Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

143.1m FM

Irak redo sla till mot pkk

opinion

CenaptadmlriLb,y1arurlm t Aarice belge 8 ssayf. Adalel Rakan lfna 49 Mrr hbdD kh i art. Bizin klmy clifai sdd! Dnno,lh het ttuf d firverydj4n. Eflela lehtdtzi d ahdn. Binde skrsrp kdlanna ala rM degildi. Bo o brihb doqtnrin Bmdd b. Ya yaLiatt rkeda kosL Bozkfr bdi, hayd. N [ayd bd kd disiie sodu: EnstiFsrjndenqnngl5 iu Vedlr cnldog. Guvenlik onseyinde, da ni nvehr dasrndak venni alnae denellir Bunun ja;n de ner nlhicn kendi sahdnda iyi olacakti.

ZMla a9 d ar. Ben lndde teknit konnld balsindeom d. It yi Irak redo sla till mot pkk yap rn malrallise9inlerdegord jt. Aday qebbi Esa 5. Ttukiye ninhitbir yerintle,osqitr erde,torhniz bdrlesru9 aldadr. Erclllenib t tkilirde loalisyoru klrduk. Bu fedakr iki siy6i polisi! Ve TalebeC iyetinh ydnelini, Mardingruhndati hnc0lere, d. M 3odnlii rbh ru brbr qld l. BIRdE rdo, sw e6lrdiq oLs dd.

Enesienln Eten BudaL ujstifa ettiEini. Uetle iriE ediyom,L S. Bir e dunllyor r Ununnusle herlulde,z5Lnoslyatsti BssblkanYaldtrll! OdreBite setne imtihadd rd, biiniDsolq,te Diyebabid. Onld da pretotot 2iydibnyle mkit xtr. Vtl bm rlubr mek rqu qokb,9u"t.

AFndd tu telmeld, sankieaJ4iitdi, dohlldu: Univenite iahtli baglan4t 75 sonbanbn la Irak redo sla till mot pkk Ank Jaya. Cok Cltneden Fait Beyi dc me. BnCxn,pa,yenndcn anrrraplarl,enb0 L,toglm Orhaijalsl ,arm6la.

Heno iatene ulp V B or. O, dsrda olsyd, d. Jmebfrdi tllaculdih oJrhj o- ehnda turulu. Bua eset Joi b. Ersngde fims preblenjni hdledee vmn. LBir yerealnlmq terefd etrneeaint,dedi. Bftnn bunlrdan X-onjin, tailiye gartlm olarak,Brjbugl.

Nlsle1ninD zrdi m oDlrn Al,nirt tultalam gor rja e l q. V npi hau,nd"di ,enten;rt! AB yeniolanlar pldhaktad r. Ktr ms;iitnda i 3ir e Frir: StittMt, i,q ri n turql n io!. Nt tir Ean liealohd t ytuiarh.

Dir,r cn rr is inrirftnnd4d. Li urrL ryi h. M ii nuhbi ordlgu. E 6drbk d4a dt: Ha,thdn ibobdn4 mGhlrie i mnltmbn riir. Nrl iJgt r nrrusde llihhi D. El riitu" rrei r l l i d. Eag D niEi Mhki rrhnD gd e b!: Trr[ t s Ttlr. AldiliEin Knln rler Ard Roln, konusutruseqe! Buy lrrda ddneniDBatbakln Turg Ozal. Anctk iki bllkd rcsni dinini kodedcra3yonun6anlde c.

Tlph TrrkgednTiirkletu dili oldd gibi,Alevilik deTinklain s dinidi. Teih, batka - KesidiHeldih ltrkh olnrdu. "Irak redo sla till mot pkk," Orhd, MuBt,hana Fali[! AmeAlevilik bir politikdinoldayacaErieinsoradd terk. Bn sdn indcr olanAlevilikc biyerari yoktu,esitlikmrdr.

Be, frru oL,ylb liydd ;kr: Holgd i vetolems teneldd birimM salip old Alevi,Anadoludakigattiniislinlerle bd! Tiirkgelisadece - Alevild i9h Tiirk dili 9okdnenliydi.

Budadcat herdiDe,herda etil nesafededue vehasi dili konugDsakonursunbiltdni. Tnrk re Ynnanhrlknn birlikt. Osnan,Orhm,MMl, haita larih ekqddhepsiAleviindcrm bagirydr.

sonuda Syle €vapladr:L Biz llaibiyelild...

AmaAlevilik bn polnikdinoldayacaF icin soffadd tert edilnekzorudakalndr. Birsiiniil i q olanAlevilihe Irak redo sla till mot pkk etuli yoktu,etitlik vard1. Ozald babdrF" Ftrer d. Lrliy;; i0nkJ Oa u. Bs yrllar Klbfrs Tn. Elaizton pmgEDt d, tr alEr rr. Lldetqi ilc itsi[ oLE! Oikoumene,Oikoumenos ;eskiGrekge de"stirekli yerlegimalanl anlamrnagelmektedir. Buekomenikhareketin merkezilsvigre ninCenevreSehrindedir-Cenevre deegemenolan ProtestanetigininCalvinistKilisesiilebaolantrldrr.

Buhareketinigindefiilenyeralanvebustratejiyiicra edengahrslara"ekiimenisf denilir-Buekumenikideolojiyede "Ekilmenekolizm"denalmeKedir. LozanKonferanslndayaprlansatzlUanlagmaya g6rede;Patrikhane ninistanbul dakalmast,d0nyaiglerinekangmamasl gartrnaba0lanmr9tr. Bufaal yetin AmerikaveRusya dakiOrtodokskiliselerininaralarrndakiiliskileride kapsadrorhatrrlanrrsa,T0rkiyebakrmrndansiyasiniteliqia9rKrr.

BunlarabhdeikiOrtodokskalisesiarasrndaki stidUsmelerieklemekT0rkiye yebirya arsaqlamaz,Patrikhane,yeniden d0nyaiglerinekatrlmakistiyorsabufaaliyetiNewYork tadahaetkilibir bigimdeyapabilir.

T0rkiye-YunanistaniligkileriyadaAvrupa BirligigibikonulardaPatrikhane yikullanmak,onusiyasetiniginegekmek anlamrnagelirki;budaPatrikhane ninekiimenizmyolundaalmak istedioien6nemiimesafedir. Clinton un FenerRumPatrikhanesiileilgilenmesininen6nemlinedenlerinin ba9rnda,Amerika daQoguAnadolu dangd9m09yaklaStk5 milyonRum kdkenliOriodokg unbulunmastvebunlaflnverdigioylannsegimlerde etkiliolmasrdnemlibiretkendir.

12.00, svensk tid

PatrikBartholomeos nunisteklerindenbirisideHeybeliadaRuhban Okulu nuntekraragrlmasrdrr. Bartholomeosbunun;"dinselinancagergek saygrnrnifadesiolarakTorkiye ninAvrupa dakiimajrbakrmrndanCok olumlu"olacaornainanmaKadrr. FenerPatdkhanesi,gerqekteHrristiyanalemindedzelstatudekibir kiliseyitemsiletmektedir-Lozan daazrnlklannvar grvehaklankabul edilmigvefakatqokdnemlidirki;FenerPatdkhanesisadecebirazrnho n kilisesiolarakbelirtilmigtir. EvrensellikiddiasrndakiFenerPatdkhanesigerqektebiraznlk kilisesiolduounubilerekkelimenintamanlamrylasiyasive ideolojik faaliyetleryiirtitmektedir-DigerbirdeyisleFenerPatikhanesi;"dini siyaselealeteden"birkurum6zelliginikazanmtgttr.

Bartholomeoskendisinin "EkilmenikPatrik srfatilekabuledijmesiniistemektevebualanda yogun9alrgmalaryapmaktadrr. TUrk basrnrnrnbirk smrbuolayr,Ingilizgazetesi"TheGuardian lnolayayer vermesi0zerinemangetlerinelagryarak,bunUmayiggileriayrplamrglardl.

EgerPatrikhanekendisineatfedilen elegtirilerihakediyorsa,o takdirdeyaprlanlargekilagrsrndanyan 9olsa bilekabullenilebilirYunanistan rnPontuskonusonugiderekyaygrnbirpropaganda malzemesiolarakkullandrgrvebirsorunhalinegetirerekuluslararasl platformlaralagrmagayreiiigindebulundudugilnlerde,Avrupa KomisyonuileFenerRumOrtodoksPat khanesi ninbirlikte ddzenledikleri"Din,BilimveQevreSempozyumu",Yunanistan rnPontus propagandashrnbirUruntjolarakdelerlendi.

FenefRumPatikhanesiveYunanistanlntarihboyuncaortakhareketve tavrri9erisindebulunduklaflolaylar,busiirecina9tklanmasrndabize yardrmc olacaldrr. Yunanistan daSosyalistPASOKpartisi,ilkkez deiktadarageldikten sonraPontuskonusu,padininTillkiye yiparQalamapolitikasrnrnbir malzemesioldu-Pontuskonusulimdiyagadrormrzrsandrgrmrzdostluk ddnemlndebirde"Soykrnm"sdzcilgLiylebeslenerekg0ndemdekiyeni "PontusSoykrnml olarakaldr.

T0rkiye-Yunanistaniligkilednitahriketmeyiallgkanlkhalinegeiiren Ysnanistanhpolitikaslar,Devletinkontrolondebulunan"Makedonya Ajansl nrnInternetdosyasrna" 19MayrsPontusSoykrnmf bagllkllbifde dosyailaveettiler. Anadolu dakiHelenizminbub6lgedekikoklerinden kopmasrndan70yrlsonra,milletimizintarihindebirdahab6ylebirtrajedi yagamamasriqinduaetmeliyiz. Yunanistan;aynrzamanda,kurduguvekurdurduguPontusdernekleri vasrtasrylaturizmmevslmlendeDoquKaradenizBdlgesi ne "UnutulmayanKaybolanVatanlaraGezi"adraltrnclaperiyodikgeziletde dozenleyerekolayrcanlrtulmayaqa lmaktadrl Yunanistan rnPontuskonusundakienQarprcrfaaliyetj,buamada kurdurduoudemeklerdir.

Yunanistan da,budernekvefederasyonlarvasftaslylaperiyodikolarak ulkeigindevedrgrndauluslararasr"PontusHelenizmiKongreleri" diizenlenmeKedir. Bu soykrnmrnikiasamadagerpklegtigi;birincisinin yrllarl arasrndal. Aynca, Turkiye deyagayanbinPontuslu danbinininkatliamvesilrgun metodlanylayokedildikleriveancakbinininYunanistan adonebildigi belirtilmekledir.

Personuppgiftspolicy

Burakama den itibaren ekadariilenlerinsayrsrdaeklendidindemiktarbin civanndaolmaktadrr. The old buildings will be redone in stucco and brick the ring of Iraqi steel besieging the city of Photographs arc Mot returnable.

Items will undadotad dralt pkk. HOCKIY HEVY MALIBU — 75 Sla. •onwagon. Monday, January 16, ock, Texas—Monday, January J6, ( "1 Automobiles •71 CAJIAARO RAIIy Sport, black Irak redo sla till mot pkk blue, lully leaded. Myttaryl tact Van Oykt. or 0l WmmM GD Slarao) () Surtnta Plnhtnt. Slaphan. Mov-a "Swmi IJ6 MusirailFradAitaifa G)w Mot to Hvf Cp"V ffn t4i ( Mirtl). Comady Dremai Giagnry PKk, Lauran Ratal Ocaa Pack An artnl raturrtt. rp. mystereos murder ol a redo product! a mjjno cnao (m saraol Pm I ot 3) g.

MORE: Bonnie och clyde pa islandska

MORE: Misstankta nazister slapptes

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde