Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

121.7m FM

Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet

opinion

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Att förverkliga ett "Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet" med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet. Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet.

Det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa är, tillsammans med Europa strategin, ett mycket viktigt inslag i EU: I en tid av förändringar, när världen just håller på att återhämta sig från den ekonomiska och finansiella krisen, är det mer än någonsin EU: Respekt för individen samt mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet är eviga värden i en tid av ständig samhällsförändring och teknisk utveckling.

Svenska regeringen vill ha stärkt...

Dessa värden måste vara en ledstjärna i vårt arbete. I Stockholmsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet i december [1], anges prioriteringar för utvecklingen av ett europeiskt område med frihet, säkerhet och Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet under de kommande fem åren. Innehållet återspeglar de diskussioner som under de senaste åren förts med Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna och berörda parter.

En utgångspunkt är de målsättningar som kommissionen skisserade i det meddelande från juni [2] som föregick antagandet av Stockholmsprogrammet. Det är inom områdena frihet, säkerhet och rättvisa som medborgarna förväntar sig mest av beslutsfattarna, eftersom utvecklingen där påverkar deras vardag.

Människor i EU förväntar sig med rätta att kunna leva i en fredlig och välmående union, försäkrade om att deras rättigheter tillvaratas fullt ut och att de kan leva i trygghet.

Det är också viktigt att det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa är ett område där alla människor, även tredjelandsmedborgare, kan känna att de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras i praktiken.

Syftet med denna handlingsplan är att leva upp till ovannämnda prioriteringar, både på EU-nivå och globalt, och se till att människor i EU kan dra nytta av de framsteg som görs inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. Den bör också göra det möjligt för oss att i ett längre perspektiv komma med beslutsamma och väl avpassade EU-lösningar på europeiska och globala utmaningar. Genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget kan unionen på ett mer kraftfullt sätt söka lösningar på EU-medborgarnas problem och leva upp till deras förhoppningar.

För det första kommer Europaparlamentets stärkta roll som medlagstiftare på de flesta områden och de nationella parlamentens ökade medverkan att göra EU mer ansvarigt för de åtgärder som vidtas i medborgarnas intresse och ge EU större demokratisk legitimitet. För det andra kommer införandet av kravet på kvalificerad majoritet vid omröstningar i rådet att leda till ett mer effektivt beslutsfattande inom flertalet politikområden.

Slutligen förbättras den rättsliga kontrollen genom att EU-domstolen får till uppgift att granska alla aspekter av frihet, säkerhet och rättvisa, samtidigt som stadgan om de grundläggande rättigheterna blir rättsligt bindande.

Fördraget ger unionen nya mål när det gäller att bekämpa socialt utanförskap och diskriminering, och bekräftar målet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är därför viktigt att unionen tar medborgarnas förväntningar och frågor på allvar. Vi måste motstå tendenser att behandla säkerhet, rättvisa och grundläggande rättigheter som separata frågor. De måste förenas i en samlad strategi för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Det är av största vikt att ge full verkan åt skyddet av rättigheterna i stadgan om de grundläggande rättigheterna, som bör göras till en ledstjärna för all lagstiftning och politik på EU-nivå. Rättigheterna måste vara konkreta och möjliga att genomdriva. Den kommer också att förstärka sina mekanismer för att se till stadgan efterlevs och rapportera om saken till Europaparlamentet och rådet.

I en globaliserad värld som karaktäriseras av en snabb teknisk Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet och där informationsutbytet inte känner några gränser är det särskilt viktigt att skydda människors privatliv. Unionen måste se till att den grundläggande rätten till skydd för personuppgifter tillämpas på ett konsekvent sätt. Vi behöver stärka EU: Alla tillgängliga politiska instrument kommer att användas för att genom effektiva åtgärder på EU-nivå möta våldet mot kvinnor och barn, inklusive våld i hemmet och "Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet" könsstympning, skydda barns rättigheter Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet bekämpa alla former av diskriminering, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Särskild hänsyn ska tas till situationen för utsatta individer. Det är viktigt att analysera och minska skillnaderna mellan de 27 medlemsstaterna när det gäller skyddet för brotts- och terrorismoffer, med målsättningen att med alla tillgängliga medel förbättra detta skydd.

EU-lagstiftningen bör garantera en hög standard på den rätt till rättvisa förfaranden som misstänkta och tilltalade omfattas av. Även villkoren i samband med frihetsberövande, inklusive i fängelser, bör ses över. EU-medborgarskapet behöver utvecklas ytterligare, från ett begrepp som används i fördragen till något påtagligt och verkligt som innebär ett mervärde i människornas vardag, utöver det nationella medborgarskapet.

Insatser mot korruption på EU:s...

EU-medborgarna måste kunna utnyttja de rättigheter som vuxit fram genom den europeiska integrationen. Att förbättra medborgarnas möjligheter att förflytta sig är av största vikt i integrationsarbetet. Den fria rörligheten är en grundläggande rättighet för EU-medborgarna och deras familjemedlemmar.

Den måste upprätthållas utan inskränkningar. Rörligheten bör förbättras genom avskaffande av de hinder som medborgarna fortfarande ställs inför när de vill utöva sin rätt att flytta från hemmedlemsstaten till en annan medlemsstat för att studera, arbeta, inrätta en affärsverksamhet, starta familj eller pensionera sig. Det är viktigt att medborgarna omfattas av skydd oavsett var de befinner sig i världen.

En EU-medborgare som befinner sig i ett land där hans eller hennes hemmedlemsstat saknar representation bör få konsulärt stöd från någon annan medlemsstats ambassad eller konsulat, på samma villkor som den medlemsstatens egna medborgare. Att underlätta och uppmuntra medborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv är av avgörande betydelse för att öka medborgarnas känsla och förståelse för den europeiska integrationen.

Ett ökat deltagande i valen till Europaparlamentet är en gemensam målsättning. Medborgarnas rätt att rösta och ställa upp i lokalval och val till Europaparlamentet på hemorten bör främjas och förstärkas. Medborgarinitiativet är en kraftfull injektion som bidrar till att stärka EU-medborgarnas rättigheter och unionens demokratiska legitimitet. Det europeiska rättsliga området och en väl fungerande inre marknad bygger på den grundläggande principen om ömsesidigt erkännande.

Denna Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet kan "Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet" tillämpas effektivt om det finns ett ömsesidigt förtroende mellan domare, rättstillämpare, företag och medborgare. För att skapa ömsesidigt förtroende krävs miniminormer och ökad förståelse för olika rättstraditioner och juridiska arbetsmetoder.

Det är inte tillräckligt att fastställa rättigheter. Rättigheter och skyldigheter blir en realitet först när de blir lätt tillgängliga för de berörda personerna.

Individerna måste kunna hävda sina rättigheter varhelst i unionen de råkar befinna sig. Ett väl fungerande rättsligt område stödjer utvecklingen och främjar genomförandet av all unionspolitik. Det rättsliga området kan komma medborgarna och företagen till godo genom att bidra till att främja ekonomisk verksamhet på den inre marknaden och säkerställa ett väl fungerande konsumentskydd.

Efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget har unionen de verktyg som behövs för att bidra till att underlätta människors vardag och löpande affärsverksamhet genom att jämka samman medborgarnas och den inre marknadens behov och medlemsstaternas olika rättstraditioner.

Unionslagstiftningen kan bidra till att underlätta förflyttningar i EU och göra medborgarna mer benägna att utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

EU:s stöd till kampen mot...

För internationella par kan den bidra till att minska onödig stress i samband med skilsmässa eller separation, och till att undanröja den rådande osäkerheten om vad som gäller för barn och deras föräldrar i situationer där det finns anknytning till flera länder. Den kan också bidra till att avskaffa hinder för erkännandet av rättsliga handlingar och leda till ömsesidigt erkännande av verkningarna av handlingar rörande civilstånd.

Personer som i samband med en bilresa till en annan medlemsstat råkar ut för en bilolycka måste ha möjlighet att ta reda på vilka tidsfrister som gäller för ersättning via försäkringen. Unionslagstiftningen kan stå för ett konkret och kraftfullt bidrag till genomförandet av Europa strategin och mildra verkningarna av finanskrisen. Ny EU-lagstiftning kommer att föreslås när det är nödvändigt och lämpligt för att stärka vår gemensamma marknad, hjälpa företag genom att undanröja onödig byråkrati och minska transaktionskostnader.

En viktig prioritering är att minska byråkratin för företagen. Det tungrodda och kostsamma exekvaturförfarandet, som ska följas vid erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden i ett annat land, bör systematiskt förpassas till historien utan man för den skull gör avkall på nödvändiga skyddsmekanismer. Om fordringar i ett annat land kan drivas in lika lätt som inhemska fordringar kan detta bidra till att öka företagens förtroende för den gemensamma marknaden, och effektiva konkursförfaranden kan påskynda återhämtningen från den ekonomiska krisen.

Mer enhetliga bestämmelser på det avtalsrättsliga området i EU kan medverka till att underlätta gränsöverskridande transaktioner. Näringslivet drar inte tillräcklig nytta av den potential till ökad försäljning som Internet erbjuder.

Unionslagstiftningen kan bidra till att skapa den rättssäkerhet som företagen förväntar sig och samtidigt garantera bästa möjliga konsumentskydd. Konsumenterna behöver bli medvetna om sina rättigheter och ges tillgång till rättslig prövning i ärenden med anknytning till flera medlemsstater. Slutligen kan en ökad användning av alternativa metoder för tvistlösning göra rättskipningen mer effektiv.

Straffrätt är en relativt nytt område inom EU: Genom Lissabonfördraget skapas en tydlig rättslig ram. En straffrättslig strategi som fullt ut respekterar subsidiaritetsprincipen och kraven på sammanhållning bör vägleda EU: Arbetet bör bedrivas i nära samarbete med Europaparlamentet, de nationella parlamenten och rådet, varvid det är viktigt att fokus fortsatt ligger på ömsesidigt erkännande och att harmoniseringen av brottsrubriceringar och straffsatser fortsätter i valda fall.

Rättskipningen får inte hämmas av omotiverade skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem. Brottslingar ska inte kunna undvika åtal och påföljd genom att resa över gränserna och utnyttja skillnader mellan de nationella rättssystemen.

Det behövs en gedigen processrättslig grund på EU-nivå. Ett nytt övergripande system för bevisupptagning i mål med anknytning till flera medlemsstater och ett bättre utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter om begångna brott är viktiga redskap för att utveckla ett fungerande område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Kommissionen kommer, med utgångspunkt i Eurojust, att förbereda inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet som ska ansvara för att utreda och lagföra brott som riktar sig mot unionens finansiella intressen. I samband därmed kommer kommissionen att närmare överväga formerna för samarbetet med alla berörda aktörer, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf. EU står inför en växande gränsöverskridande brottslighet. Det är vår skyldighet att i nära samarbete med medlemsstaterna, Europaparlamentet, viktiga tredjeländer och i förekommande fall näringslivet göra vårt yttersta för att EU-medborgarna ska kunna leva i trygghet.

En strategi för den inre säkerheten, baserad på full respekt för de grundläggande rättigheterna och solidaritet mellan medlemsstaterna, kommer att genomföras med omsorg och fasthet för att möta växande utmaningar av gränsöverskridande natur.

Detta förutsätter en samordnad strategi för polissamarbete, gränsförvaltning, straffrättsligt samarbete och civilskydd. Vi behöver vidta åtgärder för att möta alla de vanliga säkerhetshoten, alltifrån terrorism och organiserad brottslighet till säkerhetsproblem i samband med människoskapade katastrofer och naturkatastrofer. Med hänsyn till den ökade användningen av Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet teknik kommer effektiva insatser för att möta dessa hot att kräva kompletterande strategier som säkerställer att Europas nätverk samt infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik är förberedda och har Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet motståndskraft för att möta dessa hot.

För Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet denna strategi ska kunna bli framgångsrik måste den bygga på kunskap och erfarenhet.

Det är nu läge att analysera vår Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet hållning, som innebar att unionen ofta från fall till fall tvingades reagera på oväntade och tragiska händelser, och att dra fördel av det nya institutionella upplägg som Lissabonfördraget erbjuder med hjälp av ett sammanhållet och sektorsöverskridande tillvägagångssätt.

En strategisk dagordning för utbyte av information kräver en översyn av de befintliga systemen för insamling, behandling och utbyte av uppgifter, med en ingående bedömning av i vilken grad systemen är nyttiga, effektiva och proportionella samt förenliga med rätten till skydd för privatlivet. En sådan dagordning bör också ligga till grund för en konsekvent utveckling av alla befintliga och framtida informationssystem. Det är också viktigt att vi ser närmare på de åtgärder mot terrorism som har införts under senare år och bedömer hur de kan förbättras för att bidra till skyddet för våra medborgare och tillföra medlemsstaternas insatser ett mervärde.

Den nya Insatser mot trafficking i stockholmsprogrammet ramen ger unionen en oöverträffad möjlighet att på ett bättre sätt knyta samman sina olika verktyg för bekämpning av terrorism.

Framtida insatser mot organiserad brottslighet bör så långt som möjligt vara baserade på den nya institutionella ramen. Människohandel, barnpornografi, it-brottslighet, ekonomisk brottslighet, penningförfalskning och narkotikahandel bör göras till föremål för samlade insatser. En mer effektiv lagföring är lika viktigt som att se till brottsoffrens behov och att minska behovet av tjänster för potentiella offer.

En första konkret åtgärd blir att sammanföra medlemsstaternas resurser när det gäller att få bukt med specifika narkotikatyper och smugglingsrutter. Vi behöver också undanröja de hinder som står i vägen för ett effektivt samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter.

De måste samarbeta bättre och ges de befogenheter och resurser som de behöver för att uppnå sina mål inom ramen för tydligt definierade roller. Unionen kommer att eftersträva en integrerad strategi för kontroll av inresor till dess territorium i ett utvidgat Schengenområde, i syfte att ytterligare underlätta rörligheten och säkerställa en hög inre säkerhet.

En liberalisering av viseringsbestämmelserna kommer att eftersträvas, i synnerhet med avseende på vissa grannländer. Syftet är att utifrån klart definierade villkor underlätta kontakten mellan människor i olika länder. Lagreglerna om människohandelsbrott skrivs om så att de blir tydligare och mer ändamålsenliga. Syftet är att förstärka det straffrättsliga skyddet mot. Svenska regeringen vill ha stärkt integritetsskydd för medborgarna och ökade insatser mot kvinnohandel i det förslag för EU:s rättsliga samarbete, kallat S.

Insatser mot korruption på EU:s territorium. korruption med annan grov brottslighet, till exempel narkotikasmuggling och människohandel. kommissionen upp till medlemsstaternas uppmaning i Stockholmsprogrammet[ 19] att "utveckla.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde