Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.4m FM

Allemansfonder kvar minst ett ar

opinion

I propositionen föreslås ändringar i bl. Allemansfonder kvar minst ett ar ändringar i placeringsbestämmelserna i lagen För de företagsanknutna fonderna krävs dispens från Finansinspektionen, om det svenska bolaget är det företag som fonden är knuten till. Det föreslås även vissa smärre justeringar i lagen Härigenom föreskrivs i fråga om lagen Lagen gäller, med de undantag som anges i andra stycket, även för sådant sparande som sker i andelar i allemansfond enligt lagen I denna lag behandlas den särskilda sparformen allemanssparande, som görs på allemanssparkonto "Allemansfonder kvar minst ett ar" i.

Bestämmelserna i 3 § andra-fjärde styckena, 4, 6, 8, 8a, 9 och §§ skall inte tillämpas i fråga om sådant sparande i allemansfond som sker enligt lagen om individuellt pensionssparande. Sparmedlen skall sättas in i en svensk bank som enligt överenskommelse med Riksgäldskontoret förmedlar allemanssparande. En sparare får inte spara på mer än ett allemanssparkonto och i fler än två allemansfonder. Han får flytta sina sparmedel inom allemanssparandet.

"Allemansfonder kvar minst ett ar" skall sättas in i en bank som enligt överenskommelse med Riksgäldskontoret förmedlar allemanssparande.

En sparare får inte spara på mer än ett allemans- sparkonto och i fler än två allemansfonder. Den bank eller det fondbolag som ombesörjer en överföring är berättigad till ersättning med högst kronor av spararen för sina kostnader för överföringen.

Någon uttagsavgift enligt 6 § skall inte betalas. Vad som föreskrivs i första stycket och annars i denna lag i fråga om bank gäller, med undantag för bestämmelserna om lån för förvärv av bostad och för bosättning i övrigt bosparlån i 8 a och §§, också i fråga om sparkassa.

För visst sparande på sparkonto hos HSB: Om rätten till sparmedlen genom överlåtelse eller på annat sätt övergår till någon annan eller om spararen pantsätter sin fordran, skall innestående medel betalas ut.

Om rätten till medel som sparas i en allemansfond genom överlåtelse eller på annat sätt övergår till någon annan eller om spararen pantsätter sin fordran, skall innestående medel betalas ut. Om en sparare överskrider de begränsningar som gäller enligt 3 § första stycket eller 4 §, skall de oriktigt insatta sparmedlen betalas ut till honom.

Någon ränta eller värdeökning på dessa medel skall ej gottskrivas spararen. Om det för sparmedlen har förvärvats andelar i en allemansfond och om andelsvärdet därefter har sjunkit, skall beloppet jämkas i motsvarande mån. En allemansfond är en fond för sparande huvudsakligen i svenska aktier och andra svenska värdepapper. I fråga om allemansfonder gäller vad som föreskrivs i lagen Ett fondbolag får, utöver vad som anges i 15 §, till en fond förvärva aktier eller andra värdepapper utgivna av ett utländskt företag mot vederlag av sådana av ett svenskt aktiebolag utgivna värdepapper som anges i 15 § första stycket och 5, om förvärvet görs på grund av ett offentligt erbjudande från det Allemansfonder kvar minst ett ar företaget att köpa samtliga aktier i det svenska bolaget.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Minst tjugofem procent av en företagsanknuten allemansfonds värde skall placeras i sådana värdepapper som avses i 15 § och som har utfärdats av det aktiebolag i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller — om bolaget ingår som moderbolag i en koncern — i vars dotterbolag de är anställda. Medgivande Allemansfonder kvar minst ett ar lämnas om det kan anses förenligt med fondandelsägarnas intressen att förvärvet genomförs.

Medgivandet skall avse även senare förvärv av värdepapper utgivna av det utländska företaget. Denna lag träder i kraft den 1 januari Bestämmelserna i 15 a Allemansfonder kvar minst ett ar 22 §§ i sin nya lydelse får tillämpas på förvärv som skett före lagens ikraftträdande.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen Härigenom föreskrivs att 43 § lagen Finansinspektionen skall återkalla ett tillstånd att utöva fondverksamhet eller sådan annan näringsverk- samhet som. Om det är tillräckligt får inspektionen, i de fall som avses i första stycket 2, i stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

I januari förordnades med stöd av regeringens bemyndigande en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen som rör allemanssparandet. Utredningsuppdraget lämnades mot bakgrund av att den skattemässiga särbehandlingen av sparformen då hade upphört.

I utredningens uppdrag dir. Utredningen överlämnade den 30 mars betänkandet Allemanssparandet — en översyn SOU En sammanställning av remissyttrandena har.

Logga in på Dagens Nyheter

I skrivelsen hemställs om en lagändring "Allemansfonder kvar minst ett ar" gör det möjligt för företagsanknutna allemansfonder att i vissa speciella fall förvärva aktier i ett utländskt bolag. Förslaget om ändring i lagen om värdepappersfonder faller inom Lagrådets granskningsområde.

Den föreslagna ändringen avser ett tillägg i en bestämmelse som tidigare har granskats av Lagrådet. Ändringen är av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande över den skulle sakna betydelse.

Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats över förslaget. Lagstiftningen om allemanssparandet infördes den 1 april prop. Sparande kan ske på allemanssparkonto i bank och vissa andra institut allemansspar och i högst två allemansfonder där sparade medel placeras i aktier och andra värdepapper.

Allemanssparandet blev omedelbart en mycket populär sparform. Inledningsvis dominerade sparande i allemansspar men efter hand växte fondsparandet och år var antalet konton i fond och spar ungefär lika många. I samband med introduceringen av det premiegrundande allemanssparandet i september ökade antalet fondkonton med ca en tredjedel.

Vid utgången av juli uppgick antalet konton inom allemanssparandet till ca 3,5 miljoner, varav 2,1 miljoner var allemansfondkonton. Antalet sparare var drygt 2,7 miljoner.

Räntan på allemansspar och värdestegringen i allemansfond var ursprungligen skattefria, men i samband med års skattereform infördes fr. Detta medförde att två tredjedelar av räntan, utdelningen resp. Avdragsgrundande realisationsförlust på fondandelar begränsades på motsvarande sätt. Som en del i krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och den Allemansfonder kvar minst ett ar borgerliga Allemansfonder kvar minst ett ar under hösten om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin beslöts att de särskilda skattelättnader som gällt för inlåning på allemanssparkonto skulle slopas med verkan fr.

Vid detta tillfälle ändrades emellertid inte beskattningen av försäljningsvinster och Allemansfonder kvar minst ett ar på andelar i allemansfonder. Frågan om förändrad beskattning av sistnämnda sparande togs upp i propositionen Fortsatt reformering av företagsbeskattningen prop. Skattelättnader för sparande i allemansfond återinfördes emellertid fr.

Syftet var vidare att gynna ett brett ägande av börsaktier. Betydelsen av att småspararna kan göra sina röster hörda på de s. Utredningens förslag innebär att lagstiftningen om allemanssparandet successivt avvecklas. Remissinstanserna tillstyrker i huvudsak utredningens förslag eller lämnar det utan erinran. Allemanssparutredningen lagt fram i betänkandet Allemanssparandet — en översyn SOU Beträffande sparande på inlåningskonto allemansspar sägs att sparformen i och för sig kan leva vidare utan att behöva vara lagreglerad.

Det bör enligt Allemansfonder kvar minst ett ar ankomma på Riksgäldskontoret att avgöra om allemansspar bör drivas vidare och under vilka former detta i så fall skall ske. Allemansfonderna bör enligt utredningens förslag ombildas till vanliga värdepappersfonder efter en ettårig anpassningsperiod.

Allemanssparandet har blivit en stor framgång. Möjligheten att kunna spara i allemansfonder har lett många småsparare in i ett aktiesparande som troligen annars inte kommit till stånd. På grund av placeringsreglernas utformning — med inriktning på svenska aktier — har svenskt näringsliv erhållit ett betydelsefullt tillskott av riskkapital.

Sparande på inlåningskonto allemansspar har varit och får alltjämt sägas vara av stor betydelse för statens upplåning. Den samlade behållningen i allemansspar uppgick den sista juli till knappt 50 miljarder kronor.

Trenden i detta sparande har emellertid under senare år varit nedåtgående. Allemanssparutredningen tillsattes och lämnade sina förslag mot bakgrund av att några skattesubventioner inte längre fanns knutna till allemanssparandet. Skälen för en särskild lagreglering av sparandet ansågs därför ha försvunnit. Förutsättningarna har numera ändrats genom att skattelättnader för sparande i allemansfond återinförts fr.

Den återinförda skattesubventionen av sparandet i allemansfonderna gör det motiverat att behålla den särskilda regleringen av dessa fonder som fnns i lagen Med hänsyn till bl. Även om några genomgripande förändringar av regelverket av det slag som Allemanssparutredningen föreslagit inte är aktuella, bör en del mindre ändringar ändå göras.

Dessa ändringar, som i några fall har sitt ursprung i utredningens betänkande, behandlas i det följande. Fondbolagens Förening har i en skrivelse till Finansdepartementet hemställt att gränsen för de månatliga insättningarna i allemanssparandet höjs från 2 till 3 kronor och att det skall bli möjligt att göra extra insättningar i allemansfond. I rådande ekonomiska läge föreligger enligt regeringens mening dock inget behov av att stimulera hushållens sparande ytterligare. Vi anser det därför inte befogat att tillmötesgå föreningens hemställan.

Som tidigare nämnts innebär Allemanssparutredningens förslag att särlagstiftningen för allemansfonderna tas bort och att fonderna får göras om till vanliga värdepappersfonder. Därigenom skulle fonderna bl. Frågan om allemansfondernas placeringsregler har efter det att utredningen presenterat sina förslag fått förnyad aktualitet genom de planer på samgående som nyligen aviserats mellan det svenska läkemedelsbolaget Pharmacia AB och det amerikanska läkemedelsbolaget Upjohn.

Åtgärderna medför att både Pharmacia och Upjohn inledningsvis blir dotterbolag till det nya amerikanska bolaget. De för allemansfonderna gällande placeringsbestämmelserna innebär att de fonder som har aktier i Pharmacia inte kan utnyttja ett sådant erbjudande utan tvingas att sälja sina innehav.

Skälen för regeringens förslag: Sparandet i allemansfonder introducerades som ett led i att öka basen för hushållens sparande och för att ge en möjlighet att tillföra. Sistnämnda ändamål utgjorde skäl för en skattesubventionering av fondsparandet.

I enlighet med sitt syfte fck allemansfonderna därför endast placera sina tillgångar i svenska aktier och andra svenska värdepapper. Inriktningen på den svenska aktiemarknaden har upprätthållits under årens lopp även om vissa smärre förändringar i placeringsreglerna har gjorts för att skapa bättre anpassning till den utveckling som skett på fnansmarknaden.

Särregleringen av allemansfonderna i andra delar än vad gäller placeringsbestämmelserna har Allemansfonder kvar minst ett ar minskat genom åren så att reglerna blivit mera lika de som gäller för vanliga värdepappersfonder.

Ett visst närmande har emellertid skett även i fråga om placeringsbestämmelserna. De nuvarande placeringsbestämmelserna innebär att huvuddelen av tillgångarna i en allemansfond skall vara placerade i svenska aktier och aktierelaterade instrument. Med undantag av den möjlighet som fnns att förvärva andelar i utländska fondföretag kan inte en allemansfond förvärva aktier eller andra värdepapper som getts ut av ett utländskt företag.

Denna restriktion får uppenbara konsekvenser för en allemansfonds handlingsutrymme i de fall ett svenskt aktiebolag som fonden har aktier i blir föremål för en internationell företagsaffär.

Fonden kan i sådana fall tvingas sälja sitt innehav i det svenska bolaget. Det planerade samgåendet mellan Pharmacia och det amerikanska företaget Upjohn utgör, om det genomförs på det sätt som aviserats, ett exempel på ett sådant fall där placeringsreglerna utlöser den nämnda effekten för allemansfonderna. Frågan är om man ska stanna kvar eller byta till det skattemässigt mer. Hej Jan! Jag äger gamla allemansfonder som idag bytt namn till SEB Sverigefond.

. Men med all uthyrning följer en massa extra arbete och risk, inte minst om man bor. Det enda bolag som slagit allemansfondsnittet är Wallenbergs maktbolag Investor, medan både så att du inte har mer i aktiefonder än du säkert kan avvara i minst fem år.

1. Förslag till riksdagsbeslut

2. Var tredje fond en förlustaffär - kolla om du ska sälja eller ha kvar. Det jag däremot inte riktigt är med på än är just skillnaden mellan utdelning i på mitt konto, och jag har trots utdelningen fortfarande kvar st aktier i H&M.

MORE: Guidettis galna dans

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde