Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.4m FM

Normalisering av tortyr

opinion

Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter. Systematiska våldtäkter används som en Normalisering av tortyr för Normalisering av tortyr demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper. Andra världskriget brukar nämnas som det krig där systematiska våldtäkter blev ett massfenomen; allt mellan  och kvinnor uppges ha våldtagits.

Det är främst på talet som sexuellt våld i krig och konflikter har diskuterats på den internationella människorättsliga arenan. För att motverka våldtäkt i krig har flera mellanstatliga överenskommelser slutits och den internationella krigsdomstolen i Haag har fastslagit att våldtäkt i krig är ett krigsbrott. År dömdes en rwandesisk lokalpolitiker till livstids fängelse för att ha uppmuntrat Normalisering av tortyr bidragit till sexuellt våld mot tutsikvinnor under inbördeskriget i Rwanda.

Våldtäkt tolkas i fallet som att det utgjorde folkmord såtillvida att våldtäkterna genomfördes för att förinta delar av eller hela grupper, och detta var första gången våldtäkt klart och tydligt definierades som ett krigsbrott. I ett liknande fall i den internationella krigstribunalen i forna Jugoslavien senare samma år jämfördes våldtäkt i krig med tortyr och sades utgöra ett brott mot mänskligheten.

År antog FN: Resolutionen syftar till att stärka kvinnors roll i kris- och konfliktområden och stipulerar att alla insatser under väpnade konflikter måste genomsyras av ett genusperspektiv.

Säkerhetsrådet har därefter antagit sex ytterligare resolutioner om Kvinnor, Fred och Säkerhet, varav fyra har fokuserat på sexuellt våld i väpnade konflikter resolution , ,  och  Resolution som antogs är det kanske viktigaste genombrottet för att våldtäkt i krig ska betraktas som ett internationellt krigsbrott. Resolutionen fördömer våldtäkt och andra former av sexualiserat våld i konfliktsituationer och stipulerar att våldtäkt även kan utgöra brott mot mänskligheten och folkmord.

Det sexuella våldet upphör inte nödvändigtvis för att det blir fred. Snarare kan våldet öka, även om det tar sig andra uttryck. Krig anses leda till en ökning av människohandel för sexuella ändamål. Organiserat sexuellt slaveri och sexuell exploatering är lika vanligt i krigets efterföljd som våldtäkt är under en pågående konflikt.

Denna bild delas av FN, som påpekar att sexuellt våld riskerar att förlänga konflikter och öka antalet flyktingar och människor i exil. Sexuellt våld i krig bidrar även till att skapa eller förvärra redan existerande kulturell och social acceptans för våldtäkt i fredstid. Forskning visar att toleransnivån och acceptansen för sexuellt våld tenderar att öka i efterdyningarna av krig och konflikter.

En studie av hur soldater i Demokratiska Republiken Kongo DRK begripliggör och rättfärdigar sexuellt våld i krigets kölvatten visar att soldaterna gör en gränsdragning mellan olika typer av våldtäkter. Normalisering av tortyr den första kategorin normaliseras genom hänvisningar till mäns behov av sexuell tillfredställelse och mäns sociala och ekonomiska utsatthet, framställs den senare kategorin våldtäkter som förkastliga, begångna av män i extrema situationer eller med ett abnormt Normalisering av tortyr.

förhörsmetoderna skapar en normalisering av...

Följaktligen skapar denna distinktion en möjlighet att normalisera sexuellt våld i fredstid i och med föreställningen om att de verkligt allvarliga våldtäkterna utövas i krigssituationer. Det är inte bara aktörer i krig som står för det sexuella våldet — även Normalisering av tortyr soldater och biståndsarbetare begår sexuella övergrepp. Sexuell exploatering av prostituerade är vanligt förekommande.

FN har utarbetat riktlinjer för straffrättsliga åtgärder för personal som bryter mot reglerna och exempelvis utnyttjar utsatta personer sexuellt i konfliktsituationer. Både forskare och aktivister menar att våldtäkterna har mycket lite med sexualitet att göra — i stället är det ett politiskt verktyg för att skapa kaos.

Detta sker bland annat i syfte att försvåra vissa befolkningsgruppers fortlevnad. Genom att kvinnorna bryts ned försvagas hela samhällsstrukturen, vilket gynnar olika politiska grupperingar. I juni publicerades en studie om sexuellt våld Normalisering av tortyr DRK.

Enligt resultaten av enkätstudien var omfånget av sexuellt våld större än vad tidigare undersökningar indikerat. Det uppskattades att 48 kongolesiska kvinnor mellan åldrarna 15 och 49 våldtogs varje timme. Studien visade också att sexuellt våld inte bara var ett omfattande problem i de delar av landet där konflikterna varit som mest intensiva.

Till skillnad från tidigare uppskattningar, exempelvis de gjorda av FN, inkluderade den aktuella studien sexuellt våld inom ramen för nära relationer. Sexuellt våld i nära relationer antas av forskare bli mer socialt accepterat i anslutning till konflikter. Sexuellt våld Mäns våld mot kvinnor — ett globalt perspektiv FN: I resolution efterfrågade säkerhetsrådet att en särskild representant för att bevaka sexuellt våld i konflikter skulle utses.

Utreda, bedöma och förstå: Utbildningsdag om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Uppsala universitet använder kakor cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig.

Läs mer om kakor. Ämnesguider Våld i nära relationer Sexuellt våld Sexuellt våld Sexualbrottslagstiftningen Medicinska och psykosociala konsekvenser Behandling av sexualbrottsförövare Män som våldtäktsoffer Sexuellt våld i krig och konflikt Hedersrelaterat våld och Normalisering av tortyr Våld i samkönade relationer Barn som upplever våld Särskild sårbarhet Mäns våld mot kvinnor — ett globalt perspektiv Att mäta våld Vad säger lagen? Våldsförebyggande arbete Hälso- och sjukvårdens ansvar "Normalisering av tortyr" kvinnofridsarbete Rättsväsendets ansvar Utbildningsinsatser.

Sexuellt våld i krig och konflikt Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter.

Abu Ghraib kunde bara ge...

Internationella insatser mot sexuellt våld År antog FN: Normalisering av tortyr våld i krigets kölvatten Det sexuella våldet upphör inte nödvändigtvis för att det blir fred. Normalisering och legitimering av våldtäkt Forskning visar att toleransnivån och acceptansen för sexuellt våld tenderar att öka i efterdyningarna av krig och konflikter.

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relaterade ämnesguider Sexuellt våld Mäns våld mot kvinnor — ett globalt perspektiv FN: Fakta I resolution efterfrågade säkerhetsrådet att en särskild representant för att bevaka sexuellt våld i konflikter skulle utses. Normalisering av tortyr skapar en normalisering av tortyr.

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av. Normalization Process Theory (NPT) för att göra en analys av. ”Under Bush-eran har vi sett en normalisering av tortyr, masskontroll, brist på politisk insyn Klimatförändringarna accelererar Så varför.

fall hade, som tidigare nämnts, kyrkorätten förbjudit tortyr. c) en normalisering av Normalisering av tortyr exceptionella åtgärderna etablerade tortyr som rättsstandard; och d) på.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde