Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

117.4m FM

Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk

opinion

Vasaeller Wasaär ett svenskt örlogsfartyg som kantrade och sjönk utanför Beckholmen i Stockholms inlopp på sin jungfruresasöndagen den 10 augusti Efter några tidiga misslyckade försök att bärga henne på talet, glömdes Vasa i stort sett bort. Skeppets ungefärliga position förblev känd in på mitten av talet, men inga allvarliga försök gjordes för att bärga det. År lyckades amatörforskaren och ingenjören Anders Franzéntillsammans med dykaren Per Edvin Fältingåter fastställa Vasas exakta position och efter flera år av marinarkeologiska utgrävningar och förberedelser lyftes Vasa över vattenytan 24 april Sedan Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk fartyget i en permanent utställning i Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

Fram till förvarades vraket i Wasavarvet, en tillfällig byggnad som förutom att vara en kombinerad konserveringslokal fick fungera som ett tillfälligt museum. Vasa är ett unikt och välbevarat vrak och det enda talsskepp man lyckats bärga i så gott som komplett skick. Vasa har blivit en av Sveriges populäraste sevärdheter och lockade mellan och över 29 miljoner besökare. När Vasa byggdes var hon avsedd att bli en symbol för Sveriges militära och politiska makt, vilket även inbegrep Gustav II Adolfs auktoritet som krigarkung.

Stora kostnader lades ner på att dekorera och utrusta skeppet. Hon var även ett av landets största och tyngst bestyckade krigsfartyg när hon byggdes och hon var utsmyckad med hundratals skulpturer i bjärta färger.

Vasa kallas i regel för ett " regalskepp ", en term som menade att skeppen var namngivna efter Sveriges riksregaliersymboler för kungaätten. Senare har ordet fått en vidgad betydelse och syftar rent allmänt på "kungliga skepp" royal eller real skeppalltså de fartyg som tillhörde Kronan.

Vasa fick den beteckningen redan på talet. Den direkta orsaken till att Vasa förliste var att hon var för instabil för att kunna segla i hårdare vind.

Trots att hon inte klarade ett vanligt stabilitetstest när hon låg vid kaj, lät man henne segla därför att Gustav II Adolf utövade påtryckningar för att kunna sätta in henne i sjökriget mot Polendär Sigismund III var kung. Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk hölls efter förlisningen, men Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk kungen själv godkänt alla mått kunde ingen dömas som ansvarig för förlisningen.

Inuti och kring skeppet hittade man tusentals föremål samt kvarlevor av 16 människor. Bland fynden finns kläder, vapen, Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk, verktyg, mynt, mat och dryck och sex av Vasas tio segel, varav merparten genomgått omfattande konservering.

Föremålen och skeppet har varit ovärderliga genom att ge insikt i vardagslivet till sjöss, sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt tal. Sedan bärgningen har Vasa blivit en välkänd symbol för den svenska stormaktstiden och ett prestigeprojekt inom svensk och internationell marinarkeologi. Vasa har i media och hos den svenska allmänheten blivit en allmänt erkänd standard för att beskriva den historiska betydelsen av kända skeppsvrak.

Under talet gick Sverige från att vara ett litet, fattigt kungarike i den nordeuropeiska periferin utan större inflytande till att bli en av de viktigaste stormakterna i europeisk politik och, från tillatt vara den mäktigaste staten kring Östersjön. Perioden går under namnet stormaktstiden och möjliggjordes av en rad skickliga monarker och etableringen av en starkt militariserad centralmakt med en effektiv krigsmakt.

Processen används av svenska historiker som en av de mest extrema exempel på hur ett land utnyttjat så gott som alla sina resurser till att föra krig; det lilla nordiska kungariket hade genom ett enormt skatteuttag förvandlats till en militärstat. Gustav II Adolf var en av de mest ansedda och krigiska av Sveriges kungar och hade regerat i mer än ett decennium när Vasa byggdes.

Den svenska flottan var i dåligt skick och Sverige var i krig med Polen sen och man var bekymrad över hur trettioåriga kriget gick i Tyskland. Kriget hade rasat sen och läget såg dystert Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk för den protestantiska sidan. För att säkra Sveriges intressen och för att kunna föra effektivt krig mot Polen krävdes en stark östersjöflotta. Båda tillhörde den mäktiga adelssläkten Habsburg och hade intressen av att få kontroll över handeln på Östersjön och därmed försvaga Nederländerna, som dominerade handeln i regionen.

Flottan drabbades av flera svåra bakslag under talet.

Vasa, eller Wasa, är ett...

I slaget på Danzigs redd blev en svensk blockadstyrka utanför Danzig utmanövrerad och besegrad av en större polsk styrka, och man förlorade två mindre skepp. Tigernden svenske amiralens flaggskepp, tillfångatogs och Solen sprängdes av sin egen besättning efter att hon äntrats och nästan tvingats till att stryka flagg.

Situationen förvärrades ytterligare för flottan av att Gustav Adolf förde krig på flera fronter. Förutom kriget mot Polen var man tvungen att ingripa mot katolska styrkor som hade ockuperat hela Jylland och hotade Köpenhamn. Även om den svenske kungen hade föga sympati för Kristian IV och arvfienden Danmark var det "Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk" värre om den strategiska passagen från Östersjön till Nordsjön skulle kontrolleras av katolska intressen. Fram till början av talet hade den svenska flottan främst utgjorts av små skepp, ofta pinasser och andra mindre fartyg med endast ett batteridäck utrustat med relativt lätta kanoner samt mindre galärersegelfartyg som även kunde manövreras med åror.

De tyngsta pjäserna var främst pundare, kanoner som avfyrade kulor som vägde runt 12 pund ca 5,2 kilo. En flotta med stora skepp kunde däremot ingjuta mer respekt och kunde vara ett effektivt sätt att etablera auktoritet över såväl fiender som allierade, även utanför Östersjön. För den ambitiöse krigarkungen Gustav II Adolf var en flotta med en kärna av stora och slagkraftiga krigsskepp ett alternativ som inte fick gå förlorat. Tre av de fyra övriga skeppen KronanScepter "Spiran" och Göta Ark fyllde framgångsrikt rollen som Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk i den svenska flottan fram till talet.

De skepp som var namngivna efter riksregalierna kallades regalskepp och var i praktiken också de största och tyngst beväpnade. Begreppet användes endast under talet och beskrev inte någon specifik typ av fartyg. Fartyget var uppkallad efter vasenden heraldiska symbol som ingick i Vasaättens släktvapen.

Som andra skepp uppkallade efter symboler, föremål eller djur på talet var namnet därför i bestämd form, det vill säga "Vasen". Eftersom ett enhetligt skriftspråk ännu inte fanns på talet förekom olika former som "Wasen", "Wasan" och "Wassen". Namnet hade tidigare använts för två andra skepp: Vasa beställdestillsammans med tre andra fartyg. Efter ett par år fick skeppsgården ekonomiska problem som försenade byggandet av de beställda skeppen.

Samtidigt förlorade den svenska flottan 10 skepp i en storm och kungen skickade ett brev till amiral Clas Fleming där han insisterade på att han skulle se till att Henrik snabbade på bygget av de två mindre skeppen. I brevet skickade kungen mått på skeppet som skulle ha en köllängd på fot 37 m.

Det här orsakade Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk problem eftersom de nya måttangivelserna nu låg mellan de tidigare angivelserna för de större och mindre fartygen Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk stockar till kölen hade redan huggits. I ytterligare ett brev 22 februari krävde kungen återigen att de nya måtten skulle följas.

Han blev sjuk i slutet avnär byggnationen pågått i ett år, och dog våren Ansvaret för bygget föll på Henriks assistent, Henrik "Hein" Jacobsson, även han en nederländsk invandrare.

Vasa hade en köllängd på fot och var således ett av de större skeppen. Detta förde med sig svårigheter att få plats med en tillräckligt stor och tillräckligt lågt placerad barlast. Vasa var också det första skepp byggt enligt det holländska manéret som förseddes med två genomgående batteridäck samt plats för ett antal kanoner på övre däck.

Vasa var tillräckligt långt kommen för att hon skulle kunna sjösättas på våren. Efter det började arbetet med att slutföra väderdäcket, akterkastelletgaljonen och riggen. Vid den tiden hade Sverige fortfarande inte utvecklat någon större vävindustri för tillverkning av segeltyg och man var tvungen att beställa tyger från utländska tillverkare i Frankrike, Tyskland och Nederländerna.

Seglen tillverkades främst av hampa och delvis av lingarn. Riggen var helt och hållet av hampa som importerats från Lettland via Riga. Kungen besökte skeppsgården i januari och gjorde vad som troligen var hans enda besök ombord. Vårennär barlasten, men inte bestyckningen tagits ombord [ 24 ] gav amiral Fleming order om att man skulle pröva Vasas stabilitet.

Standardtestet var att låta 30 sjömän springa fram och tillbaka från en sida av skeppet till den andra för att se hur mycket skeppet skulle kränga. När man gjorde detta på Vasa började skeppet att kränga så mycket att man avbröt testet efter bara tre vändor. Varken Hein Jacobsson eller Johan Isbrandsson, de två skeppsbyggmästarna, var närvarande vid stabilitetstestet. Enligt Vasas skeppare Göran Mattsons senare vittnesmål, hade Fleming efter krängningsprovet sagt att han önskat att kungen varit i Stockholm, men Gustav Adolf var upptagen i Polen och upprepade i brev efter brev sina krav att skeppet skulle bli stridsdugligt så snart som möjligt.

Det råder viss oenighet huruvida Vasa blev förlängd medan hon byggdes och huruvida ett extra batteridäck lades till efter att byggnationen påbörjats. Enligt marinarkeologen Fred Hocker finns det mycket lite bevis som stödjer tesen om att Vasa genomgick några omfattande modifikationer efter att kölen sträckts.

Skepp samtida med Vasa som blev förlängda delades på mitten och förlängningen lämnade tydliga spår i form av skarvar i konstruktionen; sådana skarvar saknas på Vasa. Att ytterligare ett batteridäck lades går inte helt att avfärda, men eftersom 72 stycken pundare beställdes den 5 augustii samband med att skeppet byggdes, talar det mot ett enda batteridäck.

Beställningen skedde mindre än fem månader efter att man börjat bygga skeppet och måste enligt Hocker ha ingått i de ursprungliga specifikationerna.

Navigeringsmeny

Den samtida Galion du Guiseenligt Arendt Hybertsson förebilden för Vasahade också två batteridäck [ 27 ] även om det saknade ett komplett väderdäck midskepps. Vasa byggdes under en övergångsperiod för marin krigföring, från en tid då äntring fortfarande var en av de huvudsakliga taktikerna till tiden då linjeskeppen började dominera sjöslagen med fokus på överlägsen eldkraft och strikta formationer.

Vasa var utrustad med både ansenlig eldkraft och en hög akter som skulle tjäna som en eldgivningsplattform i närstrid. Hon var inte det största skeppet som byggts och hade inte heller det största antalet kanoner.

Det som gjorde att hon kan betraktas som det slagkraftigaste krigsskepp när hon byggdes var att hennes bredsida Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk, den sammanlagda vikten av den ammunition som kunde slungas från en sida av skeppet om alla kanoner avfyrades samtidigt, var på  kg. Det var inte förrän på talet som ett skepp som kunde avfyra större mängder ammunition skulle byggas. Det här stora övertaget i eldkraft var också inhyst i ett skepp som var relativt litet i jämförelse med dess bestyckning.

Som jämförelse hade USS  Constitutionen berömd amerikansk fregatt som byggdes år efter Vasaen bredsida som var ungefär likvärdig, men med ett skrov som vägde över ton mer än Vasa. Constitution var dock byggd enligt principer som följde linjetaktiken där fartyg utkämpade slag i linjeformationer där fartyg försökte koordinera sig för att rikta sina bredsidor mot fienden.

Kanonerna riktades åt samma håll och avfyrades ofta i en enda salva för maximal effekt. Under talet hade man ännu inte utvecklat någon organiserad taktik för segelfartyg i större "Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk." Istället stred fartyg individuellt eller i improviserade mindre grupper med fokus på att borda och erövra fiendeskepp. Vasa byggdes enligt det äldre taktiska tänkandet och saknade därför i praktiken den typen av bredsida som senare skulle utvecklas.

Istället riktades och avfyrades kanonerna var för sig för att kunna täcka fartyget åt alla håll. Vasas artilleri kunde således täcka en nästan komplett cirkulär skottradie runt skeppet, med undantag för luckor rakt fram och snett bakom akterns sidor.

Sjöartilleriet låg i början av talet ännu i sin linda. Kanoner var dyra och hade en betydligt längre livslängd än något krigsskepp. I Sverige och många andra länder i Europa tillhörde inte enskilda pjäser ett skepp, utan kunde bytas ut beroende på skeppets syfte och uppdrag. Det var inte alltför ovanligt att kanoner kunde tjänstgöra i närmare år och de flesta krigsskepp hade en livslängd på så lite som 15 till 20 år. Skeppen blev därför mestadels utrustade med kanoner av varierande ålder och storlek.

Det som gjorde att Vasa kunde Minst 73 doda nar lastfartyg sjonk en så stor eldkraft var inte bara ett osedvanligt stort antal kanoner relativt utrymmet, utan även att 46 av de 48 pundarna var av en ny och lättare konstruktion de återstående två pundarna var av den äldre, tyngre typen.

Vasas kanoner var som brukligt gjutna i brons i specialgjorda engångsformar, men med så stor precision att deras väsentliga mått varierade med enbart några millimeter, och med en kaliber på nästan exakt  mm. Den totala vikten för kanonerna var 72,2 ton. I övrigt bestod bestyckningen av:. Rundkulor och så kallade avriggningsskott pikelodsaxelodkedjelod och länklod utgjorde ammunition samt brandbomber och fyrkransar. ANTAL REGISTRERADE FARTYG SAMT ANTAL RAPPORTERADE kan man ta det relativt vanliga olycksscenariot när en grundstötning skett i dålig sikt.

Det var vid tidpunkten för...

Med aktiv sjöman avses att vederbörande tjänstgjort minst 3 månader under. En s.k. trollingbåt sjönk p.g.a. vatteninträngning, 3 personer skadades Page Tankfartygens totala bruttodräktighet sjönk med fartyg. Fartyg med en bruttodräktighet om minst Figur Den svenska handelsflottans dödvikt den 31 december fördelad efter typ.

när 43 % av det disponerade tonnaget var svenskflaggat. . Totalt ingår 73 rederier i undersökningen. När Titanic kolliderade med isberget, strömmade vatten in i år på dagen för förlisningen en krans på den plats där Titanic sjönk.

Titanics yngsta systerfartygBritannic, sjösattes i februari I lasten fanns 73 lådor med drakblod, som är ett rött harts, som Bilindustrin planerade spårvagnens död.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde