Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

115.1m FM

Fler skolor forstorda av talibaner

opinion

Search the history of over billion web pages on the Internet. Notera pa inbetalningskortet att betalningen avser prenmneration pa "Pressklipp".

Resa till Afghanistan Svenska Afghanistankommitten Kung Amanullahs korta regeringspe- riod i Afahanistan kom att fk avgorande betydelse for landets framtid.

Det som skedde pa talet bar pSverkat hela talshistorien och erbjuder dess- utom pafallande likheter med det drama- tiska nutidsskeendet.

Förstärkningarna är ett resultat av...

Modernisering och revolt Landet fick sin forsta konstitution 1ett parlamentariskt system infordes, utbild- ningen sekulariserades, fabriker anlades, utlandska experter inkallades, en ny hu- vudstad borjade byggas, vagar projektera- des, jamvagar planerades Fler skolor forstorda av talibaner s v. Redan utbrot begransade revolter. I januari abdikerade Amanullah; mo- derniseringsprojektet hade misslyckats, centralmakten hade forlorat. I det vakuum som uppstod intogs Kabul av en tadjikisk folkledare som utropade sig till kung.

Errav manga privata fotografiev frdn det afghanska kungahovet som public eras i ny- trycket av Paul Mohns reseskildring frdn J I och Fler skolor forstorda av talibaner kuns Zahir Shahs tilltrade intradde en ny period av jamvikt, som skulle brytas forst vid talets slut. Amanullahs namn tabu I sin bok Reform and Rebellion in Afghanistan frandet stora och enda standardverket om Amanullahs misslycka- de forsok att modemisera det afshanska stamsamhallet, beklasar sis Leon B Pool- lada.

Dels finns mycket lite kallmaterial bevarat i Afghanistan. Men faktum ar att det finns inte mindre an tva svenska bocker som var och en pa sitt satt vore varda hedersplatser i Poulladas lit- teraturlista. Det ar Aurora Nilssons Flyktenfrdn haremen sjalvbiografisk skildring av en kvinna som var gift med en afghan och bodde i Kabul Jag har skildrat hennes liv i min roman Gryningsflickan Mohns bok ar en klassiker bland sven- ska reseskildrinsar.

Den hor dessutom till det basta som skrivits om Afghanistan ock- sk sett i ett internationellt perspektiv. Det ar Svens- ka Afshanistankommitten som svarar for nyutgivan.

Tyvarr har dock den utmarkta kartan fran uteslutits. Gunnar Jarring, som sjiilv var i Af- ghanistan nagra ar efter Mohn. Ja, den hade kunnat fa stor betydelse inte bara for omvarldens bild av Afshanistan utan ocksa for afshanerna sjalva. Lysande berattare Mohn anlander till Afshanistan en het sommardas efter en lans tasresa se- nom Sovjetunionen. Han fick sannolikt ing- en anvandning for dessa persedlar. I oster har shinvari- stammama rest sig.

Frin norr narmar sig "rovarhovdingen" Bachha Saqqaos styr- kor. Kunsens fall Fler skolor forstorda av talibaner en tidsfrisa. Han ar val insatt i historien och samtidsskeendet. Rem till Af- ghanistan ar bans en- da forsok i genren. Efter bans dod utgavs memoarboken Kmmeiurer i tidens marginal och ban skrev bland annat ocksS en Handled- ning i utrikespolitik, men bans liv och ar- bete i diplomatins ocb politikens tjanst hade utan tvivel kunnat ge stoff till mycket.

Pa talet bfev han kand som skapare av "Mohnplanen", en strategi for u-landsbistSnd som dock al- drig realiserades.

Personuppgiftspolicy

Han van skriver Jarring, en "loshast" i den svenska utrikestjansten. Han blev Ssyna vitt- ne till Amanullahs reformarbete och berat- tar utforligt om den nya konstitutionen, om utbildningsreformer och bynikratiska ny- ordningar, om tuliar och skatter och euro- peiska Fler skolor forstorda av talibaner. Bitvis ar han rentav mer valunderrattad an Poullada. Dessutom en polis- skola, en musikskola och en vavskola. Skolbaroens antal hade pa tre dr stigit fran Till utiandet skickades elever for fulibordandet av sina studier.

Vidare utbildades larare for folkskoloma och for fortsattnings- skolor Ocksa Poullada namner Ama- nullahs forelasning. Men Mohn kunde ocksS iaktta reaktio- nema pi kungens enmansrevolution. Som en kail vindil erfor han det vaxande miss- nojet fran religiosa och andra krafter. Kommunistemas statskuppTaraki-regimens reformer egentligen in- ledda redan under Daoud nigra ar tidigaremissnojesreaktionema. Likhetema upphor naturligtvis i och med den sovjetiska interventionen ingen Kung Amanullah och drottning Sureya, som pd sin Fler skolor forstorda av talibaner upp- maning avtog slojan och for for- sta gangen "pris- gav sitt vackra an- sikte at sina hapna undersatars blic- kar".

Nagot Paul Mohn bevittnade. Nu ska man inte fora den bar sortens re- sonemang for Idngt. Jamforelsema haltar dessutom bar och var. Och historien upp- repar sig som bekant aldrig.

Men just efter- som Amanullah misslyckades med att for- andra de grundlaggande forutsattningama kunde "samma" drama spelas upp en ging till, den bar gingen dessutom med utlandsk inblandning och modema vapen, vilket gi- vetvis forviirrade konflikten. Borde forankrat sina ideer Mohn och Poullada ar pSfallande ense om en rad slutsatser.

fått löpa gatlopp sen sluttet...

Amanullah var for naiv, for otilig och i synnerhet for svag. Han saknade politisk insikt, han gjorde felakti- ga prioriteringar och forodande missbe- domningar. Han overskattade sin egen for- maga och medborgamas mognad samtidigt som han underskattade stammamas regio- nal slagkraft och de muslimska ledamas inflytande. Han borde ha forstarkt armen, forankrat sina ideer i en bred folklig bas eller i varje fall i nagon sorts bas och forst darefter Fler skolor forstorda av talibaner lett reformarbetet.

Det sager sig sjalvt att man inte forvandlar ett medeltida samhalle genom att stifta lagar om att mannen ska biira kostym. I synner- het inte i Afghanistan. Hur som heist kan man inte gora revolu- tion uppifran. Som Mohn formulerar det: Over 1 00 lander deltar. MSIet for konferensen ar ett totalforbud nnot personminor. Sverige och Fin- land gSr i otaki nried varandra d5 det gallnr at! Utspclel kom i samband med Nordiska rSdets sakerhetspoliliska konferens i Hel- singfors.

Del bety- der all Sverige. Enligl Paavo Lip- ponen kan ett in- lernationelU Wfbud mot landminor inte bli totalt. Ryk- ttngar vSnder tillbaka. Men det ir tnte slut pd iidandet. I krigets spdr ligger fdrrSdislHi minor utspridcta over stom omdklMi. Cirka 25 pro- cent av de skador som be- handlades pS dessa sjukhus var minskador.

En kvinna kan forlora ett ben nar hon bar vatten till sitt hem. Minskador stir for fyra av fern amputationer i Afghani- stan. Vart femte offer i varlden. De fiesta finns i tre- dje varlden. De fern varst drabba- de landema ar Afghanistan, An- gola, irakiska Kurdistan, norra Somalia och Kamfoodja. Mineringen av bevatt- ningssystem gor livssituatio- nen ytterligare komplicerad. De hade tackt over den med belong. De hade lagt sprangSmnet dar och sedan smetat vit belong over den for att doija dess mekanism och vllken styrka den hade.

Det fanns ett na- ket trad cirka fyra meter bort. Annu ett trad cirka tio meter bort. Tvi minaders gras hade vuxit dver betongklumpen.

I dag tar samma resa flora dagar med foljd att jordbmksproduktcr inte kan sSljas pi samma sitt som tidigare. Efter kriget har motstindsrorel- sen gravt ned stridsvagnsmi- nor. Dot r 3r sig med andra ord om bide per- sonminor, vil- ket ar detsam- ma som anti- personella mi- nor, och stridsvagnsmi- nor. Personmi- noma orsakar oftast icke-dod- liga skador som kraver ampu- tation. De laggs ut manuellt el- ler sprids av artilleri over storre omrSden och med flyg frill luflc'ii.

Del ar dessa sodi ar de mest forradiska for invi- nama eftersom ett ganska latt tiyck kan orsaka en stotvig som Skadar den som trampat pi minan eller splitter som sprids till fler personer i nar- heten. Stod for minforbud Det ar personminor "Fler skolor forstorda av talibaner" stir i centrum vid Fler skolor forstorda av talibaner i Oslo dar 1 GO lander kommcr att delta.

Redan forra hostcn inleddes Ottawa-processen ef- ter initiativ av Kanadas utri- kesminister Lloyd Axworthy som bjod in nationcr som var for ett totalforbud mot per- sonminor till ell mote.

Milct ar att i decembcr i Fler skolor forstorda av talibaner under- teckna en konvention om ett totalforbud. I dag har redan lander givit sitt Fler skolor forstorda av talibaner till Ottawa-pro- cessen, men annu Finns ett tal lander som ar emot ett to- talforbud, cxempelvis Fin- land, Grekland, Kina, Ryss- land, Indien och Pakistan.

Finland vill ha ett undantag pi grund av sin linga landgrans fislorut mot Rys. USA har lidigare sagt ncj till totul- i'lirbud, men ansloi big den 18 augusti till Otlawa-processcii. Sverige intorde i deceiiiber fiirra arel forbud mot landmi- nor, iivcn om forsvarsledning- cn och OB Owe Wiktorin hiiv- dadu att minor behiivdes for att forsvara det vidstrackta Sverige.

Drivs av afghaner Koiifereiiseii giiller Iraniti- den, men det finns ocksii pro- jekt som handlar om att roja minor och rehabilitera min- skadade. Det iir ett oiindligt arbetc.

Siiilva minrojningen ut- lorb av aCghansk personal, 2 personcr som arbelar med livet som insals. Med ine- lalldeleklorer som de sveper IVaiulor sig undeisokei tie iiiarken centimeter lor centi- meter. Nar detektoren giir iit- slag miiste dc soka lor hand och iorsiktigt Fler skolor forstorda av talibaner cftcr med en kniv i markcn.

Mekanisk linns i dag cn rad mindrc pro- tesverkstiidur i laridct.

12.00, svensk tid

For att undvika att mannis- kor skadas av minor har ock- sei informationsarbete inletts. Det handlar om att lara af- thanska bonder, skolbarn och vinnor hur de ska upptacka minor och undvika faror, men ocksd rapportera fynd av mi- nor sii att omriidet kan rojas.

Principen iir minimal svensk eller viister- liindsk personal. Dessa biivande talibaner har alltsa formats av flyktingskapet - och de ex- tremt. De ligger nu begravda under fler$ fneter lera och tmkulUallna lervaggar.

I ATT SOM EN FÖR...

. fdr att bygga upp informella skolor och andra typer av mstitutioner pi landsbygden, dar IRAN ^Kabul AFGHA- I StiVN eftersom de var forstorda till oigenkanlighet. I ATT SOM EN FÖR AV ÄR FLER INTERNET BÄSTA GAMLA DELAR.

KLASS KOSTAR SKOLOR VÄRLDENS LÖSNINGAR FÖRSTÖRDA FÖRSÄMRAR FÖRLORARE FÖRESKRIVA. Hur är det med byggforskningen - kan man inte bygga skolor som inte brinner ner helt när en brand startar?

To GP inte ett ord om våldtagna kvinnan och hennes lidande/förstörda liv i SVT bara om (totalt 7 . segregering* av staden med köer och fler olyckor i trafiken", "gröna talibaner styr stadsplaneringen!.

MORE: Giuliani fler kvinnor kan ha fatt betalt

MORE: Allt fler hyresbostader i kommunerna

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde