp till sju år.

Tetra Pak förnekar mygel kring...

Oftast drog de stora konkurskostnader vilket medförde låg utdelning till fordringar med förmånsrätt och ofta ingen utdelning till oprioriterade. I efterdyningarna av Parmalatkrisen i december som satte politisk press på parlamentet reformerades den gamla konkurslagen frånLegge Fallimantare.

Att Parmalatkrisen fick inverkan på internationella förhållanden kan man ta del av i Insolvensförordningen. Samtidigt genomfördes en reform av Italiens bolagslag. Endast bolag som driver rörelse kan försättas i konkurs.

Parmalats kassa i november är...

Konkurs beslutas av en konkursdomstol antingen på sökandens egen ansökan eller efter ansökan av en fordringsägare. Domstolen ska pröva om företaget är på Parmalat ansokte om konkursskydd och om så är fallet ska dels en domare giudice delegato utses dels en konkursförvaltare förordnas. Konkursen registreras i ett officiellt register Publico Registro dei Fallati. Konkursförvaltaren tar hand om all egendom och gäldenären får endast behålla sitt beneficium.

Vissa fordringar har förmånsrätt såsom konkurskostnader, löner och uppsägningslöner, krav från oberoende leverantörer som under de närmaste 12 månaderna före konkursen utfört tjänster, kommissionersättning under de närmaste 12 månaderna och för skälig uppsägningstid, fastighetsskatter, krav från jordbrukare. Sedan konkursförvaltaren reliserat alla tillgångar faststäler konkursdomstolen en utdelningsplan.

Gäldenären har rätt att erbjuda högre eller tidigare utdelning. Detta kan accepteras på ett borgenärsmöte. I Kina tillämpas Företagskonkurslagen antagen 27 augusti Den trädde i kraft 1 juni Lagen behandlar kinesiska företag men även utländska företag med tillgångar i Kina och kan inte tillämpas på privatpersoner.

Lagen Parmalat ansokte om konkursskydd att en administrator ska utses. Denne ska hjälpa fordringsägarna och se till att konkursen sköts smidigt. Förmånsrätt gäller för arbetstagares löner, skatter och allmänna fordringar. En domstol ska utse en administrator.

för av är en vi...

Fordringsägarna tycks dock i likhet med Parmalat ansokte om konkursskydd Sverige - inte ha något inflytande på valet.

Lagen syftar till att en rekonstruktion ska kunna uppnås. Den 9 september utfärdade Kinas Högsta domstol sin första tolkning av kriterierna för att försätta ett företag i konkurs.

Om gäldenären uppenbarligen saknar likvida medel att betala sina förfallna skulder ska han försättas Parmalat ansokte om konkursskydd konkurs även om gäldenärens balansräkning visar att tillgångarnas värde överstiger skulderna. Lagen ska inte tillämpas i Hongkong eller Macau. I Malaysia grundas reglerna i Bankruptcy Act på engelsk lag. Insolvency department of Malaysia tillhandahåller e-insolvency dvs möjlighet att över internet kontrollera egen och andra företags status.

En konkursdomstol kan i avvaktan på slutligt beslut om konkurs utse en tillfällig förvaltare Interim receiver. Gäldenären ska var sjätte månad lämna redogörelse för sina tillgångar och betala in vad han har utom vad som gått åt för hans beneficium.

Parmalat Brasilien i konkurs. På...

Han får inte heller starta ny rörelse. Vägrar han detta ska han dömas för domstolsförakt contempt of court.

Förmånsrätt föreligger för lokal fastighetsskattviss inkomstskattalla lönekostnader dock inte mer än 1 ringgit för varje anställd, Angivna fordringar har inbördes samma förmånsrätt. Gäldenären kan framlägga ett förslag till ackord composition inför borgenärerna. Om tillgångarna i enkonkurs sedan prioriterade fordringsägare fått utdelning understiger 30 ringgit kan konkursen handläggas genom Parmalat ansokte om konkursskydd enklare förfarande. I Nederländerna regleras insolvensförfarandet väsentligen av Bankruptcy Act som delar in förfarandet i tre "Parmalat ansokte om konkursskydd" nämligen.

Konkurs kan omfatta både fysiska och juridiska personer medan moratorium enbart kan genomföras av företagare entrepreneur. Om gäldenären har lämnat landet är rätt domstol där han senast varit bosatt. Alternativt forum är den ort där han haft kontor. Om gäldenären inte själv förorsakat obeståndet kan på hans begäran förfarandet övergå i skuldsanering. I Norge regleras obeståndsförfarandet av lov 8, juni nr.

De flesta som försätts i konkurs är aktiebolag. Ansökan om "gjeldsforhandling" ska ställas till en tingsrätt. Det ska framgå om gäldenären begär "frivillig gjeldsordning" eller tvångsackord. Gjeldsnemnden ska bestå av en ordförande - Parmalat ansokte om konkursskydd regel advokat - och en till tre borgenärer.

Om det godtas av domtolen ska det kungöras. Domstolen ska så snart beslutet om konkurs föreligger utse en konkursförvaltare bobestyr som bör vara advokat [ 80 ]. Denne ska se til att räkenskapsmaterialet blir omhändertaget. säkerhet för ett lån hos Bank of America till venezuelanska bolag i Parmalat- koncernen).

sv Lehman Brothers ansökte om konkursskydd den 15 september. Parmalats amerikanska dotterbolag, Parmalat USA, ansökte på tisdagen om konkursskydd, skriver TT. Detsamma har två andra. Parmalat är bokföringsskandalen som fått finansvärlden att tappa andan. På julafton ansöker mjölkföretaget om konkursskydd, och statligt.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde