Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

94.3m FM

Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken

opinion

Hallandsåstunneln även Hallandsåsprojektet är en tunnelsträckning mellan den norra och södra sidan av Hallandsås i Skåne länpå gränsen mellan Halland och Skåne. Tunnelsträckningen är Sveriges längsta järnvägstunnel och består av två parallella enkelspårstunnlar på vardera 8,7 kilometer dock har Stockholms tunnelbana en längre tunnel i form av Blå linjen.

Tunnlarna är en del av utbyggnaden av Västkustbanan för att öka tågtrafikkapaciteten. De båda tunnlarna var färdigborrade den 4 september [ 3 ] och invigdes den 8 december Reguljär trafik påbörjade den 13 december Planeringen påbörjadestunneldrivningen påbörjadesåsen genombröts i sin helhet Åren — pågick järnvägsinstallationen i tunneln. Hallandsåstunneln går genom Båstads kommunfrån Förslöv i söder till Båstad i norr. Bygget av tunneln har uppmärksammats för de tekniska svårigheter som uppstått med att driva tunneln genom åsen, vilket i sin tur har orsakat omfattande förseningar och fördyringar av projektet.

Den 25 augusti gjordes genombrottet i den östra tunneln [ 6 ] [ 7 ]medan den västra blev genomborrad 4 september Dubbelspår behövs för kapacitet Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken det är också krav vid nybyggen att det finns två tunnlar för att klara utrymning vid brand i den ena. Det krävs antingen två järnvägstunnlar eller en tunnel för järnvägsspåret och en mindre för utrymning såsom till exempel Björnböletunneln.

Träsliprar och räls i den gamla banan över åsen mellan Båstad och Förslöv har därefter monterats ned och banvallen blivit ett cykelspår. Trafiken på Västkustbanan är en viktig länk i det nationella järnvägsnätet. I norr ansluter Västkustbanan till Göteborg och i söder till Lund där Södra stambanan mot Malmö tar vid.

På västkustbanan bedrivs såväl gods- "Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken" persontrafik. Strax söder om Halmstad finns en alternativbana till Västkustbanan. Det är Markarydsbanan som sträcker sig mellan Halmstad, Markaryd och Hässleholmdär Södra stambanan mot Malmö tar vid.

Markarydsbanan är i huvudsak trafikerad med godstrafik [ 9 ] och Pågatåg på sträckan Hässleholm - Markaryd. Den tidigare sträckningen av Västkustbanan över Hallandsås gick genom den nord-sydgående Sinarpsdalen, där banans högsta punkt låg cirka meter ovan havsytan. Banan gick längs åsens västsluttning för att undvika de värsta branterna. Sträckan invigdes [ 10 ] och hade stigningar uppemot 12 promille 12 meter per kilometer samt var enkelspårig med många kurvor, varav ett tiotal med radier neråt meter.

Kurvorna var ett problem för godstågen eftersom skarpa kurvor skapar ett motstånd, samtidigt som de hindrade godstågen att ta fart för att klara backen bättre. Den nya tunnelsträckningen med dubbelspår har en kapacitet på uppemot 12 tåg per timme och färdriktning, jämfört med den tidigare kapaciteten på 2 tåg per timme och färdriktning.

De snabbaste persontågen mellan Göteborg och Malmö är SJ: X -tåg infördes under slutet på talet. De kördes dock tidigare via Hässleholm Markarydsbanan och Södra stambanan istället för via Hallandsås, eftersom färden över Hallandsås och enkelspåret Ängelholm-Helsingborg tog något längre tid.

Den 10 april slutade SJ på grund av bristande lönsamhet att trafikera denna sträcka. Godstågen gick tidigare via Markarydsbanan, vilket berodde på att banan över åsen begränsade tågvikten.

Denna utredning gjordes i ett samarbete mellan de Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken länsstyrelserna Malmöhus länKristianstads länHallands länStatens JärnvägarBåstads kommun och LO: Utredningen tittade bland annat på vilka miljökonsekvenser en tunnel skulle ha. Det enda negativa för miljön var att skador på Hallandsås almskog var ofrånkomliga samt att tågresenärerna skulle gå miste om den naturupplevelse som den gamla järnvägssträckningen innebar.

Utredningen ansåg att skadorna på miljön skulle bli få. Utredningen tog även upp att det inte är lämpligt att bygga tunnlar genom Hallandsåsen.

Navigeringsmeny

Eftersom åsen är sprickig och mycket vattenförande skulle det krävas en speciell byggteknik och särskilda åtgärder Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken förstärkning och tätning av tunneln. I juni fattade regeringen beslut att tunneln skulle byggas trots att ansökningarna om bygglov ännu inte hade beviljats och det saknades en vattendom.

Banverket ansåg sig dock genom tätningsarbeten kunna begränsa läckaget av vatten till endast 3,5 liter i sekunden per 1  meter tunnel. Hur tätningen skulle gå till nämndes inte utan framställdes som en teknisk utmaning som var möjlig att lösa. Som entreprenör valde Banverket bolaget Kraftbyggarnaett dotterbolag till Vattenfall. Bygget startade [ 15 ] och tunneln skulle enligt den första tidsplanen stå färdig [ 16 ].

Kraftbyggarna hade skaffat en tunnelborrningsmaskinkallad Hallborrsom de ansåg skulle kunna ta sig igenom åsen med en hastighet på meter i veckan. Trots detta körde Hallborr fast efter endast 13 meter. Borrmaskinen skapade ett mothåll för framdrift med hydraulkolvar som "Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken" ut mot berget som visade sig vara alldeles för svagt för sådana krafter. Kraftbyggarna blev därefter tvungna att använda den mer konventionella metoden borra-ladda-spräng.

Eftersom mycket mer vatten än tillåtet läckte in fick också mycket tid läggas på tätning. Därigenom blev tunnelbygget försenat och man kunde se ännu större förseningar framför sig eftersom läckaget gjorde att man inte kunde ha för lång otätad sträcka av tunneln. För att ta igen förseningen ville Banverket anlägga en eller två arbetstunnlar för att kunna driva tunneln även från mitten mellanpåslag.

Ingången till dessa arbetstunnlar skulle anläggas uppe på åsen och under arbetet skulle det innebära vissa, om än tillfälliga, störningar på miljön. Planerna på Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken möttes med protester från boende och från kommunen. I augusti förklarade Båstads kommunfullmäktige att dessa planer var oacceptabla. Kommunen vägrade också att ge Banverket bygglov, ett beslut som överklagades av Banverket till länsstyrelsen i Kristianstad.

I början av gjorde kommunen och Banverket en uppgörelse där man lämnade bygglovet mot att Vägverket tidigarelade vägprojekt till ett värde av 95 miljoner kronor. Under arbetet med tunneln visade det sig snabbt att vattenläckaget från åsen var mycket större än beräknat. Kraftbyggarna blev tvingade att lämna projektet och Vattenfall blev tvungna att betala miljoner i skadestånd till Banverket.

Kraftbyggarna lades ned efter det. Skanska blev ny entreprenör. I avtalet mellan Skanska och Banverket fastställdes att bygget skulle vara klart den 25 novemberannars fick Skanska betala vite för varje veckas försening. Enligt avtalet skulle Banverket stå för tätningsmedel och fördyrade materialkostnader. Problemet med läckaget verkar ha överraskat Skanska, trots Kraftbyggarnas stora problem.

Det berodde delvis på att Banverket skyllt alla problem på Kraftbyggarna. Under det första året bestod arbetet främst i att täta tunneln och arbetet med att gräva tunneln stod ofta stilla. Tätningen bestod av att man dels pumpade in injekterade ultrafin cement i sprickor. Trots detta lät Skanska det läcka vatten mer än dubbelt mot tillåtet, och brunnar sinade på åsen. Det stod så småningom klart att cement inte räckte för att hindra läckage utan det krävdes ett lättflytande medel som kunde nå alla sprickor och sedan stelna.

Våren hade man börjat pröva Rhoca-Gil från franska Rhône-Poulenc för tätning. Medlet är baserat på akrylamid och metylakrylamid vilka är både mutagena och carcinogena samt giftigt vid inandning, förtäring och hudkontakt. Tillverkaren tonade dock ned miljöriskerna och hävdade att de giftiga ämnena skulle bli mycket utspädda och i Banverket och Skanskas kontakter med kommunen framhävdes att riskerna för miljön var små. Kommunens miljöinspektör krävde dock att man skulle använda en mindre farlig produkt.

Även lokala organisationer krävde byggstopp och användandet av alternativa medel. Under våren och sommaren använde Skanska Rhoca-Gil på en sträcka av meter i tunneln men på hösten kom de första varningstecknen. Mätningar visade att gränsvärdena för formaldehyd och akrylamid hade överskridits.

Fisken i Vadbäcken dog och betande kor på åsen visade förlamningssymptom. Det visade sig att Rhoca-Gil innehöll mer akrylamid än man trodde.

West Hams franske anfallare Frederic...

I den kalla och fuktiga miljön förenades inte Rhoca-Gils komponenter som avsett och stora mängder gift följde med det läckande vattnet ut ur tunneln. Det visade sig också att tunnelarbetare hade förgiftats vid handhavandet av medlet. Banverket beslöt att stoppa bygget. Den 5 oktober blev Skanska och Banverket polisanmälda av kommunen.

Sammanlagt fick polisen ungefär 15 polisanmälningar som riktades mot personer inom Banverket, Skanska och Rhône-Poulenc.

Dagens Nyheter

I den följande rättsprocessen ansågs Skanska ha haft ansvaret för att gift spreds i området runt åsen medan Banverket ansågs ha haft ansvaret för att grundvattennivån sänktes. I maj åtalades tre personer vid Skanska av överåklagare Sven-Erik Alhem.

Åklagaren yrkade också på företagsbot för både Skanska och Banverket vad gäller de förgiftade tunnelarbetarna. Åtalen riktades mot två chefer vid Skanska för arbetsmiljöbrott samt en direktör vid Rhône-Poulencs svenska bolag för brott mot lagen om kemiska produkter. I juni dömdes den sistnämnde till 90 dagsböter à kronor, det vill säga drygt 60  kronor.

I januari fälldes de två cheferna på Skanska. Den ene Skanska-chefen dömdes till dagsböter på 54  kronor för vållande av miljöstörning, den andre Skanska-chefen till dagsböter på 30  kronor för arbetsmiljöbrott. Skanska fick betala en företagsbot på maxbeloppet 3 miljoner kronor.

Åtalet mot Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken och tre chefer ledde först inte till något eftersom åklagaren drog tillbaka åtalet några veckor innan rättegången skulle inledas.

En månad senare beslutade riksåklagaren att ta upp målet igen.

Inläggsnavigering

Tingsrätten friade i juni Banverket och dess chefer. Den friande domen fastställdes av hovrätten Riksåklagaren överklagade den friande domen till Högsta domstolen som dock valde att endast ta upp frågan om det krävdes tillstånd enligt vattenlagen för att leda bort vattnet från ett bygge.

HD ansåg att detta var tillståndspliktigt och med den förutsättningen togs målet upp i tingsrätten igen. Tingsrätten fann i mars att det var ett brott att dubbelt så mycket Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken som Vattendomstolen hade gett tillstånd för hade letts ut ur tunneln. Av de tre åtalade cheferna på Banverket hade en avlidit och tingsrätten lade ansvaret på denna medan de övriga två friades.

Tingsrätten dömde också Banverket till en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. I december stämde svenska staten Rhône-Poulencs svenska dotterbolag Rhodia för att få ersättning för de kostnader staten hade i samband med miljöskandalen. Företaget menar att det är Skanska som är ansvarigt eftersom man inte använde medlet korrekt.

Rättegången ägde rum april—september och slutade med att staten förlorade och att Rhodia inte anses ersättningsskyldigt [ 19 ].

Om utsläppet beror på att...

Franskt foretag bakom utslappet i lyabacken I februari åtalades två chefer vid Skanska-Vinci och Banverket för vållande av miljöstörning. West Hams franske anfallare Frederic EKONOMI Två företagshjältar som fallit och en som just stigit mot höjderna. Banverket tror inte att den pöl av bentonitlera som hittades i samband med utsläppen i Lyabäcken på STHLM .

Svensk friidrott blomstrar, men bakom hörnet lurar en ledarkris. Om utsläppet beror på att arbetarna använt för högt tryck inne i berget är det tal om ett grava misstag av tunnelarbetare vid det franska företaget Bachy Soletanche, underentreprenör till Skanska-Vinci, som låg bakom fiskdöden i Lyabäcken.

Våren hade man börjat pröva Rhoca-Gil från franska Rhône-Poulenc för tätning. Åklagaren yrkade också på företagsbot för både Skanska och Banverket vad gäller Bakgrunden är att stora mängder av cement hamnade i Lyabäcken och Bakom borrmaskinen finns en ca meter lång bakrigg som servar.

MORE: Hemligheten bakom finalplatsen alger

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde