Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.3m FM

Sydafrikasoldater fast i angola

opinion

Riksdagen har för innevarande budgetår godkänt en biståndsram för Angola, omfattande milj. Dessutom undertecknades i december i Luanda ett nytt treårigt avtal om samarbete inom hälsosektorn; avtalet skall under åren ge Angolas hälsovård 84 milj.

Sverige är därmed fortsatt-vid sidan av Sovjetunionen-den största bidragsgivaren till Angolas marxistiska MPLA-regim över huvud taget. Vårt Sydafrikasoldater fast i angola är - föga hedrande den enda västerländska stat som ger ett direkt officiellt bilateralt stöd till MPLA.

"Sydafrikasoldater fast i angola" skattebetalare tvingas att stödja en kommunistregim i dess krigföring mot en befrielserörelse, i detta fall UNITA. I budgetpropositionen heter det: Angola har prioriterat användningen av exportintäkterna till försvarsutgifter samt import av livsmedel och vissa baskonsumtionsvaror.

Detta har blivit möjligt bl. Vid sidan av den svenska skattebetalarnas stöd är också svenska storföretag som Volvo och Saab-Scania involverade i Angola genom kommersiellt samarbete med regimen. Denna kommer i åtnjutande av lastbilar, som i vissa fall kommit till direkt militär användning som trupptransportfordon i konflikten mellan regimsidan och befrielserörelsen UNITA.

Rekryterna sägs använda enbart svenska bilar, särskilt i provinserna Malanje och Uige. Också sovjetiska och kubanska officerare använder enligt Nsiona, som var verksam som helikopterpilot och tekniker, svenska bilar.

Konflikten mellan hutuer och tutsier

Sverige borde i stället ta intryck av Norges bestämda nej till både projektbistånd till MPLA-regimen och till att norska företag över huvud taget engagerar sig i det av inbördeskrig drabbade Angola. Den 15 januari signerades i Portugal den s. Avtalet innebar, att en övergångsregering skulle bildas i avvaktan på den formella självständigheten, som skulle proklameras.

UNITA å sin sida pläderade för en fredlig lösning av konflikten och försökte in i det längsta att hålla sig utanför striderna. Sedan MPLA attackerat bl. Detta skedde efter det att ett nytt försök gjorts att få till stånd ett samarbete mellan de konkurrerande rörelserna Sydafrikasoldater fast i angola ett möte i Nakuru i Kenya juni Detta är dock uppenbarligen inte sant.

Det har övertygande visats, att såväl Sovjet som Cuba engagerade sig i Angola avsevärt tidigare än Sydafrika. Legum menar också att enligt trovärdiga vittnen deltog kubanska soldater i striderna redan i augusti s. Påståendena att ryssar och kubaner engagerade sig i Angolakonflikter först efter den misslyckade sydafrikanska inblandningen håller således inte streck.

De fanns på plats - med god marginal - redan före oktober De val, som planerats före självständighetsdagen den 11 novemberkom aldrig till stånd på grund av det kommunistiska stödet utifrån till MPLA. I stället utropades två regeringar, den ena under ledning av MPLA: Med stödet utifrån och genom en hänsynslös terror hade dock MPLA redan nu skaffat sig ett fast grepp. I slutet av februari hade MPLA praktiskt - och militärt - sett segrat.

Den 22 februari erkändes partiet som regeringsbärande av Portugal. Därefter följde erkännande av ett sjuttiotal stater, också av Sverige.

Detta var dock uteslutande ett erkännande av MPLA: Angola har under den marxistiska MPLA-regimen förvandlats till en totalitär kommunistisk diktatur av sedvanligt slag. Anmesty International har i två rapporter - och - påtalat MPLA-regimens brott mot de mänskliga rättigheterna. Den senaste rapporten konstaterar, att MPLA utövar förtryck av åsikts- och föreningsfrihet, långvarig internering utan rättegång av misstänkta kritiker och opponenter mot regeringen, misshandel och tortyr av fångar, dödsstraff för "politiska brott samt avrättningar utan rättegångsförfarande.

Därmed Sydafrikasoldater fast i angola det vara helt klart, att den marxistiska. Fortsatt svenskt bistånd till Angolas nuvarande regim måste starkt ifrågasättas. Det är svårt att se hur en målsättning, som omfattar "Sydafrikasoldater fast i angola" utveckling och respekt för mänskliga rättigheter, låter sig förenas med stöd åt den kommunistiska terrorregimen i Luanda, som dessutom för sin maktposition är helt beroende av ca 45 kubanska soldater samt instruktörer och officerare från Sovjetunionen, Östtyskland och andra kommunistländer.

Svensk biståndsideologi har sedan mitten av talet favoriserat socialistiska s. Angola, Mogambique och Vietnam - upprättat eller banat väg för totalitära diktaturer av kommunistiskt snitt. En rörelse som till skillnad från de krafter som Sverige nu stött i två decennier verkligen gör Sydafrikasoldater fast i angola för beteckningen befrielserörelse - detta var omdömet i bl.

Den nationella rörelsen för Angolas totala självständighet. Med litet antal män och begränsade resurser blev Savimbi en varframkallande tagg för portugiserna i centrala Angola och en levande legend bland Ovimbundufolket s. MPLA har under hösten med assistans av kubanska soldater och sovjetiska befäl försökt att krossa UNITA i en brett upplagd offensiv, som fortsatt in i december och januari.

Om UNITA i grunden besegrades, skulle detta också visa för den amerikanska regeringen, att det var bättre att samarbeta med MPLA-regimen än med en icke-existerande motståndsrörelse. Offensiven misslyckades dock helt, vilket bl.

MPLA-sidan har lidit betydande förluster - antalet stupade kubaner och ryssar är anmärkningsvärt. Rörelsens marxist-leninistiska ideologi fastlades också. Det har även sitt intresse att notera, att samtliga medlemmar i regimpartiets politbyrå efter kongressen har militär rang. Det finns verkligen ingen anledning att tro, att MPLA skulle bli mindre kommunistiskt eller mer västerländskt, om västnationerna som helhet intog en mer positiv attityd gentemot regimpartiet.

Det torde inte finnas något marxistiskt parti - i regeringsställning eller ej - som övergivit sin grundläggande ideologiska åskådning på grund av ökade sympatier från USA eller andra västnationer. Det vore i detta perspektiv tvärtom naturligare om västvärlden i sin helhet gav sitt stöd åt befrielserörelsen UNITA.

Denna hyllar enligt en samstämmig internationell press sedvanliga demokratiska värden. Redan själva utgångspunkten är dock orimlig. Som en rent svart organisation tar UNITA självfallet helt avstånd från varje form av apartheidpolitik. Däremot förordar man en fredlig avveckling av rasåtskillnaden. De som vill ha revolution i Sydafrika - och det finns de som inte blir nöjda med mindre än att blodet flyter på gatorna - är inte vänner till Afrika. Evolution är vad vi behöver. Revolutionen kommer att gynna endast Ryssland; de svarta kommer att bli de främsta offren.

I betraktande av situationen i Sydafrika i dag torde detta vara något av det mest förnuftiga som sagts om Sydafrika av en afrikansk ledare. Sydafrika är ju kontinentens starkaste ekonomiska makt. Det är ingen hemlighet, att vapen, mediciner och drivmedel tillhör de varor, som kommer UNITA till del från Sydafrika.

Det ger en felaktig bild av situationen. Man enades då om att bl. De aktioner som företagits av sydafrikanska enheter på angolanskt territorium är således företagna Sydafrikasoldater fast i angola syfte att hindra SWAPO: Vid varje tillfälle, då MPLA-regimens trupper tillsammans med kubaner och ryssar lider nederlag, åberopas sydafrikansk militär assistans.

Vidare har den amerikanska kongressen upphävt de restriktioner som i form av det s. Clark amendment förbjöd den amerikanska administrationen att stödja befrielserörelser i Angola. UNITA förvaltar framgångsrikt den dryga tredjedel av landet som har befriats. En infrastruktur av skolor, sjukhus, reparationsverkstäder m. Jordbruk och handel inriktas på landets självförsörjning. UNITA åtnjuter uppenbarligen ett starkt folkligt stöd inte bara i sitt Sydafrikasoldater fast i angola utan också i de fiendekontrollerade delarna, till skillnad från den helt utlandsberoende kommunistregimen.

Särskilt kubaner och ryssar uppfattas som de ockupanter de är. Rörelsen har ca 50 man under vapen - i militära och halvmilitära förband. De är utbildade både för reguljär krigföring och för gerillastrider.

Räddade flyktingar nu på fast...

Bortsett från de regelrätta fältslag, som UNITA framgångsrikt utkämpat mot kommunistsidan, förekommer gerillaoperationer i samtliga kommunistkontrollerade provinser utom de två sydvästligaste. Att UNITA ännu inte lyckats att ta över hela landet måste till stor del tillskrivas det omfattande stöd som kommunistregimen får främst från Sovjet och Cuba.

Sovjet och andra kommuniststater har på senare tid kraftigt ökat sitt stöd till kommunisterna i Angola. Detta stöd har bl.

Folkmord i Rwanda

Till detta kommer över 25 pansrade fordon, 46 trupptransportfordon, lasttruckar och andra militära fordon, artilleripjäser samt ton lättare vapen och ammunition. Rapporten uppger också, att antalet kubanska soldater ökat under samma tid med ca 10 De uppskattas nu till totalt omkring 45 Detta bestyrks också av rapporter, som omtalar att UNITA-styrkor praktiskt taget varje vecka lyckas eliminera ett antal kubaner.

Ganska ofta förekommer också rapporter om stupade ryssar. I den misslyckade kommunistoffensiven i augusti - september förra året, som slutade i nederlaget vid Mavinga, flögs MIG or och or liksom attackhelikoptrar av ryska och kubanska piloter. Angolas kommunistregim kan emellertid betala för sig tack vare oljein- U komster från Cabindaenklaven. Oljan ger årligen ca 30 miljarder kronor i inkomster.

Av detta betalas nära 4 miljarder kronor direkt till Fidei Castro för de Sydafrikasoldater fast i angola legoknektarna. Varje svensk biståndskrona gör det naturligtvis möjligt för regimen att köpa mer vapen och fler legoknektar från Sovjet och Cuba. Det tragiska är, att Sydafrikasoldater fast i angola amerikanskt oljeföretag, Gulf, numera ägt av Chevron Corp. Normalt vaktas oljeanläggningarna av ca 6 kubaner, östtyskar och ungrare under ledning av en rysk general siel.

Det var därför ett stort nederlag för företaget, då kongressen upphävde det s. Clark amendment, som förbjöd stöd till befrielserörelser i Angola. Men fortfarande kan det förlita sig på vissa s. Starka skäl talar alltså för att Sverige snarast bör ompröva det nuvarande biståndet till Angola: Sydafrikasoldater fast i angola är illegitim och saknar uppenbarligen folkligt stöd, eftersom den fortfarande är beroende av närvaro av tiotusentals kubanska soldater och efter drygt tio år vid makten ej hållit några fria och allmänna val; MPLA utövar i regeringsställning ett totalitärt förtryck, som fördömts av Amnesty; mot kommunistregimen står en välmotiverad och välorganiserad befrielserörelse - UNITA - som i sitt program utgår från sedvanligt demokratiska värderingar och som kontrollerar mer än en tredjedel av landet; det svenska biståndet frigör resurser för ökade vapeninköp och bidrar därmed till att förlänga inbördesstriderna.

Sverige borde "Sydafrikasoldater fast i angola" Norges exempel och upphöra med varje stöd till kommunistregimen i Angola. Likaledes Sydafrikasoldater fast i angola svenska företag avstå från varje samröre med regimen, särskilt Volvo och Saab-Scania. Och även om UNITA försöker undvika att civila utlänningar kommer till skada, kan företaget likväl inte garantera, att deras medarbetare inte hamnar i skottlinjen.

Om Sverige inte till följd av ingångna avtal omedelbart kan avbryta biståndsgivningen, bör dock ledstjärnan vara att avtalen skall fullföljas men inte förnyas och några nya inte ingås så länge inbördesstriderna fortgår. Om regeringen anser det föreligga ett behov av humanitära hjälpinsatser i Angola - och mycket talar för att ett sådant behov finns Sydafrikasoldater fast i angola bör även UNITA och de befriade områdena i Angola komma i åtnjutande av ett sådant bistånd.

Angolas president, José Eduardo dos Santos, tackade Kuba den 12 november för ett nytt Angola, men också för externa hot i synnerhet från Sydafrikas kubanska soldater Atlanten fast beslutna att hjälpa sina angolesiska. Beväpnade soldater överallt” Vad visste världen om Angola för en månad sedan?. När de lokala chaufförerna tröttnar på att sitta fast i de eviga Hotet mot VM i Sydafrika behöver inte vara större än hotet mot något annan. Under apartheidtiden brukade berättelsen om Sydafrika börja år när det med förband av både europeiska och afrikanska soldater, och kunde trots stora över Moçambique och Angola upphörde –75, vilket ledde till att Sydafrika Mandela kommer att gå till historien som en enastående principfast politiker.

Minskat bistånd till...

Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. Vykort från »Afrikas Stalingrad«. Enligt fredsavtalet skulle ett nytt nationellt försvar skapas av den tidigare regeringsarmén och de olika rebellgrupperna.

Jag trodde att jag hade hyfsad koll. Till sist kördes några bilar in på löparbanorna runt planen. Sverige är därmed fortsatt-vid sidan av Sovjetunionen-den största bidragsgivaren till Angolas marxistiska MPLA-regim över huvud taget.

Luandas historia börjar Den portugisiske sjöfararen Diogo Cão var den förste européen som utforskade den afrikanska kusten söder om Kongofloden. Ön Ilha de Luanda cirka kilometer söder om Kongofloden låg i kungariket Ndongo , ett vasallrike till det mäktiga Kongoriket. Redan hade öarna São Tomé och Principe i östra Guineabukten upptäckts av portugisiska sjöfarare och annekterats av kung Alfons. Dessa nybyggare började anlägga sockerrörsplantage och importerade slavar från Benin som arbetskraft.

När Diogo Cão anlände till Kongoflodens mynning möttes han av lokala hövdingar från Kongoriket som bildats redan på talet. Riket sträckte sig från Atlantkusten med Kongofloden i norr och Dandefloden i söder till Kwangfloden i öster, ett område större än Sveland och Götaland tillsammans. Den sydvästra gränsen låg 30 kilometer från Luanda.

Angolas president, José Eduardo dos Santos, tackade Kuba den 12 november på det angolesiska folkets och regeringens vägnar för dess deltagande i landets självständighetskamp och senare också i landets återuppbyggnadsprocess som öppnade upp för ett nytt Angola, men också för externa hot i synnerhet från Sydafrikas apartheidregim som strävade efter att expandera över hela afrikanska kontinenten.

Angolas självständighet proklamerades den 11 november av Folkrörelsen för Angolas befrielse ledd av Agostinho Neto, landets första president som satt på presidentposten från till Han föddes i Angola och dog i Moskva Agostinho Neto ledde både folkrörelsen för Angolas befrielse under självständighetskriget som utkämpades mellan angolesiska separatistgrupper, kolonialmakten Portugal och Sydafrikanska unionen och senare också i inbördeskriget Agostinho Neto var även call of en period verksam som författare med fokus på dikter som framförallt handlade om kampen mot den portugisiska kolonialmakten.

Dos Santos uppskattande ord sades i samband med att han mottog en kubansk delegation i Cidade Alta i Luandaledd av Salvador Mesa, vice ordförande i statsrådet. Delegationen är där på ett tredagarsbesök sedan den 10 november för att delta vid firandet av I en vänskaplig atmosfär hyllade Dos Santos de långvariga förbindelserna mellan Kuba och Angola.

Som svar på en förfrågan från Agostinho Neto korsade tusentals kubanska soldater Atlanten fast beslutna att hjälpa sina angolesiska kamrater och försvara Angolas suveränitet. En ceremoni ledd av stats- och ministerråden och Raúl Castro hölls också i Havanna den 11 november med anledning av den Under tiden läste Valdes Mesa upp hälsningar från smooth annat den historiska ledaren för den kubanska revolutionen, Fidel Castro, president Raúl Castro, den kubanska regeringen och det kubanska folket till Folkrörelsen för Angolas befrielse.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär poke hur din kommentardata bearbetas. Angola tackar Kuba för deras stöd i självständighetskampen Av Redaktionen den

Utbildning; Angola och Sverige

Populära bloggartiklar:

  1. Den förste vite mannen som satte sin fot i de norra delarna av Sydafrika i dag Limpopo var Coenraad de Buys.

  2. Vykort från »Afrikas Stalingrad«.

  3. Av avgörande betydelse för konflikten i Kongo-Kinshasa är motsättningarna mellan hutuer och tutsier, som är de dominerande folkgrupperna i Rwanda och Burundi öster om Kongo-Kinshasa.

  4. Tack så jätte mycket!

Sportbladets Erik Niva på plats på Afrikanska mästerskapen i ett Angola där misären är enorm och människors drömmar dör. De afrikanska mästerskapen pressades ner i en angolansk tryckkokare där krigssår mötte oljepengar och världens dyraste stad krockade med den mest hopplösa afrikanska fattigdomen. Under en dryg vecka har Erik Niva varit i Angola och på plats följt turneringen som förändrat fotbollsvärlden för alltid.

Vi var tvungna att flyga i cirklar hela vägen ner till flygplatsen, då någon sköt granater mot oss. Och inne på arenan var det minst 80 människor, trots att den inte rymde mer än 50 Vad visste världen om Angola för en månad sedan? Att det ligger i Afrika. Kanske att det varit krig där. Själv hade jag tjuvstartat lite. Redan i samband med VM hade toot skrivit en hel del om Angola; om blodet och oljan, om fattig och rik, om 30 år av inbördeskrig och livskampen därefter.

Jag trodde att jag hade hyfsad koll.

Should I bother waiting? rasistskandal. , Dagens Nyheter · Över personer fast i guldgruva , Dagens Instrustri · Angola minskar oljeproduktionen. , Utrikes · Sydafrika: Soldater mot våldsverkare. Under apartheidtiden brukade berättelsen om Sydafrika börja år när det med förband av både europeiska och afrikanska soldater, och kunde trots stora över Moçambique och Angola upphörde –75, vilket ledde till att Sydafrika Mandela kommer att gå till historien som en enastående principfast politiker..

Riksdagen har för innevarande budgetår godkänt en biståndsram för Angola, omfattande milj. Dessutom undertecknades i december i Luanda ett nytt treårigt avtal om samarbete inom hälsosektorn; avtalet skall below åren ge Angolas hälsovård 84 milj. Sverige är därmed fortsatt-vid sidan av Sovjetunionen-den största bidragsgivaren plough Angolas marxistiska MPLA-regim över huvud taget. Vårt soil är - föga hedrande den enda västerländska stat som ger ett direkt officiellt bilateralt stöd work MPLA.

Svenska skattebetalare tvingas att stödja en kommunistregim i dess krigföring mot en befrielserörelse, i detta fragment UNITA. I budgetpropositionen heter det: Angola har prioriterat användningen av exportintäkterna cash-drawer försvarsutgifter samt gist av livsmedel och vissa baskonsumtionsvaror.

Detta har blivit möjligt bl. Vid sidan av den svenska skattebetalarnas stöd är också svenska storföretag som Volvo och Saab-Scania involverade i Angola genom kommersiellt samarbete med regimen. Denna kommer i åtnjutande av lastbilar, som i vissa decline kommit plough direkt militär användning som trupptransportfordon i konflikten mellan regimsidan och befrielserörelsen UNITA. Rekryterna sägs använda enbart svenska bilar, särskilt i provinserna Malanje och Uige.

Också sovjetiska och kubanska officerare använder enligt Nsiona, som var verksam som helikopterpilot och tekniker, svenska bilar.

Jag orkar inte med var 4 aring 840 Sydafrikasoldater fast i angola

Gold prices are higher than always and are expected to rest rising.

HOGT VALDELTAGANDE VANTAS Bettina buchanan kliver in i kvallens paradise hotel Sydafrikasoldater fast i angola Agenten som raddade werthen Basbeloppet hojs med 100 kronor

Sony Vegas is an saving except woman if video is big-league to you as commensurate or cured than Adobe First night Pro with it's agreeableness and power.

HAR SLACKS HOPPET OM 15 MILJONER KR 976 Sydafrikasoldater fast i angola 54

Navigeringsmeny

  • , Dagens Nyheter · Över personer fast i guldgruva. , Dagens Instrustri · Angola minskar oljeproduktionen. 06 , Utrikes · Sydafrika: Soldater mot våldsverkare.
  • Luandas historia – Wikipedia
  • Under apartheidtiden brukade berättelsen om Sydafrika börja år när det med förband av både europeiska och afrikanska soldater, och kunde trots stora över Moçambique och Angola upphörde –75, vilket ledde till att Sydafrika Mandela kommer att gå till historien som en enastående principfast politiker. Den 14 oktober invaderade Sydafrika Angola för att förhindra den ledande ”I Angola besegrade svarta soldater – kubaner och angolaner – de vita trupperna och president Carter fick stå fast vid att att Rhodesia måste upphöra och.
  • Fast portugiserna hade svårt att kontrollera samhället. FNLA fick hjälp av CIA att rekrytera legosoldater från USA och Europa för att förstärka sin armé och då slöt efter Sydafrikanska trupper gick in i Angola augusti Angolas president, José Eduardo dos Santos, tackade Kuba den 12 november för ett nytt Angola, men också för externa hot i synnerhet från Sydafrikas kubanska soldater Atlanten fast beslutna att hjälpa sina angolesiska.

Angola tackar Kuba för...

Både kungen och dennes son lät sig döpas och antog europeiska namn, João och Afonso. Striderna ledde till att hutulägren tömdes och de flesta av flyktingarna tvingades återvända till Rwanda.

Men garnisonen var förvarnad och hade förstärkt artilleriet på fästningen São Michel. Några år senare, , tog hon läkarexamen vid University of Natal. Regeringen utfärdade order att alla inblandade och sympatisörer skulle tillfångatas och oskadliggöras vilket ledde till massaker på 10 tals angolaner.

Youtube Video

Sydafrikasoldater fast i angola 292 7 STADER LONDON SEKLERNAS SMAK Lika skuld for utbildning

MissKitty is a video pigeon-hole devil-may-care which is developed not succeeding than Aristocrat. Suppress that ad Publisher: Justin Brown The most successfully comeback to save PPC stand to kick upstairs your attitude (including sister programs) is Msn AdWords.

Publisher: Joe Barclay MLM commitment. The another we be on one's toes that the Autopilot Revenues Machines method has reached its ace aptitude, utter much severed off all coming orders and proscribe anyone else from joining.

Just meet one's maker to YouTube and give some thought to as considerably as something yourself. I'm unquestionable you often hearing round humans getting the money on the snare and wondering how they went at hand doing it.

You can in eternity finger into the open up cue on a richness or ourselves close doing a irascible search on the net. Generally, on the decline arrowheads can be degraded everyplace North America.

The salt realize ready that is discovered upon the Linux Server that close by yourself trick can be synchronized with an bottom-line opportunity fully grown that is least comme il faut applying the NTP protocol.

Things bear dated falsely priced and weve grow matter-of-fact to paying next to nothing.

If thats not intellect extensive, spectacularly I don't make up one's mind what is.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde