Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

147.8m FM

4 aringar far ratt till forskola

opinion

Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i 4 aringar far ratt till forskola eller grundskolan. Kommunen ska också erbjuda fritidshem för elever i kommunens grundskola och förskoleklass. Normalt ska barn erbjudas förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ett eget behov kan till exempel vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola i minst timmar om året.

Navigeringsmeny

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid de inte erbjuder förskola. Barnen ska då få omsorg så mycket som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Barn ses som bosatta i Sverige om de är eller ska vara folkbokförda här. Vissa andra grupper som inte ska vara folkbokförda här ses ändå som bosatta här.

Det gäller bland annat asylsökande barn. Kommunen ska erbjuda förskola till barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Barnet ska få gå i förskola från och med ett års ålder och under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Kommunen ska, utöver det som står ovan, erbjuda förskola till barn om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Kommunen behöver inte erbjuda förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Däremot ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid de inte erbjuder förskola så mycket som det behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Ett barn som är under "4 aringar far ratt till forskola" år har normalt sätt inte rätt till förskola. Rätten till förskola finns från det att barnet fyller 1 år. Däremot så kan ett barn som inte fyllt 1 år ha rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Det är kommunen som organiserar förskoleverksamheten och som avgör vilka vistelsetider barnen får vara i förskolan.

Hur dessa timmar ska fördelas står inte i skollagen. Det är upp till kommunen att besluta om det. Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de som står i lagen.

När vårdnadshavare har anmält önskemål om en kommunal förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska erbjudas förskola skyndsamt.

Kommunen ska erbjuda plats vid en förskoleenhet som ligger så nära barnets hem som möjligt. Då ska kommunen också ta skälig hänsyn 4 aringar far ratt till forskola vårdnadshavarnas önskemål. För fristående förskolor finns det inte några motsvarande bestämmelser om hur snabbt ett barn ska erbjudas förskola.

Öppen förskola vänder sig till barn som inte är inskrivna i en förskola. Deras föräldrar eller någon annan vuxen ska följa med barnet till öppna förskolan.

Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta.

Både kommunala och fristående förskolor får ta ut avgifter för barnets plats i förskolan. Avgifterna ska vara skäliga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften bara gälla den del av verksamheten som överstiger timmar om året. Detta gäller både för kommunala och fristående förskolor.

Det finns barn som ska erbjudas förskola för att de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola av fysiska, psykiska eller andra skäl. För dessa barn får kommunen eller den fristående förskolan bara ta ut avgifter för den verksamhet som överstiger 15 timmar i veckan. Alla kommuner i Sverige använder sig av den så kallade maxtaxan. Om en kommun använder maxtaxan gäller den även för de fristående förskolorna i kommunen. Maxtaxan innebär 4 aringar far ratt till forskola inga avgifter som överstiger maxtaxan får tas ut.

Men om avgiften är 4 aringar far ratt till forskola än maxtaxan kan kommunen eller den fristående förskolan ta ut avgifter upp till maxtaxenivån. Det kan alltså finnas kommuner eller fristående förskolor som tar ut en allmän avgift för förskolan och dessutom avgifter för enskilda kostnader upp till maxtaxebeloppet.

En kommun kan komma överens med en annan kommun om att den kommunen ska ta emot förskolebarn från hemkommunen.

Kan ett barn få gå...

Men då krävs det särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Ett sådant skäl kan vara att barnets föräldrar bor i olika kommuner. Ett annat skäl kan vara att barnet behöver särskilt stöd i förskolan och att vårdnadshavarna därför vill att barnet ska gå i en annan kommuns förskola som är anpassad efter barnets behov.

Man kan också tillämpa bestämmelsen 4 aringar far ratt till forskola att ge barn möjlighet till förskola på samiska, meänkieli eller finska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Innan en kommun tar emot ett barn från en annan kommun måste den få ett yttrande från barnets hemkommun.

På så sätt får den mottagande kommunen information om barnets förhållanden och har därmed ett bättre underlag för beslutet.

Kan ett barn hoppa över...

Om ett barn har rätt att gå i en annan kommuns förskola ska hemkommunen betala kostnaderna för förskoleplatsen till den kommun som tar emot barnet. Det finns inga formella hinder mot det, men reglerna ska inte tolkas som att barn som bor växelvis hos föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att gå växelvis i de olika kommunernas förskolor.

2. Kommunal och fristående verksamhet...

Det beror på att barnet då skulle riskera att inte få den trygghet och kontinuitet det behöver. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

I vissa fall kan barn få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska barnet istället erbjudas att gå i förskola. Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från 4 aringar far ratt till forskola det år hen fyller 6 år.

Om barnets vårdnadshavare vill det får en huvudman erbjuda plats i förskoleklass till barn som är yngre, men det är inte en rättighet. Ett barn kan få tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.

En femåring i förskoleklass har inte skolplikt, men däremot en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Personalen i förskolor har rätt till semester som alla andra, men det finns ingen bestämmelse i skollagen som ger en kommun möjlighet att stänga alla förskolor kommunala och fristående samtidigt. Kommunen är skyldig att ta emot barn i förskola så mycket som behövs om vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Det gäller även barn till arbetslösa eller föräldralediga och barn som är i behov av särskilt stöd. Barn kan få erbjudas plats på ett sommaröppet alternativ, men bara om man tar hänsyn till barnets 4 aringar far ratt till forskola av trygghet och kontinuitet.

Barn kan till exempel inte känna sig trygga om personalen och miljön är helt obekanta. För att lösningen 4 aringar far ratt till forskola vara realistisk för familjen krävs också att förskolan ligger inom ett rimligt avstånd från barnets hem. Vad som kan anses vara en acceptabel lösning utifrån dessa faktorer måste avgöras från fall till fall.

Förskolor kan ibland behöva ha stängt enstaka dagar för personalplanering eller liknande. Det är inte reglerat om förskolan får stänga för planeringsmöten, men det kan accepteras i undantagsfall. Kommunen måste också ha en beredskap med vikarier så att inte verksamheten behöver stängas på grund av att personalen är sjuk annat än i undantagsfall.

Förskolor kan få stänga under två dagar per termin för personalutbildning. Ja, i vissa fall kan barn ha rätt att få plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska. Det gäller om barnets hemkommun ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen Barnets hemkommun ska i dessa fall erbjuda barnet plats på en sådan förskola, om vårdnadshavarna begär det.

Det finns ingen rätt att få en förskoleplats på en förskola som bedriver hela eller en väsentlig del av utbildningen på de andra nationella minoritetsspråken. Alla kommuner ska erbjuda fritidshem för elever i kommunens grundskola och förskoleklass. Elevens hemkommun ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever men har ingen skyldighet att göra det. Elever ska erbjudas en plats i fritidshem så fort de behöver det.

Kommunen ska erbjuda elever i grundskolan eller förskoleklassen plats i fritidshem så mycket som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om en elev har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

En elev ska även erbjudas fritidshem om hen behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritidshemmet av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Har man rätt till förskola...

Kommunen ska erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år då en elev fyller 13 år. Från och med höstterminen det år en elev fyller 10 år får kommunen erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Enda undantaget är om en elev på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan ges i ett fritidshem. Kommunen ska erbjuda fritidshem till eleverna under den del av dagen då de inte går i grundskolan eller förskoleklassen.

"4 aringar far ratt till forskola" för fristående skolor som erbjuder fritidshem till sina elever ska följa samma regler. Kommunen ska även sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då de inte erbjuder fritidshem. Eleverna ska då få omsorg så mycket det behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Kommunen behöver inte erbjuda fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

Men kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då de inte erbjuder fritidshem. Alla kommuner i Sverige använder den så kallade maxtaxan. Allt sedan barnstugeutredningens ingripande har förskolan tagit fler och fler steg i Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän . av dagarna, medan de äldsta åringarna var borta procent av alla dagar. Barn bosatta i Sverige har rätt till förskola men regelverket ser inte alltid 4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till en 4-veckors period uppgår till högst 60 timmar. 3 år har han/hon rätt till allmän förskola 15 timmar 4 aringar far ratt till forskola vecka ( timmar på ett år).

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde