Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.3m FM

Forsamlingskassor forskingrade

opinion

Search the history of "Forsamlingskassor forskingrade" billion web pages on the Internet. Full text of " Minnesskrift. Homsten latrd i februar! InviRd i februari En liten fdgel sjong frdn kvist den kulna dagen Idnga ; hans kvittrande det ror till stst mitt hjårta, dystra, trånga. Han sjong i moll, men mest i dur. For mig den sangen blef en kur. Du mig lår att kring mig glddje sprida.

Vid nyårsstamman, den 2 januaribeslots af Forsamlingskassor forskingrade, "att ett Jubel-album ocli en historik utg-ifves med anledning- af jubel-festen och att forsamling-ens pastor valjes till redaktor".

Afven beslots att anskaffa låmplig-a illustrationer for jubelskriften. Kyrkostyrelsen anmodades ock att tilisammans med forsamlingens medlemmar bi- draga i den mån de kunde.

Logga in på Dagens Nyheter

Strax efter nyåret borjade forsamling-ens pastor att genomlåsa kyrkans protokollsamling- och g"ora lampliga anteckningar. Vi hafva sokt att se allt ifrån den Ijusa sidan. På den jamforelsevis korta tid, som stått oss till buds, hafva vi ock forsokt att i "ord och bild" till forsamling-en och dess vanner, ofverlamna en kort återblick på for- samlingens uppkomst. Vi tacka alla, som på ett eller annat satt bidrag-it till denna histo- rik med "Forsamlingskassor forskingrade" och upplysningar.

Måtte denna minnesskrift, i sin mån, få tjåna vår Herre, Jesus Kristus, till hvars ara vart Forsamlingskassor forskingrade blifvit rest, till lof och pris, och hans forsamling- till vålsig-nelse!

At fddrens minne, under tacksamhet till Gud fur hans nåd och led- ning- agnas detta arbete. Pingstdag-en, den 19 maj Lutherska Ebenezer forsamlingen af Augustana Synoden. I anledning af det forestående tjugofemårsiubileet nåstkommande, den 10 augusti. Stockholm, den 8 April, igO']. Konungen, hdlsar jag for egen del hjdrtevar77it Svenska forsamlingen i San Francisco, med tacksam erinran af den vdlvilja, jag Jick vid mitt oforgdtliga besok ddrstddes i så rikt matt åtnjuta, och innerlig till- onskan i sant broder ssinne af en lang, vdlsignad framtid Forsamlingskassor forskingrade vdrdig fort- såttning af nu fullbordad 2jårig verksamhet till heder och gagn for edert forna ej mindre an edert nya årorika foster land.

Eder i Herren forbundne K. Det har 7'arit tider i din historia, då Forsamlingskassor forskingrade verkligen såg morkt ut. Jag hade icke så litet att bestiilla med de forstå missionåremas utsåndande till San Francisco och Forsamlingskassor forskingrade vdst- kusten, sofn då i kyrkligt hånseende var en fullkomlig vildmark.

Hvem kunde då tro, att vår kyrkas hemmission någonsin skulle få ett fotfdste dår ute? Men det otroliga har skett. Både i San Francisco och på andraplatser i California hafva åtskilliga forsamlitigar uppstått, en prydnad for Augu- stana-synoden och for Guds rike, vittnande om evangelii kraft, som år Guds kraft till frdlsning.

Huru ofta har icke du fått erfara denna kraft och icke tninst då, når det såg sotn hopplosast ut, och du fick rika anledningar att tacksamt utropa: Gud vdlsigne dig, forsamling, allt fortfarande! Forsamlingskassor forskingrade Gud din pastor och gifve honoin Forsamlingskassor forskingrade, kraft och visdofn att foda och fostr a den hjord, som Herren har gifvit honom!

I dag- du fem och tjug-o år har trofast stått oss bi. Till dig jag bringar "Forsamlingskassor forskingrade" af min lyras harmoni. Vi samlas hår i dag i dina festbeprydda salar med tacksamhet på djupet af vart ofta sorgsna brost; och andaktsf uUt vi lyssna till vår pastor, då han talar om honotn, som på korset med sitt blod oss återlost. Fast tungt du ofta profvats har af stormens vilda vågor och så rats djupt i striden emot morkrets hemska makt; dock nar till Gud du odmjukt gått i bonens Forsamlingskassor forskingrade lågor, har han dig alltid hulpit, som han i loftet sagt.

Hår står du vid vår Forsamlingskassor forskingrade port till våsterns rika dalar en alskad hoppets fyrbåk på en klippstrodd stormig strand. For Sveriges adla soner stå de skona tempelsalar, dår lifvets våg du lyser till ett evigt fridens land. Och når till sist vi kårnjnit ut — den stora dag år inne, vart ankar redan kastats ut vid evighetens strand då skall du, Ebenezer, ån forblifva i vart miune, ty genom dig vi fordes fram till himlens sålla land! Samlad och skrif ven af Philip Andreen.

O en forstå eg'entliga svenska invandringen till Forsamlingskassor forskingrade fornia borjade samtidigt med upptackten af guld, Fore denna tid var svenskarnes antal i Cali- fornia ringa och bestod af en och annan svensk sjo- man, som kommit att stanna kvar i Forsamlingskassor forskingrade Francisco, trott af lifvet på hafvet. Sedan år borjade den svenska invandringen tilltaga, och kommo de flesta då som lyck- och gulds kare.

Men forst på talet hade så många svenskar anlåndt och nedslagit sina bopålar i San Francisco, att man kan borja tala om be- gynnelsen till en svensk koloni. De behofdes "Forsamlingskassor forskingrade" i de nya och vaxande samhållena i mellanstaterna.

Ar våcktes ånyo, på synodalmotet i Andover, synodens uppmårk- samhet på San Francisco, och hade blott missionsmedel funnits i kassan, hade nog mannen kommit fram, som forklarat sig vil- lig att resa ut till yttersta vastern for att dår grundlågga bland det svenska folket vart lutherska Sion. I borjan af talet funnos minst 3, till 4, svenskar i San Francisco, men de voro som får utan Forsamlingskassor forskingrade.

Persson-Nordin i Posttidningen för bedrägeri...

Ingen sam- horighetskånsla fanns Forsamlingskassor forskingrade dem. De flesta ansågo,att det basta de kunde gora var att glomma sitt årfda sprak och sina svens- ka seder så fort som mojligt och blifva amerikaner. Inga svenska tidningar, ingen svensk predikan, och icke något slags svensk organisation fanns, och som en foljd hafva alla dessa forstå svenskar glomt sitt sprak, deras barn kånna knappast till sin hårkomst.

Xågra af dessa, deras namn åro okånda hade lyckats,ofvertalaen pastor från Sverige att komma hit ut for att hår grundlågga svensk luthersk for- samling.

Han kom verkligen hit, men sedan han besett fåltet, insåg han, att han icke skulle kunna stanna kvar, såvida han icke kunde få finansiellt understod ifrån Sverige. Då denne pastor återvåndt till Sverige, ofvertalade han en ung konmii- nister att resa till California.

Denne sokte påborja verksam- het "Forsamlingskassor forskingrade" och holl gudstjånster, men intet intresse kunde våckas. Den unge komministern holl på att forgås af hunger, ty inga medel inkommo. Han lefde på vånliga månniskors gåfvor, och slutligen samraanskots en summa och han återsåndes till Sve- Forsamlingskassor forskingrade. Ånnu en tredje pastor direkt ifrån Sverige kom, hvilken snart tillvann sig folkets ynnest och åfven deras pengar.

Men, tyvårr, denne siste var en åfventyrare, som aldrig skulle haft rått att båra en pråstkrage. Det i åstås, att han samlade 17, Efter nåjiTa års tTn-lopji gjordes ånnu ett forsok att grunda en svensk hithersk forsamling, och en summa af 4, Svenskarne fingo aldrig mer hora af sin kassa: Johnson, en svensk som vunnit rikedomar i Californias guldfålt, då bo- satt i San Francisco och ågare af Grand Hotel, hade erbjudit de få Forsamlingskassor forskingrade svenskarne, som hår voro.

Sagda tomt var då icke vård så mycket, men i dag,år tomten vård omkringOm de hade velat ena sig om att grunda en svensk for- samling, så stod dock hans anbud kvar. Tiden gick, ingen en- het kunde vinnas, ingen organisation hade åstadkommits, inom kort dog vålgoraren, hans arfvingar brydde sig icke om hans lofte och tomten gick forlorad. Vi se af det of vanstående, att vart folk onskade bibehålla sitt klangfulla modersmål och uppfostras i luthersk låra.

Inga svenska fcireningar hade ånnu stiftats, och sekterna hade ej heller vunnit insteg. I borjan på talet fanns hår penningar i ofverflod, och hade vår synod, som då hade ondt om medel, blott Forsamlingskassor forskingrade sånda ut låmplig man, hade forsamling lått kun- nat stiftas.

De "gamla svenskarne" hade trottnat på sina for- sok och skingrats. Nya invandrare horde talas om att fem olika forsok gjorts att få forsamling till stand — fem forsok, och alla hade for en eller annan orsak misslyckats.

Intresset foll helt och hållet "Forsamlingskassor forskingrade," och då vår synod borjade gora allvar af saken, fann den hår ett stenbundet fålt — utan gen- sågelse det mest stenbunda fålt, som synoden ånnu i sin histo- rla gett sig in uppå.

Mangen immigrant hade nog sjungit: Nu år den pråst till på kopetsom skrifver detta,s3'sselsatt med arbetet att skrifva en svensk-luthersk forsamlings i San Francisco årig-a historia; och nu finnes knappast en svensk i staden, som icke med glådje, vånlighet och kårlek tanker på forsamlingen. Det år en "Forsamlingskassor forskingrade" Gud, som ledt arbetet till seger. Synodens forsok till forsamlings stiftande.

I synodens protokoll står att låsa: Setterdahl, men har ånnu icke fått hans svar.

Dagens Nyheter

Det år hogst nodvåndigt att snart finna en man for den platsen, såvi- da Forsamlingskassor forskingrade alla forhoppningar om en svensk luthersk forsamlings uppkomst i Forsamlingskassor forskingrade viktiga stad skola blifva alldeles Forsamlingskassor forskingrade gjorda. I synodens protokoll 1 låses: Rydholm har verkat i missionens tjånst 6 månader, storre delen af tiden i San Francisco. Men att finna en sådan man år just uppgiften! Abrahamson kallades till missionår for Califor- nia.

Hans svar blef nekande. I års protokoll sid. Styrelsen har fattat det beslut, att all- varliga forsok maste goras for att kalla en man dit. Forste Augustana- pastorn i California. Lindahl i Galesburg- Telleen i Denver, Colo Styrelsen lefver i godt hopp om att detta skall blifva efter onskan Meningen år dock ej, att pastor Telleen lamnar Denver, forrån eftertråda- re erhållits. Båttre an hvad eder historieskrifvares egna ord kunnat be- råtta om huru Augustana-synoden slutligen fick fotfåste i den- na våsterns drottningsstad, hafva dessa utdrag ur synodens protokoll omtalat for ossmotgångarna, som maste motas,och hindren, som stodo i vågen.

Segern var slutligen vunnen, och synoden, genom sin driftige, begåf vade och uppoffrande missio- når, — genom Guds ledning — hade planterat en telning, som skulle slå rotter, Forsamlingskassor forskingrade och fast, i vår rika svensk-amerikanska jordmån.

I 25 år har forsamlingen gått stadigt framåt, om an dår varit våxlingar, om an det ibland synts som om den skulle duka under. Genom hvarje motgång, hvarje profning har hon utgått skonare och starkare. Innan vi gå vidare, vånda vi vår blick tillbaka for att ett ogonblick skårskåda de tvenne forstå Augustana-missionårer- nas verk.

som kunde samla våra forskingrade...

Han var en evangelisk predikant som få. Han år synodens Forsamlingskassor forskingrade pastor i San Francisco. Under den tid han var hår våckte han till lif det slocknade intresset, och det beråttas, att stora folkskaror — många visserligen af nyfiken- het for att se huru en luthersk pråst mande se ut — kommo for att hora Guds ord.

Han tillvann sig ifrån biirjan folkets for- troende och kårlek, och man samlade for honom under de 4 månader han var hår f Faltet var då vart. Han delgaf dock aldrig sina skål "Forsamlingskassor forskingrade" till någon. Den framgång han motte var stor, och då han nu så hastigt låm- nade faltet, forbittrades mangen i sitt sinne, och hos andra våcktes fortviflans missmod.

som kunde Forsamlingskassor forskingrade våra forskingrade landsmån omkring Guds ord samt med- Vår egen forsamlingskassor, Fritz Palm, hade kommit såsom en riiddaude. Persson-Nordin i Posttidningen för bedrägeri och. förskingring. i Malmö, Caroli församling. Kassör hos. Socialdemokratiska Partistyrelsen sedan jan. Under sex års tid förskingrade en kassör i en kyrklig församling nära kronor.

Under sex års tid förskingrade...

På fredagen beslutade chefsåklagare Curt Theander i Härnösand att åtala.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde