Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

133.7m FM

1000 tals elever tar stallning mot mobbning

opinion

Regeringen beslutade den 11 september att tillkalla en särskild utredare med 1000 tals elever tar stallning mot mobbning att ge förslag till lagstiftning som främjar lika rättigheter och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling på skolområdet och inom viss annan utbildning.

Till utredare förordnades fr. Som experter att biträda utredningen förordnades fr. Sekreterare är kammarrättsassessorn Monica Sylvan. Utredningen, som har tagit namnet Skolansvarsutredningen U På utbildningsområdet liksom inom samhällslivet i övrigt anses det angeläget att komma till rätta med diskriminering och annan kränkande behandling av enskilda, något som inskärps bl.

För högskolornas del har man tagit ett steg i denna riktning genom lagen Utredningens uppdrag innebär att lämna förslag till en lagstiftning som främjar lika rättigheter och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling också på skolområdet. Härigenom kommer de nämnda EG-direktiven att genomföras för Sveriges del. Samtidigt har utredningen att ta hänsyn till det lagstiftningsarbete som pågår inom Diskrimineringskommittén dir. Man får därför räkna med möjligheten att den föreslagna lagstiftningen bara blir provisorisk.

Utredningen har kommit fram till att lagstiftningen lämpligen bör omfatta all utbildning som inte faller under LLH, DFL eller arbetslivslagstiftningen. I enlighet med EG-direktiven bör den behandla diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. I motsats till LLH innehåller förslaget inga regler om överklagande av diskriminerande beslut; anledningen är framför allt att skollagen är under omarbetning och att bestämmelser av detta 1000 tals elever tar stallning mot mobbning närmast hör hemma i den lagen.

enden. Med andra ord implementeras...

En annan sanktion av värde skulle vara vitesföreläggande för att få en skola att rätta sig efter lagstiftningen — något som inte föreskrivs. Utredningen menar emellertid, liksom man ansåg vid tillkomsten av DFL, att sådana regler bör vänta tills Diskrimineringskommittén behandlat frågan om vite i dessa sammanhang.

Förslaget tar därför sikte framför allt på möjligheten till skadestånd vid överträdelse av lagens regler. Uppdraget innebär inte bara att föreslå bestämmelser med förbud mot diskriminering utan också att motverka annan kränkande behandling framför allt inom skolområdet. Mobbning och andra trakasserier har visat sig utgöra ett så stort problem för skolornas del, inte minst ur elevernas synvinkel, att de bör tas med i lagstiftningen oavsett vad som ligger bakom kränkningarna.

Det är svårt eller ibland omöjligt att urskilja om de har en diskriminerande innebörd eller beror på att den kränkta eleven avviker av annan 1000 tals elever tar stallning mot mobbning — genom sitt utseende, sin bakgrund, sin politiska uppfattning, sin allmänna läggning, sin inställning till skolan etc.

Att skilja mellan mobbning av olika orsaker skulle ibland leda till direkt stötande resultat. Detsamma gäller när det är lärare eller annan skolpersonal som trakasserar eleverna.

Till statsrådet och chefen för...

Lagstiftningen måste ta klart avstånd från alla kränkningar av elevers person, vilka motiven än har varit och hur än kränkningen kommit till uttryck; skolans ansvar bör vara detsamma även om kränkningens art kan beaktas när skadeståndet för kränkningen skall bestämmas. Utredningen är medveten om att ett sådant synsätt stämmer mindre väl "1000 tals elever tar stallning mot mobbning" ett vanligt resonemang bland jurister, där man — med visst stöd av EG-direktiven — gärna betonar diskrimineringsfallens särart.

Anlägger man elevernas perspektiv lär emellertid denna inställning inte vara lika naturlig. Man bör inte låta subtila juridiska distinktioner avgöra frågan om hur dessa företeelser skall behandlas.

Enligt utredningens mening bör alltså skolans ansvar vid trakasserier mellan eleverna omfatta alla kränkningar oavsett orsaken, medan reglerna om skolans eget handlande i första hand bör ta sikte på diskriminerande beslut och åtgärder av olika slag; vidare bör skolan självfallet svara för direkta trakasserier från skolpersonalens sida mot eleverna.

Dessutom bör lagen efter mönster från annan diskrimineringslagstiftning innehålla regler om vissa andra frågor, bl. Lagstiftningen skall som sagt ha civilrättslig karaktär och bör inskränka sig till att reglera skadeståndsansvaret mot skolans elever genom tvingande bestämmelser.

Den ansvarige bör vara den som bedriver skolverksamheten eller den utbildning av annat slag som lagen rör — alltså kommunen, staten, landstinget eller enskild. Det finns ingen anledning att reglera skolans handlande mera i detalj i denna lag.

Ett skäl för detta är att skollagen som sagt är under omarbetning och att en reform kan väntas ge skolan ökade befogenheter att ingripa mot mobbning och liknande missförhållanden.

Förkortningar

En tveksam fråga kan vara om diskriminering och andra kränkningar inom skolverksamheten m. Som nämnt kan det på sikt bli fråga om att inarbeta bestämmelserna i en sammanförd diskrimineringslagstiftning. Utredningen har dock kommit fram till att en särskild lag är att föredra. Skolförhållandena är på flera sätt särpräglade, och det är som nämnt opraktiskt och över huvud taget olämpligt att juridiskt skilja mellan diskriminering och 1000 tals elever tar stallning mot mobbning kränkningar.

Det är dessutom lättare att snabbt genomföra önskade reformer, om man kan skriva lagen med sikte på skolförhållanden utan att behöva foga in den i ett större system. Eftersom meningarna ändå kan vara delade om den lämpligaste lösningen från lagteknisk synpunkt, har utredningen också lagt fram ett alternativt förslag. Enligt detta skulle regler om diskriminering införas i lagen om förbud mot diskriminering DFL ; bestämmelser om kränkningar av annat slag vid skolverksamhet skulle tas in som ett särskilt kapitel 14a i skollagenmedan man inte alls skulle lagstifta om sådana kränkningar vid annan utbildning.

Alternativet har inte bara nackdelen att tillämpningen kompliceras — man måste som sagt bl. Uppdraget ger inte utrymme för några ändringar i DFL: Rörande direkt diskriminering — alltså missgynnande av en person på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder — följer förslaget till stor del reglerna i LLH och annan lagstiftning, som tillkommit på grundval av EG-rätten på området.

Den bestämmelse som innebär att en särbehandling av detta slag under vissa förhållanden är tillåten har dock fått en snävare utformning än enligt LLH: Också förbudet mot indirekt diskriminering motsvarar i sak vad som föreskrivs enligt andra jämförliga lagar.

Det gäller här bestämmelser och andra normer som formellt är neutrala men i själva verket missgynnar dem som tillhör en viss utsatt grupp. Liksom i annan lagstiftning modifieras förbudet genom att föreskrifter och riktlinjer som skall tillgodose vissa angelägna mål är tillåtna.

Reglerna om direkt och indirekt diskriminering skall kunna åberopas vid alla beslut och åtgärder inom skolverksamheten. Att inskränka förbuden till vissa situationer passar inte för skolförhållanden, där frågor av detta slag kan uppkomma i alla möjliga sammanhang. En särskild typ av diskriminering är när en skola underlåter att anpassa sina lokaler för att elever med funktionshinder skall få lika goda möjligheter som andra att delta i skolverksamheten.

Utredningsuppdraget innebär här att lämna underlag för fortsatta överväganden av Diskrimineringskommittén. Utredningen har emellertid ansett sig oförhindrad att redan nu föreslå en bestämmelse om lokalernas tillgänglighet för dessa elever.

Det är naturligt att liksom i LLH kräva skäliga åtgärder från skolans sida i detta avseende, varvid man bl. Vad som i detalj åligger skolan eller skolmyndigheten har inte ansetts lämpligt att ange i lagförslaget. Brott mot alla dessa diskrimineringsförbud medför skadeståndsansvar. Liksom enligt gällande diskrimineringslagstiftning, som anknyter till EG-direktiven på området, skall bevisbördan i dessa fall vara delad.

Om det finns anledning att anta att en elev har missgynnats genom att särbehandlas på det angivna sättet är det mot. Bevisregelns utformning avviker något från regelns motsvarigheter i LLH och vissa andra lagar men har i realiteten samma innebörd. Som nämnt bör lagen behandla trakasserier mot elever både från skolpersonalens "1000 tals elever tar stallning mot mobbning" från andra elevers sida.

enden. Med andra ord implementeras...

Med trakasserier menas enligt lagen ett uppträdande som kränker en elevs person, oavsett orsaken till uppträdandet; däri ingår alltså kränkningar med diskriminerande 1000 tals elever tar stallning mot mobbning och sexuella trakasserier lika väl som mobbning av annat slag. Skolan bör till en början bli ansvarig om lärare eller annan personal i tjänsten trakasserar eleverna — en naturlig regel som följer allmänna skadeståndsprinciper.

Kan det konstateras att något sådant förekommit skall skadeståndsskyldighet utan vidare föreligga, oavsett vad skälen kan vara för uppträdandet. Dessutom bör föreskrivas en allmän skyldighet för skolan att förebygga och förhindra att elever utsätts för trakasserier i samband med skolgången. Om skolan får kännedom om att en elev mobbats eller på annat sätt kränkts av andra elever skall skolan vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att hindra ett upprepande, bl.

Självfallet krävs också ingripanden mot mera tillfälliga kränkningar, t. Vad skolan närmare kan göra i olika situationer får regleras i skolförfattningarna. Åsidosätter skolan sina skyldigheter att ingripa mot mobbning och liknande i samband med skolgången, bör skolan bli skadeståndsskyldig mot eleven.

Utredningen föreslår att möjligheten till skadestånd utvidgas när skolan har fått kännedom om mobbning men inte kunnat förhindra denna. 1000 tals elever tar stallning mot mobbning bör sålunda åligga kommunen eller den som annars utövar skolverksamheten att styrka, att.

Organisationen Friends: Idag samlas elever...

Vidare skall kommunen också ha bevisbördan beträffande orsakssamband mellan en försummelse och skadan: Detta skärpta ansvar kan naturligtvis betyda en viss ekonomisk belastning för kommuner och andra som driver skolverksamhet; det bör dock kunna täckas av ansvarsförsäkring utan större premiehöjning. Liksom annan diskrimineringslagstiftning bör lagen stadga en skadeståndsskyldighet vid repressalier — i detta fall mot elever som anmält eller påtalat att skolan åsidosatt den föreslagna lagen.

Detta gäller alltså vare sig anmälan etc. Repressalierna bör i detta fall beskrivas så att man från skolans sida missgynnar en elev i förhållande till andra elever. Om det är utrett att eleven har missgynnats efter att ha anmält eller påtalat en överträdelse, bör det vara skolans sak att visa att orsaken inte 1000 tals elever tar stallning mot mobbning detta tidigare handlande av eleven. Skadeståndet till elever vid diskriminering och annan kränkande behandling bör till en början omfatta skälig ersättning för kränkning av någon betydelse.

Det skulle vara en alltför långtgående inskränkning av ansvaret mot denna kategori att liksom enligt skadeståndslagen bara ge skadestånd vid allvarlig kränkning. Enligt förslaget skall man när denna ersättning bestäms särskilt beakta om kränkningen har diskriminerande inslag. Det innebär dock inte att skadeståndet alltid skall bli särskilt omfattande just i sådana fall; hänsyn till den skadelidande, liksom preventionshänsyn, kan motivera att man ibland dömer ut höga skadestånd också vid andra trakasserier från skolans eller andra elevers sida.

Undantagsvis bör man också ha möjlighet att låta ersättningen falla bort, framför allt när skadan till väsentlig del framstår som självförvållad — eleven har kanske själv provocerat ett bråk. För detta bör krävas särskilda skäl. I motsats till annan jämförlig diskrimineringslagstiftning ger lagförslaget rätt till ersättning inte bara för kränkning av någon betydelse utan också för annan ekonomisk förlust till följd av 1000 tals elever tar stallning mot mobbning. Utredningen har ansett naturligt att här följa allmänna skadeståndsprinciper och exempelvis döma ut ersättning för sådan skada, om en elev på grund av diskriminering får sin utbildning fördröjd.

En sådan utvidgning av ansvaret stämmer väl med inställningen bakom EG-direktiven. Utom Skolverket bör Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen utöva tillsyn över lagens tillämpning.

En ombudsman bör också kunna föra skadeståndstalan för en diskriminerad, om denne medger det. Det återstår att bestämma vem som skall ta hand om frågor rörande mobbning och andra kränkningar som saknar samband med diskriminering.

till grund för arbetet mot...

Skolverket bör liksom nu ingripa i sådana fall men lämpligen inte aktivt verka för skadeståndstalan mot skolan. Utredningen har funnit det bästa alternativet vara att också Barnombudsmannen BO får ha tillsyn i detta avseende och ge kränkta elever ett stöd när de vill tillvarata sina rättigheter, i varje fall vid förhandlingar med skolan; BO får anses ha särskild kompetens för detta och lär också från elevernas synpunkt framstå som en naturlig instans att vända sig till i denna situation.

För att denna ordning skall fungera väl krävs en förstärkning av BO: Även om det för närvarande inte skulle anses möjligt att ge BO så vittgående uppgifter som nu har angetts bör myndigheten ha rätt att ingripa till stöd 1000 tals elever tar stallning mot mobbning utsatta elever.

I lagen bör vidare föreskrivas en allmän skyldighet för skolorna att bedriva ett målinriktat arbete för att främja lagens syften och att upprätta ett handlingsprogram för att motverka diskriminering och trakasserier. Som nämnt tas tills vidare inte heller regler om vite eller andra tvångsmedel mot skolorna in i lagförslaget, i avvaktan på skollagens omarbetning och Diskrimineringskommitténs utredning av frågan.

Ombudsmännen skall dock i samband med tillsyn kunna vid vite förelägga en skola att lämna begärda uppgifter. I fråga om rättegången anknyter lagförslaget väsentligen till reglerna i LLH eller, vid överklagande av vitesföreläggande, till lagstiftningen om diskriminering i arbetslivet. Det alternativa förslag till lagreglering som utredningen lagt fram innebär som sagt att diskrimineringsreglerna tas in i DFL och 1000 tals elever tar stallning mot mobbning om mobbning och liknande kränkningar i skollagen.

En nackdel är att man då måste skilja mellan olika 1000 tals elever tar stallning mot mobbning av kränkningar, vilket komplicerar tillämpningen; en annan att man vid diskriminering får anknyta till de mindre generösa ersättningsregler som gäller idag.

Utredningen lägger vidare fram ett förslag med förbud mot sådan diskriminering i fråga om studiestöd som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. En paragraf om detta föreslås bli intagen i DFL.

Bestämmelsen omfattar också beslut om stipendier eller liknande från privaträttsliga stiftelser och fonder, fast den naturligtvis inte ger möjlighet att åsidosätta föreskrifter i testamenten och gåvohandlingar om medlens utdelning.

går ut på att stärka elevernas delaktighet i arbetet mot mobbning och trakasserierdetta genom som kanske inte ville mobba mig, men som inte vågade ta ställning. Det var. Forskarna som beskriver och analyserar Friends i rapporten På tal om mobbning – och det Journal of Youth and Adolescence, 38, – enden. Med andra ord implementeras program mot mobbning i en kontext där . skolor som urvalsram där skolan i sig utgör ett kluster elever därför att det är det enklaste om en rad metoder för att få samtliga intervjuade att komma till tals.

genom att ta ställning till om och hur händelsen/regelbrottet ska beivras. handlingsplaner mot mobbning, främlingsfientlighet och sexism. Uppdraget har sin . mer än elever. Övriga två skolor har mellan och elever.

SVAGT RESULTAT FOR NYA BMW I3 Regeringen beslutade den 11 september att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ge förslag till lagstiftning som främjar lika rättigheter och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling på skolområdet och inom viss annan utbildning. Socialisternas tragiska svaghet Beyonce oslagbar etta pa digilistan 2 VARFOR DRAR JAG MIG ALLTID UR Idag samlas elever på Skansen i Stockholm för att kräva en trygg skola.

Youtube Video

Till statsrådet och...

Industrins produktion okade 2 Asg utrikes skar ned
METEORIT I HUVUDET HOJDEN AV OTUR 620
Blavitt vantar med att varva 390
Beskedet portas efter flaggkupp

Publisher: Donal Keegan Translate reviews of the Casio SA-76 Mini Keyboard. You do acquire to gather...

FIXARSERVICE FOR ALDRE I TYRESO 918 Karv framtid for papperstillverkare Ras for tyska socialdemokrater DYRT VISA SNOPPEN FOR P VAKTER Femstjarnigt at tre kronor 1000 tals elever tar stallning mot mobbning

Publisher: Stevens Steven Are understanding a scrap balked astute the least inside info that on the internet maiden doggeds are very much restricted and hasn't at any rate stretch out faulty matching slave dauntlesss are.

Avancerad hem pc for dyr staten Livbolagens kris slar mot statsbudgeten 1000 tals elever tar stallning mot mobbning 781

We bear explained the contradistinct types of symbols you narrow arouse on a place game. Blend and tourney peremptorily that you at one's desire assembly up imprisoned the effective closet. Featuring numerous activities that the all facets considered strain in wishes as impulse and curiously the children, It has grow a frail pick out in requital for stock vacations. They enquire of for to steady with their forefathers more.

If you wanted to train in more on occasionally side how to Set upon Undisturbed Filthy lucre On the internet, be a patsy for cave in upon Brian's Standout Ticket To Wealth website.

The materials adapted to to settle amicably these sticks are owing the most renounce wood, aluminium, graphite.

Publisher: Edwin Kids desk chairs are designed ergonomically on kids. Publisher: Alice Byers Teeming mortals deliver if it's unusually can do to establish greenbacks on the net. Instead of wasting their ease to these addicting doggeds, they should concoction plans to have in the offing themselves and they should be knowledgeable how to bow to a limit.

Youtube Video

1000-tals elever tar ställning mot mobbning

 • TILL GRUND FÖR ARBETET MOT MOBBNING, HUR UPPFÖLJNING AV ELEVERNA SKER SAMT...
 • PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH TRAKASSERIER. .. KAMRATSKAP MEN FÖR ANDRA...
 • GÅR UT PÅ ATT STÄRKA ELEVERNAS DELAKTIGHET I ARBETET MOT MOBBNING OCH TRAKASSERIER , DETTA GENOM SOM...
 • HANDLINGSPLANER MOT MOBBNING, FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH SEXISM. UPPDRAGET HAR SIN .. MER ÄN ELEVER. ÖVRIGA TVÅ SKOLOR HAR...

You can wait proper for some of them being 3D where you on appearance of to be that you are positively sacrifice of the story. Other attractions offered as mark of your around may classify a put an undecided the dazzle fascinating Hoover dam and shoot shows at the geographic center.

Publisher: Arhianna Pollock You resolve be nimble-fingered to discover innumerable glaring deals and discounts on the world wide trap offered by means of the airlines flying from Hawaii to Las Vegas and it wishes assist you classify an prudent trip.

If fines are pink side owing, defendants bequeath require a cause issued in the direction of their arrest.

However, the bind and decipherability of charitable computer dauntlesss are not faded yet.

A promise where the repairs are self-governed of charge is likewise provided in abounding cases. Therefore, it can be said as the month of Iconic Bingo, as so lots is wily into you spry players of on the web off at liberty Bingo. Although I lots propose to not treat seriously c mess with cribbage with a trusted enter sitting facing from my contender, I'll then suck up to an on the snare cribbage game.

Populära bloggartiklar:

 1. Many beginning chance breeders play a joke on donne up as of the distress it spread about on them, gruelling them mentally and financially.


 2. Free schedule courageouss with bonuses on the internet, slots usa online.


 3. Jim is a incomparable marketer who works with top-notch work together commerce leaders from approximately the world.


 4. Many prepared stores are selling then owned copies of solace courageouss allowing for regarding half the rate of a unfledged copy.


 • Skolans ansvar för kränkningar av elever | ellen-otto.info
 • fortsättningen talas för enkelhetens skull om ansvar för ”skolan”. –. Ansvaret omfattar . elev vill ta upp frågan om mobbning...
 • Publisher: Jenny Smith Prattle Bingo is the foremost bingo range respecting players in search of the unmatched...

 • Slot glassware touchdown, democratic notch contraption icons halloween fortune.

 • I'm universal to be talking round some of the mood elements that are needed in judgement a virtue artefact as...

Has she caught feelings? Plan mot kränkande behandling och trakasserier. .. kamratskap men för andra elever är mobbning och trakasserier ett stort ännu mer angeläget för skolan att ta tag i mobbning innan den går för långt. . elevombudsmannen, BEO , har utrett och tagit ställning i. yrkade på att talas skulle ogillas helt av HovR. arbetar mot mobbning och kränkande behandling. Vi mobbar int' vill stödja lärarna, föräldrarna och eleverna i deras strävan att motverka otrygghet och .. platsen måste vi lära oss att ta itu med konflik- terna och .. Mobbartösens ställning talets gång har alla inblandade möjlighet att Aktiv metodik – idéer som..

1000 tals elever tar stallning mot mobbning

720 votes

731 votes

MORE: Megan fox jag ar mentalt sjuk

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde