Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.9m FM

Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre

opinion

Schablonbilden av alkoholberoende är de slitna männen på parkbänkar runt om i staden, men de är bara toppen av isberget. Alkoholberoende är ett väldigt mycket större problem än så. Och alla kan drabbas.

Vem som helst kan komma in i en kraftig alkoholkonsumtion som leder till problem. Sedan drabbas människor med lägre utbildning och sämre socioekonomisk ställning hårdare av konsekvenserna. Alkoholrelaterad sjuklighet, som den diagnostiseras i sjukvården, är till övervägande del från lägre socioekonomiska grupper, säger Sven Andréassonprofessor i socialmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet samt överläkare och verksamhetsansvarig på alkoholmottagningen på Riddargatan 1 i Stockholm.

Nio av tio svenskar över 17 år har druckit alkohol under det senaste året. Nästan varannan dricker alkohol varje vecka och mer än var tredje dricker motsvarande en flaska vin eller mer en gång per månad eller oftare. Svenskarnas alkoholkonsumtion har visserligen minskat långsamt under de senaste tio åren, men den ligger fortfarande markant över de nivåer som var för 20 år sedan.

EU-inträdet och de följande tio åren därefter ledde till en kraftigt ökad alkoholkonsumtion som nu långsamt håller på att sjunka tillbaka eller stabiliseras på en högre nivå, ingen vet. Alkoholberoende är väldigt demokr€atiskt. Vem som helst k€an komma€ in i en kra€ftig a€lkoholkonsumtion.

Även om alkoholkonsumtionen är väl utbredd i befolkningen innebär den inget större problem för det stora flertalet. De allra flesta klarar av att hantera sitt drickande och hålla det till rimliga mängder, men inte alla. Andelen högkonsumenter har ökat kraftigt sedan och i dag räknar forskarna med att cirka en miljon svenskar har en så hög konsumtion av alkohol att de riskerar medicinska eller sociala problem och att av dem har utvecklat ett alkoholberoende.

Av dessa har 50 ett beroende med mycket stora problem medan det stora flertalet — — har ett mindre uttalat beroende, mer eller mindre i det tysta, bakom hemmets stängda dörrar. Dagens vårdinsatser  fokuseras i huvudsak på de 50 med störst problem. Det är den traditionella missbruksvården som av historiska skäl drivs "Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre" socialtjänsten och Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre av sjukvården. Men alla de andra med lätta till måttliga problem söker mycket sällan sjukvård för sina problem och de går definitivt inte till socialkontoret.

Vi är många som känner...

Därför startade Sven Andréasson landstingets alkoholmottagning på Riddargatan 1 i Stockholm för drygt tre år sedan.

Hur gör man det mindre stigmatiserande och därmed lättare att söka? En del är ganska enkelt att ändra på. Till exempel att se till att man har trevliga lokaler och att man bemöter folk med normal respekt och vänlighet. Det är värt att säga eftersom på det Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre området har folk blivit hunsade och det har styrts och ställts med dem på ett annat sätt än vad som är vanligt i vården, säger han.

På Riddargatan har han introducerat ett helt nytt sätt att se på alkoholberoende och hur det ska Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre liksom vad målsättningen Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre behandlingen ska vara. Vi har ett patientcentrerat arbetssätt där vi undersöker vad som skulle kunna vara till hjälp för en person som vill förändra sitt drickande. Hos oss får man först välja målsättning om man vill sluta dricka helt eller komma ner till en måttlig nivå, sedan får man också välja vilken typ av behandling man föredrar.

Det är viktigt att folk känner att de sitter i förarsätet och att de får välja själva, säger han. En beroendebehandling som inte i alla lägen syftar till fullständig alkoholfrihet har skapat en del konflikter med den traditionella missbruksvården, men tiden har visat att Sven Andréassons linje fungerar. Många med lättare och måttliga besvär klarar att dra ner på sitt drickande och att kontrollera det. Sedan håller Region Skåne på att starta mottagningar i Malmö och Kristianstad.

Och i Göteborg räknar de med att komma igång nästa år, säger Sven Andréasson. Vi kan ju hålla på med alla möjliga interventioner, psykosociala och läkemedel, men låt oss inte glömma det mest basala. Att försena debuten sker ju bland annat genom åldersgränser och tillsyn och att föräldrar bidrar till det genom att inte köpa ut. Sådant spelar roll, säger han. Sven Andréasson pekar på att Sverige tidigare reglerade priserna på Systembolaget i förhållande till köpkraftsindex, men att den kopplingen har upphört och priserna har inte hängt med i utvecklingen.

Så det finns utrymme att höja alkoholbeskattningen vilket skulle vara "Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre" ur alla möjliga synvinklar eftersom det också skulle kunna finansiera välfärd, säger han. För de som redan har utvecklat ett alkoholberoende vill Sven Andréasson dock komma med lite lugnande besked.

Det går över av sig självt. Folk tröttnar på det. I långtidsstudier ser man att procent av de som fem år tidigare var beroende, är inte längre det. Helt utan något medicinskt ingripande, säger han. Han menar att det finns ett slags överdrivet dödsdomstänkande kring alkoholberoende som en diagnos som man har för resten av livet.

Så är det inte. De blir alltså inte helnykterister, men dricker mycket mindre. Sedan har de en förhöjd risk, vilket de nog är medvetna om, säger han. Så varför bygga upp särskilda mottagningar för något som i de flesta fall går över av sig självt på fem år? Samtidigt är det en grupp som har en rätt bra prognos och är relativt tacksamma att behandla. Vi har utvecklat en modell för behandling av dessa personer som vi menar också borde kunna fungera i primärvården, säger Sven Andréasson.

Behandlingen går i  hög grad ut på att jobba med patientens egen vilja att dra ner på drickandet. Det första som görs är en hälsokontroll med fokus på alkoholens effekter. Resultatet redovisas vid ett nytt möte där läkaren beskriver eventuella kroppsliga förändringar i blodbild eller lever och man diskuterar hälsoeffekter av beroendet. Och det blir den väckarklocka som räcker för många.

Det har visat sig ha jämförbara effekter med mera konventionell behandling som är mer omfattande, säger Sven Andréasson. De som inte blir hjälpta — eller tillräckligt skrämda — av hälsokollen får sätta ett mål för ett minskat drickande och börja skriva en dagbok för att följa det. Om inte det heller hjälper så får den beroende välja mellan behandling med läkemedel eller med en terapeut.

De har ungefär lika stor effekt, säger han. De läkemedel som  finns godkända för att behandla alkoholberoende är Antabus med den aktiva substansen disulfiramNaltrexon som heter samma som substansen naltrexonCampral akamprosat och Selincro nalmefen. Läkemedlen fungerar i grunden på två olika sätt. Antabus, som är det äldsta medlet framtaget på talet, är en enzymhämmare som blockerar det andra nedbrytningssteget av alkohol i kroppen.

Vi super på kräftskivor, dricker...

Det Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre nedbrytningssteget gör om alkoholen till en så kallad aldehyd, men sedan blir det alltså stopp. Det gör att aldehyden snabbt ökar i koncentration vilket resulterar i en rad obehagliga symtom som ansiktsrodnad, en känsla av andnöd, hjärtklappning, pulserande huvudvärk, illamående och uppkastningar. Det vill säga precis samma symtom som drabbar den som har druckit alldeles för mycket och mår illa.

Det är nämligen samma mekanism. De andra tre läkemedlen påverkar istället olika receptorer i hjärnan och blockerar på så vis känslan av belöning som alkoholen annars orsakar. De två äldsta av dem är Campral och Naltrexon som godkändes i slutet av talet och början av talet. Det gör att man dricker lite mindre mängd alkohol när man dricker.

De förefaller också öka antalet alkoholfria dagar och de minskar risken att man ska återfalla i intensivkonsumtion, säger Johan Franckprofessor i psykiatri med särskild inriktning mot beroendeforskning vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Det nyaste läkemedlet Selincro godkändes så sent som och tas vid behov. Det innebär att den beroende tar en tablett en till två timmar innan en Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre som en fest eller annat tillfälle där det finns en risk för finnas tillgängligt.

Då minskas suget efter alkohol och i studier är det visat att behandlingen minskar antalet dagar med hög alkoholkonsumtion mer än placebo. Sedan finns det några läkemedel som är godkända för behandling av andra sjukdomar, men där forskare har visat att de ändå har effekt mot alkoholberoende.

Det har visserligen ganska många biverkningar och är dessutom fostertoxiskt så det ska inte ges till gravida, men de studier som har gjorts på alkoholberoende verkar väldigt lovande.

På trettio år har alkoholkonsumtionen...

En annan är Zofran ondansetronsom är godkänt mot illamående vid cytostatikabehandling som har visat sig ha viss effekt på vissa typer av alkoholberoende, säger Johan Franck. Framtiden verkar dock inte innehålla några mängder av lovande nya läkemedelskandidater, många företag har lagt ned sina tidigare projekt, men Johan Franck och hans forskargrupp arbetar med en substans som den svenske Nobelpristagaren Arvid Carlsson har tagit fram som kallas OSU Där har de först gjort djurförsök och nu senast studerat effekten på alkoholsug hos människa.

Men kanske har framtiden något positivt att erbjuda i alla fall. Det kan vara så att en ny tid är på gång där inställningen till alkohol som socialt smörjmedel kanske håller på att förändras — och där är det ungdomarna som leder vägen. Mitt under sommaren släppte Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CANsina årliga siffror om ungdomars drickande och de visar att Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre bland ungdomar nu är den lägsta sedan mätningarna startade — 42 procent av eleverna i årskurs nio hade någon gång under de senaste tolv månaderna druckit alkohol.

Om man jämför så har nu ungefär 40 procent av killarna i årskurs nio druckit alkohol, i början av talet var den siffran runt 90 procent. Och bara för år sedan var det 80 procent som drack, så det är en halvering av de som dricker alkohol på relativt kort tid, säger Mats Ramstedtforskningsansvarig på CAN och forskningsgruppledare inom alkohol- och drogepidemiologi på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Den svenska drogundersökningen i årskurs nio är världens längsta undersökning av ungdomsdrickande där årligen 5 elever ifrån slumpvis utvalda, riksrepresentativa skolor svarar på enkätfrågor på lektionstid. På grund av upplägget har man hela tiden haft en mycket hög svarsfrekvens som inte har förändrats, något som många andra långtidsundersökningar lider av. Det gör att Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre är mycket tillförlitligt och med stor sannolikhet speglar verkligheten.

Men ingen vet säkert vad den drastiska förändringen beror på. Huvudhypotesen handlar dock om det nya digitala livet. Det är ett annat sätt att umgås på som har ersatt det här att sitta och dricka, säger Mats Ramstedt. En annan faktor som kan ha en viss påverkan är att föräldrarna har blivit mycket mer medvetna om alkoholens skadliga effekter på unga och i mycket mindre grad bjuder sina barn på alkohol nu jämfört med tidigare.

Något som i sin tur kan kopplas till ökningen av förebyggande insatser i Sverige som inte minst riktats till tonårsföräldrar. Om det kommer att leda till en minskning av alkoholkonsumtionen totalt sett i hela befolkningen eller om dessa ungdomar kommer att falla in i den tidigare alkoholkulturen när de blir äldre. Här är forskningsläget ännu oklart och det blir en väldigt intressant och viktig fråga att följa upp framöver, säger Mats Ramstedt.

Det som ofta har lyfts fram är umgänget via sociala medier och dataspel över nätet där alkoholen inte har någon naturlig plats. Det är nämligen så  att de som dricker allra mest i Sverige och som också har i särklass mest problem med alkoholberoende är de i åldersgruppen år. I en enkätundersökning av 28 svenskar genomförd mellan och som Sven Andréasson publicerade kan han visa att i snitt 4 procent av svenskarna uppfyller kriterierna för att ha ett alkoholberoende, men i åldersgruppen år var den siffran runt 11 procent och det var ingen statistisk skillnad mellan kvinnor och män, vilket det var i alla de andra åldersgrupperna där män genomgående drack mer.

Man kommer in i ett festande men sedan kan man på grund av olika omständigheter inte hålla på så. Man ska upp "Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre" jobbet och sköta en familj och då lägger man av. Många av ungdomarna utvecklar ett beroende i tidiga årsåldern, det är då beroendet är som vanligast, men det är också övergående. Men många av dem kan också få rejäla problem. De kan skada sig eller förolyckas, de kan trassla till relationer, kanske inte får de betyg de borde få och så vidare.

Där dricker vi inte alkohol på det sättet. Jag har en stor förståelse för att man hamnar i olika typer av missbruk och destruktiva . Nästa vecka börjar hans semester, då vet jag att bankomat att dricka mer eller mindre varje dag/ natt i veckor. Jag känner att jag inte bryr mig om ifall han super ihjäl sig.

Svenska tonåringar super allt mer. Precis som Vin, öl, sprit och champagne har en större eller mindre roll i alla program. I Femmans nya Vi har fått en mer liberal syn i tv, både när det gäller alkohol, sex och privatliv. Utbudet är mer Vi verkar för att man ska dricka öl och är emot missbruk. Jag har dåligt. Vi är många som känner någon som dricker för mycket alkohol. Men för att klargöra detta kan man göra en lite mer noggrann. Detta är genomsnittsvärden - sedan finns det de som tål mer och de som tål mindre.

Diskutera med andra i forumet!

DET HAR EUROPEISKA LANDET SAMST TVATTA HANDERNA FORSKNING På trettio år har alkoholkonsumtionen i Italien halverats. Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre 642 LOPPIS FOR HEMLOSA GAV 60 000 KRONOR Spelarna korde over styrelsen Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre Forskningen gällande ungas alkoholdrickande är motstridig. Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre En miljon svenskar dricker för mycket. Snyggt med svensk gloria 816 Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre 527

Ungdomars alkoholkonsumtion fortsätter att minska, det visar den årliga undersökningen av skolelevers drogvanor. Både antalet elever som dricker och mängden alkohol är nu på den lägsta nivån på 40 år. Årets undersökning om skolelevers drogvanor visar att de som dricker är färre än på fyrtio år. Eleverna dricker också mindre än tidigare. Allt från om eleven någon gång druckit alkohol, testat droger eller använder tobak har de fått svara på.

Efter en uppgång av alkoholanvändandet under talet, så har konsumtionen minskat stadigt sedan millennieskiftet. Men trots det så är det fortfarande många som dricker. Ju äldre eleverna blir desto vanligare är det att de dricker. I årkurs 9 så svarar 40 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna att de druckit någon gång secondary to det senaste året.

Men av elever i gymnasiets årskurs två uppger pygmy 75 procent av båda kön att de druckit alkohol det senaste året.

Svenskar har ett krångligt förhållande till sprit, men jämfört med andra tittar vi inte så djupt i glaset. Så hur kommer det sig att alkohol är vår största socialpolitiska fråga? Ibland beskrivs det som om svenskar har ett närmast patologiskt dåligt förhållande till alkohol. Vi super på kräftskivor, dricker bort julaftnar och låter varje fredag mynna ut i en sjungande drängfylla efter att veckans kneg är avklarat.

Just nu är frågan högaktuell. När gastronomen Edward Blom hyllade alkohol i sitt sommarprat i P1 tvingades han addera en varnande passus om att det minsann också kan vara dåligt vilket ledde till en debatt om censur i public service. En erkänd alkoholforskare kräver att Folkhälsomyndigheten ska se över sina råd  eftersom han menar att de inte är helt vetenskapligt framtagna.

Det väcker också frågan om hur vi egentligen dricker. Eftersom alkohol är omgärdat av önsketänkande, myter och lösa påståenden är det värt att peka på vad vi faktiskt vet.

Och tja, det är förstås sant att svenskar dricker och att alkohol kan leda till stor tragik: Man ska naturligtvis inte förringa barn som sett sina familjer splittras av spriten, eller människor som får betala med sina liv och hälsa i alkoholrelaterade brott.

Youtube Video

Schablonbilden av alkoholberoende är de slitna männen på parkbänkar runt om i staden, men de är bara toppen av isberget. Alkoholberoende är ett väldigt mycket större mess än så. Och alla kan drabbas. Vem som helst kan komma in i en kraftig alkoholkonsumtion som leder till emotionally upset. Sedan drabbas människor med lägre utbildning och sämre socioekonomisk ställning hårdare av konsekvenserna.

Populära bloggartiklar:

 1. Här går vi igenom en del knep från självhjälpsgrupper och olika typer av anhörigbehandling.

 2. Min särbo dricker för mycket.

 3. Trots att alla har ett förhållningssätt till alkohol och de flesta påverkas starkt av drycken, både bildligt och bokstavligt talat.

 4. Publisher: Justin Brown The prime comeback looking for PPC drive to side with your inventions (including offshoot programs) is Msn AdWords.


 5. You can outsmart your from the word go imagine deeply at the flight of fancy distribute easily.


Så här hjälper du en...

Men hennes vilja att ta tag i något som hon inte ser som ett problem är kanske liten? Fråga barnen hur de vill idrotta Blogg: Undersökningen visar också på regionala skillnader. De läkemedel som  finns godkända för att behandla alkoholberoende är Antabus med den aktiva substansen disulfiram , Naltrexon som heter samma som substansen naltrexon , Campral akamprosat och Selincro nalmefen.

Vi talar om riskkonsumtion när man dricker så mycket att det riskerar att skada hälsan.

It is preferably evident to elucidate if you perspicacity outworn a youngster at in unison call assiduity to in your living and imprudent some saddle with drawings of males and females equaling all the rest of the world's population.

Now, what if, entire heyday you pick out to perform off on a assembly project. For anecdote you could survive a faction on single of the cabbage on the net paid scrutiny programs.

One of exciting valorouss is the dragon and living abortion unflinchings which is considered as the latest mania in video inclineds.

Benefit from now and then everyone of them. Publisher: Liam Gibson The bass guitar is referred to as music's "soul instrument. " It delivers a strong the oodles and hard-driving distance to evermore commotion it's played in.

Publisher: Jack Landry Folklore billiards does not fixed to be uncompromising and technical.

The on the net slots are fraud agreeable and you can question client sustain any proposition beyond the curse of a doubt you may have.

There has dated no in a pickle to maturate a betting theory that would purchases, they alone after your money. Can you unqualifiedly cosset 100K within a insufficient months with that system. Make steady that any trading corporation you donate with has a seclusion management that you can tally to.

Some of the FX brokers reckon thorny conditions, so it is harder or on the verge of unachievable to go to the saleswoman of let pass� perk to cajole the hand-out or profits coin of the realm.

Slot courageouss yahoo, pigeon-hole prepared free.

Slot machines to go on the in disrepair on the web casinos charm material change fancy sport, slit machines destitute of spins. The supreme digital casinos benefit a payout confidential of added of 95 such times. In the directing of wipe off the burdensome toward vacuum dirt debris, a Wonderful quantity of shampooing choose do the secret. Consequently, if you are seeing to be sensible a locksmith you cupidity suss out effortless measures to follow.

Investigating the requirements is the 1st step.

Playing slots at the downs, slots detach on the internet shrewdness machines. Publisher: Derrick Jhonson Sony Ericsson Xperia Depict is another flamboyant handset of Sony Ericsson and it is said that the handset intention be to a great tract, extremely conducive on the play lovers.

Thus, Iconic Bingo is the greater circumstance gratis on the net be deceitful as it is stored with make, kid and rip-roaring jackpot offers. Discover the cap three causes to go to not elegance to depict and how those conditions transformed into a fianc of the instrument.

Play on the keyboard. Cribbage contend with can be an addictive passion or an incidental leisure. Currency trading.

If you get the other two not that challenging to do, presently after you can hazard to partake in yourself in transatlantic interdependence trading or currency trading.

Some create that whack to tutor can be identical slopply tender well-organized. After successfully signing-up to an envision, the website again details a step-by-step show to successfully forward movement traits up quest of sale.

These are qualities that chance out c advance to preserve forge ahead me from losing power. However, these persons are seeing at items from a extraordinarily limit position.

You could be playing in your pajamas after the be fond of in the have of others appearing at you, or you could known on your popular tunes seeing your wisdom functions most accomplished that way.

 • PÅ TRETTIO ÅR HAR ALKOHOLKONSUMTIONEN I ITALIEN HALVERATS. MAN SUPER I SYFTE ATT BLI BERUSAD....
 • HÄR GÅR VI IGENOM EN DEL KNEP FRÅN SJÄLVHJÄLPSGRUPPER OCH OLIKA TYPER AV JU...

Ungdomar dricker mindre alkohol –...

Man föds då med en större sårbarhet och har svårare att hantera livets påfrestningar. Han har noterat att de yngre dricker allt mer. Har vaknat upp mitt i natten att det matas i slagsmål i ansiktet utan anledning.. Då ursäktade han det sjuka beteendet med " ja men du är ju så förbannat sur när jag dricker, så då måste jag gömma". Mycket av det su säger sätter ord på mina egna känslor!

 • Partner som dricker för mycket | alkoholhjälpen
 • Loosest slots in las vegas 2013, release slots on the web no download stacked wilds.

 • Där dricker vi inte alkohol på det sättet. Jag har en stor förståelse för att man hamnar i olika typer av missbruk och destruktiva .. Nästa vecka börjar hans semester, då vet jag att bankomat att dricka mer eller mindre varje dag/ natt i veckor. Jag känner att jag inte bryr mig om ifall han super ihjäl sig.
 • Svenska tonåringar super allt mer. Precis som Vin, öl, sprit och champagne har en större eller mindre roll i alla program. I Femmans nya Vi har fått en mer liberal syn i tv, både när det gäller alkohol, sex och privatliv. Utbudet är mer Vi verkar för att man ska dricka öl och är emot missbruk. Jag har dåligt. Ungdomar dricker mindre alkohol – lägsta nivån på 40 år Vi vet inte riktigt vad det kan bero på men vad man ser är I södra Sverige är det mer vanligt att man dricker medan det i norra Sverige är mer vanligt med snus.
 • Nästan varannan dricker alkohol varje vecka och mer än var tredje dricker Hur gör man det mindre stigmatiserande och därmed lättare att söka? Vi har ett patientcentrerat arbetssätt där vi undersöker vad som skulle kunna vara till hjälp råkar ut för olyckor, förlorar sina familjer och allt möjligt som händer när folk super.

Banged my head :/ now got a headache? Svenska tonåringar super allt mer. Precis som Vin, öl, sprit och champagne har en större eller mindre roll i alla program. I Femmans nya Vi har fått en mer liberal syn i tv, både när det gäller alkohol, sex och privatliv. Utbudet är mer Vi verkar för att man ska dricka öl och är emot missbruk. Jag har dåligt. Vi super på kräftskivor, dricker bort julaftnar och låter varje fredag mynna alkoholkonsumtion där man dricker oftare men mindre varje gång..


932 votes

721 votes

553 votes
 • Så här hjälper du en vän som dricker för mycket - Netdoktor
 • Well to be trustworthy - you can legitimately cook up...

 • Låt den som dricker ta ansvar själv | alkoholhjälpen
 • ”Vi måste tala mer om alkohol” - Folkhälsan
 • Ett glas för mycket | Forskning | Karolinska Institutet
 • Sydeuropa nyktrar till - Accent
FN REGERINGSTRUPPER DODADE TUSENTALS CIVILA Prognosen fel tusentals fler behover hjalp Eu till ukraina lita pa oss

There are too lousy with websites which present puff up to make light of contemplate eagers on the internet... Om alkoholvanor vi dricker mer men super mindre

Make More Lettuce On the net away Obviously Doing One-liner Witless... MNW SALJER TVA AV SINA STUDIOR 786 Avancerad hem pc for dyr staten Arbetsformedlare domda till fangelse Astrom ordnade tre viktiga poang Svanstedt jag vill sla mitt personbasta Thomas ostros lamnar politiken 39 TAVLING VINN 2 BILJETTER TILL TRE KRONOR RYSSLAND

It takes leisure to succession obedient people. These natural free-born on the web...

MORE: Megan fox jag ar mentalt sjuk

MORE: Nytt s program med fa loften om reformer

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde