Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.2m FM

Goda tiderna gav snabb uppgorelse

opinion

Regeringen tillträdde 12 mars och avgick i februari Epoken var under en högkonjunktur. Bakgrunden till tillträdandet av denna regering var mordet på statsminister Olof Palme 28 februari ; enligt Regeringsformen skall samtliga statsråd entledigas av talmannen om statsministern avlider "Goda tiderna gav snabb uppgorelse" 6: Denna regering genomförde en reform av skattesystemet.

Reformen innebar dels att endast kommunalskatt skulle betalas i de flesta inkomstlägen, dels en enhetlig skatt på kapitalinkomster. Under dessa år inträffade också två mycket uppmärksammade politiska affärer: Ebbe Carlsson-affären samt Boforsaffären.

Några månader före valet enades Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet om ett beskattat vårdnadsbidrag på 15 kronor per barn och år. Kostnader för barnomsorg upp till samma belopp skulle vara avdragsgilla vid deklarationen. Sammanlagt skulle de borgerliga vallöftena kosta 8 miljarder kronor. Socialdemokraterna lovade istället att under en treårsperiod förlänga föräldraförsäkringen från 9 till 18 månader, vilket skulle kosta 5,5 miljarder kronor. I sitt valmanifest lovade socialdemokraterna också " Under valperioden lagstiftas om en sjätte semestervecka.

Denna reform genomförs stegvis ". Vid valet förlorade Socialdemokraterna tre mandat men VPK fick två nya mandat och regeringens möjligheter att få igenom sina propositioner försämrades inte. Under tiden efter att Olof Palme blivit mördad under natten 28 februari - 1 mars hade regeringen Palme II suttit kvar som expeditionsministär under dittillsvarande vice statsministern Ingvar Carlssons ledning.

Den nya regeringen tillträdde formellt 12 mars Denna dag valdes Ingvar Carlsson av riksdagen till statsminister med ja-röster. Frånsett statsministerposten var regeringen Carlsson I så gott som helt identisk med regeringen Palme II. Dock övertog energiminister Birgitta Dahl nu även miljöfrågorna, som hört till Ingvar Carlssons ansvarsområde i den tidigare regeringen. Efter Palmemordet rådde under ett par månaders tid en anda av nationell enighet och flera hotande arbetsmarknadskonflikter fick en lösning under april Den april gjorde statsministern ett officiellt besök i Moskva.

Syftet var bland annat att diskutera den svensk-sovjetiska gränstvisten i Östersjön där den exakta gränsdragningen hade varit en tvistefråga sedan slutet av talet. Båda parter ville dra gränsen mitt i Östersjön men det rådde oenighet om vad som var mitt i Östersjön. Det omtvistade området mätte 13 km².

Sverige ville räkna Goda tiderna gav snabb uppgorelse en mittlinje mellan Gotland och Baltikum medan Sovjetunionen ville räkna med en mittlinje räknat från det svenska fastlandet. Det sovjetiska förslaget skulle ge en gränslinje precis öster om Gotland. I januari kom Sovjetunionens regeringschef Nikolaj Ryzjkov på officiellt besök till Stockholm.

Bland de punkter som togs upp var bland annat gränstvisten. Vissa övergångsregler för fisket skulle gälla i tjugo år. Under mitten av uppkom en debatt om att Sverige skulle införa en fullständig handelsbojkott mot Sydafrika. Danmark och Norge hade redan förklarat sin avsikt att införa bojkott. Import av jordbruksvaror hade redan förbjudits från 1 januari Statsminister Carlsson ville dock invänta ett beslut om sanktioner i FN: Den 12 mars beslutades att införa Goda tiderna gav snabb uppgorelse fullständig handelsbojkott mot Sydafrika och Namibia från den 1 juli I maj reste Carlsson runt i flera av EG: Carlssons linje var att Sverige skulle samarbeta på alla områden utom vad gäller säkerhetspolitiken men att den svenska neutraliteten uteslöt ett svenskt medlemskap.

Den 6 december kom PLO: Arafat förklarade vid besöket att han erkände Israels rätt att existera och fördömde terror som vapen. I november besökte utrikesminister Sten Andersson Baltikum och uttalade då att Baltikum inte var ockuperat av Sovjetunionen. Uttalandet fick hård kritik i Sverige. I sin självbiografi försvarade dock Andersson detta uttalande och menade att Baltikum var annekteratoch Goda tiderna gav snabb uppgorelse detta, ur folkrättslig synpunkt, var annorlunda än en ockupation.

I sitt första maj-tal uttryckte likafullt statsminister Carlsson sitt och den svenska arbetarrörelsens stöd för de baltiska folkens rätt till självbestämmandeliksom tidigare den östeuropeiska omvandlingsprocessen som helhet:.

Personuppgiftspolicy

I mars avslöjades Boforsaffärendet vill säga att Bofors hade mutat sig till en stororder i Indien. På natten mellan den 5 och 6 oktober rymde den livstidsdömde spionen Stig Bergling vid en permission. Den kritik som uppkom ledde till att justitieminister Sten Wickbom avgick den 19 oktober.

Under hela året var utredningen om Palmemordet ständigt aktuell, till exempel att länspolismästaren Hans Holmér tvingades avgå. Den 1 juni utbröt Ebbe Carlsson-affären när tidningen Expressen avslöjade att förläggaren Ebbe Carlsson haft en roll i utredningen av Palmemordet och uppmärksamheten ledde till att justitieminister Anna-Greta Leijon avgick den 7 juni. Strax före julen lovade energiminister Birgitta Dahl att lägga fram en plan för avvecklingen av svensk kärnkraft fram till Goda tiderna gav snabb uppgorelse När Tjernobylolyckan inträffade tillsatte regeringen en expertkommitté för att utreda de säkerhetsmässiga konsekvenserna.

Regeringen bjöd också in de andra partierna om överläggningar för att få till stånd en bred uppgörelse om hur avvecklingen skulle ske. Den 12 februari stod det klart att en bred uppgörelse inte var möjlig. Dagen efter förklarade miljöminister Dahl att regeringen hade för avsikt att inleda avvecklingen mellan och I början av lade regeringen en proposition där den förklarade sin avsikt att stänga den första reaktorn och den andra Under början av preciserade regeringen det sistnämnda: Dessa två reaktorer skulle vara en vid kärnkraftverket i Barsebäck och en vid kärnkraftverket i Ringhals.

Miljöministern förklarade att detta beslut var "oåterkalleligt". Beslutet var dock omdiskuterat även inom det socialdemokratiska partiet och genom en trepartiöverenskommelse mellan socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet revs detta beslut upp Kärnkraftsavvecklingen försvårades också av att riksdagen efter en moderat motion beslöt om ett nationellt koldioxidtak - utsläppen av koldioxid fick inte öka vilket uteslöt att kärnkraftsel ersattes av oljekondensverk eller kolkraftverk. Under februari hade regeringen hållit överläggningar med den borgerliga oppositionen med syfte att få till stånd en uppgörelse om familjepolitiken med bland annat höjda barnbidrag och förlängd föräldraförsäkring.

Moderaterna lämnade överläggningarna tidigt och den 28 februari lämnade även Centerpartiet och Folkpartiet. Under de kommande månaderna kunde dock regeringen få igenom en proposition med stöd av Centerpartiet och VPK.

Sedan talet hade den svenska kreditmarknaden varit reglerad. Bankerna hade ett utlåningstak som begränsade hur mycket pengar de kunde låna ut. Genom fast växelkurs Goda tiderna gav snabb uppgorelse en låg inflation med prisstabilitet uppnås.

Den 21 november avreglerades delar av riksbankens kontrollsystem över bankerna, som nu kunde låna ut obegränsat med pengar till konsumenterna se novemberrevolutionen. Detta bidrog i sin tur till en låneledd konsumtionsökning.

Konsumtionen användes naturligtvis delvis till importvaror och utlandsresor vilket påverkade utrikeshandelsnettot negativt och höjde räntorna. "Goda tiderna gav snabb uppgorelse" det minskade sparandet höjde räntorna. Skattesystemet gynnade lån till bostadsbyggande medan höga inflationsförväntningar och en realränta vid eller under 0 procent missgynnade den som ville spara. Under början av stod det klart att regeringen hade lyckats i föresatsen att kombinera låg arbetslöshet med låg inflation.

Den låga inflationen hade dock i första hand orsaker utanför Sverige: I mitten av presenterades den utredning om realränteskatt som VPK hade krävt för att gå med på regeringens ekonomiska åtgärdspaket under andra halvan av Realränteskatten var en slags förmögenhetsskatt på pensionskapitalet i livförsäkringsbolagen.

Dessa bolag hade placerat pengar i högräntebärande statspapper och som en följd av den sjunkande räntan hade dessa blivit mycket lönsamma. Detta beräknades ge miljarder och avkastningen skulle användas för att höja pensionen för pensionärer med låg inkomst. De borgerliga partierna kritiserade förslaget hårt och lagrådet avstyrkte förslaget.

Han var mångsidigt begåvad, tog...

Den 16 december beslutade riksdagen att införa skatten. Regeringens proposition fick stöd av VPK. Den 22 maj gick 9 medlemmar i SACO ut i strejk. SACO varslade också om strejk för ytterligare 7 personer från den 2 juni. Arbetsgivarverket varslade om lockout för 40 SACO-anslutna lärare från 2 juni. Lärarna hotade då med att inte skriva ut vårbetyg till eleverna och den 31 maj drogs lockoutvarslet tillbaka.

Bloggintresserade

När finansministern presenterade budgetpropositionen i januari visade den ett budgeterat underskott i statsbudgeten på 37 miljarder kronor. Underskottet var också på väg nedåt på grund av de ekonomiskt goda tiderna.

Det minskade budgetunderskottet berodde inte på lägre utgifter utan på högre inkomster genom löneskatter och moms. Den höga sysselsättningen och det progressiva skattesystemet gjorde att staten till och med fick ett litet budgetöverskott. Under denna fas hade Sverige högre inflation än omvärlden, lägre arbetslöshet och fick försämrad konkurrenskraft.

Högkonjunkturen kunde inte bemötas med att Riksbanken höjde räntan eftersom i ett system med fast växelkurs används räntan för att försvara valutakursen, inte för att nå ett inflationsmål eller påverka konjunkturen. Denna sida av en fast växelkurs blev tydlig när Riksbanken höjde Goda tiderna gav snabb uppgorelse till procent under lågkonjunkturen Enligt Goda tiderna gav snabb uppgorelse skulle det nya skattesystemet innebära att marginalskatterna sänktes, att skattebasen ökade genom fler indirekta skatter och det skulle bli mer lönsamt att spara pengar.

Beställ vårt nyhetsbrev

Sommaren var dessa klara. Enligt utredningen om inkomstskatten skulle 90 procent av svenskarna inte betala statlig inkomstskatt. Genom förslagen skulle inkomstskatten minska med 63 miljarder vilket fullt ut skulle kompenseras genom höjda indirekta skatter. Under andra halvan av förhandlade regeringen med de andra partierna om hur det nya skattesystemet skulle se ut.

Moderaterna lämnade snabbt förhandlingarna eftersom de inte kunde få igenom att det totala skatteuttaget skulle minska. Även Centerpartiet deltog länge i förhandlingarna men valde till slut att dra sig ur. I december klubbades det nya skattesystemet av socialdemokraterna och Folkpartiet i riksdagen och började gälla från den Goda tiderna gav snabb uppgorelse januari Den 25 april föreslog finansministern i regeringens tilläggsproposition höjd momshöjda arbetsgivaravgifterslopade mjölksubventioner och höjda alkohol- och tobaksskatter, men alla andra riksdagspartier sade nej.

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslog Centerpartiets partiledare Olof Johansson istället ett tvångssparande. Bilden fick hon snabbt revidera: Den stämde absolut inte.

De är ofta skrivna i...

Vi blev goda vänner, flyttade ihop och blev kära. uppgörelsen mellan vänsterpartiet, miljöpartiet och regeringen som gav Göran Persson ytterligare fyra år vid makten.

Man kan ju tycka att det finns en uppgörelse mellan s, v och mp, säger hon. Han var mångsidigt begåvad, tog studenten i juni med goda betyg och började Den första samlingen Dikter () gav lovande men en smula trevande.

Ola Hansson

Vid övergången till nittiotalet mottog H i snabb följd litterära och filosofiska närgångna studier som delvis har karaktären av uppgörelse och avslöjande (bl a av. pare skulle kunna blockeras bättre och snabbare än engelska och. gav konungen också det begärda medgivandet att förstöra hamnen och .

I dessa naturahushållningens tider utbetalades givetvis avlöningen van- derhållna voro de väl så goda som holländare, intygade rikskanslern med lig uppgörelse.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde