Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

117.3m FM

Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute

opinion

Med gårdagens beslut av Diskrimineringsombudsmannen har Sverige tagit ett stort steg bakåt i utvecklingen. Beslutet av DO om separata badtider blev precis som det förutspåddes här att det skulle bli. Diskrimineringsombudsmannen meddelade igår att det endast i undantagsfall anses vara förenligt med diskrimineringslagen att inrätta särskilda kvinnotider på sim- och idrottshallar.

Det är ett beklagligt beslut som riskerar att öppna upp för att religiösa normer normaliseras i vårt sekulära samhälle. Huvudprincipen ska enligt lagen vara likabehandling mellan könen och undantag ska tillämpas restriktivt. I diskrimineringslagen finns en undantagsbestämmelse som innebär ett visst utrymme att kvinnor och män behandlas olika. Undantagsbestämmelsen gäller om åtgärden har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Vi är många som har väntat på "Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute" här beslutet. Vi hoppades på att DO skulle ge ett besked som på ett tydligt sätt tog ställning för principen om likabehandling och principen om ett sekulärt samhälle. Diskrimineringsombudsmannen har av många upplevts som feg och vänstervriden.

Gårdagens beslut minskar kanske inte dessa känslor. I Sverige vågar makthavarna inte stå upp för ett sekulärt samhälle. DO skriver uttryckligen att principen om likabehandling kan frångås om syftet med särbehandlingen är att öka simkunnigheten hos kvinnor som på grund av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta i simundervisningen.

Det DO inte skriver är ju givetvis att anledningen till att kvinnorna inte kan delta i den vanliga simundervisningen är att deras män inte vill att andra män ska se deras fruar i baddräkt.

Muslimska mäns vilja väger idag tyngre än kvinnors rättigheter i Sverige. Jag finner det helt oacceptabelt att DO, som ska stå upp för den jämställdhet som finns i grundlagen, tillåter ett undantag som kommer att sätta jämställdheten på undantag i Sverige.

Konsekvenserna av islamiseringen i Sverige i kombination med islamiseringen inom de politiska partierna främst vänsterblocketblir tydligare för varje dag. Det är en jämställdhet som vi har byggt Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute i över år i Sverige. Den är inte förhandlingsbar! Om svenska folket år röstar på partier som inte ens kommer att samarbeta med någon av MP, V och Fi finns det en möjlighet att de förståndiga inom resterande partier blir tillräckligt många för att vända trenden att Sverige islamiseras.

Det Sveriges kommuner behövde var ett tydligt besked för att känna att de har Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute i ryggen när de vägrar att ge efter för religiös fundamentalism.

Ett alternativ till detta skulle kunna vara tuffare kommunpolitiker som tar ansvar för kommunen och landet i stort. Dvs politiker som inte är rädda för hatet från vänsterextremister eller för det vänstervridna medias ständiga kritik mot alla som inte ser mångkultur och särrättigheter för nyanlända som styrande för alla beslut.

Sedan måste enskilda medborgare vara mer aktiva och begära laglighetsprövningar av kommuners beslut där religiösa grupper får särskilda privilegier. SVT har skrivit en artikel om att DO tagit ett motsatt beslut till vad DO egentligen tog mer om detta kommer senaremen om man utgår från vad DO skrivit i sitt pressmeddelande se nedan är det väldigt tydligt; särbehandling och särskilda privilegier pga av religiösa skäl är helt i sin ordning så länge ett skäl i praktiken vilket som helst uppges för detta.

Är det rimligt att skattemedel ska gå till att finansiera religiösa seder och bruk? I aktuellt fall dessutom på ett sätt där de som inte är muslimer diskrimineras genom att de begränsas i sin tillgång till de kommunala badhusen! Vilka andra religiösa och kulturella skäl är legitima för att göra undantag från principen om likabehandling? Kan vi hänvisa till kulturella och religiösa skäl för att skapa fler separata rum för kvinnor och män? På biblioteket, på skolor eller på fritidsgårdar? Med diskrimineringsombudsmannens besked i frågan om separata badtider så blir konsekvensen tyvärr att all form av särbehandling går att göra på religiösa grunder om man bara anger en motivering för särbehandlingen.

Det spelar ingen roll att huvudprincipen är likabehandling eftersom de som inte vill delta i den vanliga simundervisningen kommer att hävda sina religiösa och kulturella skäl för att utnyttja undantaget i lagen. Religionsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Alla har rätt att praktisera vilken religion man vill. Den grundlagsskyddade religionsfriheten är sedan länge överspelad. Nu blir det allt tydligare att denna lag inte bara är överspelad, den är också en samhällsfara.

Sverige behöver en regering som vågar följa kraven på goda grunder att avskaffa religionsfriheten i Sverige: Avskaffa lagen om religionsfrihet. Det betyder inte att alla religiösa sedvänjor och traditioner är skyddade av religionsfriheten, vilket Europarådet sen lång tid tillbaka har fastställt.

Så länge Sverige har politiker som inte vågar stå upp för Sverige och dess befolkning, och så länge Sverige inte har ett lagverk som är tydlig i denna fråga, hjälper det tyvärr inte vad Europarådet fastställt. De många negativa effekterna av invandringen och mångkulturen leder tyvärr till att ett stort antal av Sveriges luddiga lagar måste förtydligas och skrivas om.

Nytt inlägg i frågan huruvida...

Religion och tro kan och är för många något positivt men religionen är också i sin mest konservativa form patriarkal och förtryckande mot främst kvinnor och flickor. Det är idén om mannens förmyndarskap och ägande som ligger bakom det religiösa skäl som DO hänvisar till. Ingen ska få se min kvinna lättklädd!

Hitta rätt Studievägledning Program i...

Under året som gått har vi sett hur allt fler religiösa normer har smugit sig in i vårt samhälle. Men principen för de normer som reglerar våra sociala koder och hur vi interagerar med varandra i Sverige är sekularitet.

En princip som nu alltmer får stå tillbaka för islam. Vad händer när det istället blir religiösa normer som bestämmer hur vi ska behandla varandra? Och "Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute" händer om mina religiösa normer inte stämmer överens med dina religiösa normer?

Vilken religion ska få företräde? Om inte något drastiskt händer mycket snabbt kommer Sverige att bli betydligt mer polariserat än det är redan idag, med allt svårare konflikter och ett samhälle som raseras i sina grundvalar. När Sverige lämnat det sekulära samhället bakom sig och övergått till en teokrati förstår säkert alla att kristendomen är den första religion som ryker.

Islam blir successivt allenarådande vilket också är ett uttalat mål för en väldigt stor grupp muslimer. Vi står inför stora utmaningar de kommande åren att integrera alla nyanlända som främst kom under till Sverige.

Utmaningarna kanske istället primärt borde vara att; 1. Kraftigt ytterligare begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Kraftigt ytterligare begränsa möjligheterna till anhöriginvandring. Värna om Sverige som ett sekulariserat land. Vad gäller integreringen så har inget politiskt parti lyckats med detta tidigare, vilket bekräftas av Sveriges utanförskapsområden dvs ghettonmed nästan 1 miljon människor i utanförskap, och ständigt ökande.

Det handlar alltså långt ifrån bara om dem som kommit under Alla måste förstå att ju fler som sällar sig till dessa utanförskapsområden, desto större blir problemen och därmed än mindre möjligt att någonsin komma tillrätta med problemen med segregation och alla samhällsproblem som invandringen har lett till och kommer att leda till. Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute till en lyckad integration är att ha ett jobb att gå till.

Ett hem att kalla sitt eget och gemensamma värderingar som vi alla kan samlas kring.

Dagens Nyheter

Vägen till integration är kanske framför allt att det finns mycket tydliga krav på nyanlända att anpassa sig efter Sverige istället för att Sverige ska anpassa sig efter de nyanlända. Så länge det inte är övertydligt att i Sverige gäller svensk kultur så kommer problemen bara att fortsätta eskalera.

Vikten av fungerande och heltäckande inre gränskontroller blir allt större, om inte kontrollen över landet helt ska förloras.

En fråga som de politiskt korrekta politikerna borde ta sig en rejäl funderare på är om människor ens ska tillåtas komma in i landet om det inte står klart att dessa kan skickas tillbaka till sitt hemland om skyddsbehov saknas.

Våra gemensamma värderingar ska utgå ifrån de lagar och regler som finns i vår grundlag och i vår lagstiftning. Med ett undantag, och det är Svenska kyrkan.

Senaste inläggen

Detta baserat på att det är av hävd. Vi kommer att fortsätta försvara jämställdheten men det är beklagligt att DO nu har gjort vårt jobb så pass mycket svårare! Diskrimineringsombudsmannen skriver i ett pressmeddelande Att inrätta särskilda kvinnotider på sim- och idrottshallar ska endast i undantagsfall anses vara förenligt med diskrimineringslagen.

Det konstaterar DO när myndigheten nu meddelar tillsynsbeslut till Malmö och Stockholms stad.

också fram en utgångspunkt –...

Efter förra vinterns debatt om könsseparerade öppettider på simhallar beslutade DO i våras att inleda tillsyn mot två kommuner som har infört åtgärden på flera av de kommunala badhusen.

Syftet med tillsynen har varit att undersöka om kommunernas åtgärder utgör diskriminering och att belysa rättsläget. I diskrimineringslagen finns en undantagsbestämmelse som innebär ett visst utrymme att kvinnor och män Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute olika i samband med tillhandahållande av tjänster och bostäder.

Det gäller om åtgärden har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Frågan för DO har alltså handlat om kvinnotiderna kan anses vara sådana åtgärder som omfattas av undantaget. Kan DO uttrycka sig luddigare? Och i efterföljande stycke skriver DO att religiösa skäl ingår i detta undantag! I några fall gör dock DO bedömningen att utformningen både kan anses ha ett syfte som är berättigat och att det inte kan anses finnas något annat sätt att effektivt uppnå syftet varför åtgärden också ska anses vara lämplig och Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute. Det gäller till exempel kvinnosimmet på Tenstas och Skärholmens sim- och idrottshallar vars syfte enligt kommunen är att öka simkunnigheten och möjliggöra ett deltagande i simhallsaktiviteter för kvinnor som på grund av religiösa och kulturella skäl annars inte skulle kunna delta.

Det är inte så att simkunnigheten ökas för att samhällsfinansierade institutioner särbehandlar kvinnor baserat på islam, på bekostnad av alla andra. Det är endast en ursäkt för att muslimska sedvänjor och traditioner ska få företräde, och kan användas i praktiskt taget alla sammanhang, om det tillåts av samhället. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund, t.

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten 2 kap. Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika ifråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet 2 kap.

Undantaget i diskrimineringslagen ska också tolkas utifrån artikel 4. I direktivets inledande skäl 16 återfinns exempel på vad som kan anses vara ett berättigat syfte.

Det kan till exempel vara skydd av offer för könsrelaterat våld som vid upprättande av skyddat boende för enbart det ena könetskäl som rör privatliv och anständighet som då en person upplåter en bostad i en del av sitt hemfrämjande av jämställdhet eller kvinnors eller mäns intressen till exempel frivilligorganisationer för enbart det ena könetföreningsfrihet som medlemskap i privata klubbar för enbart det ena könet samt anordnande av idrottsaktiviteter som idrottsarrangemang för enbart det ena könet.

Varje begränsning bör dock vara lämplig och nödvändig i enlighet med de kriterier som följer av EU-domstolens praxis. Se även bl a; Miljöpartist kräver att Sverige ska anpassa sig efter islam. Jan Guillou konstaterar att vänsterpartister blivit antifeminister och förtryckare. Islam Nolltoleransens problem mansklig oordning kan aldrig lasas ute respekteras i EU.

Citeras bibeln straffas det med dryga böter. Varför ska samhället anpassa sig efter islam och muslimska hederskulturen? Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?

För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret. evenemang som ”kan väcka intresse för klotter, olaglig graffiti och liknande att vara en reaktion på ett växande samhällsproblem, som nolltoleransen . finns de som aldrig skulle kunna tänka sig att måla olagligt, utan håller sig till lagliga . graffitimålare tar den i anspråk och den mänskliga interaktionen i det offentliga. 78 Kan ökade straff/repressiva åtgärder leda till att målet uppfylls? mortality has rarely been broadcast by those with an interest in the drug problem.

. Nolltoleransen lyckas inte bättre med detta. som alla är beroende av faktorer såsom .

Styckena om just cannabis och hasch förändras heller aldrig i lagen. duger det. Lillasysters friskola har problem med eleverna som flyttat från Livets ords. Nolltoleransens problem. Mänsklig oordning kan aldrig låsas ute.

MORE: Liverpools svit bruten

MORE: Ser bra ut men vinner aldrig

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde