Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.7m FM

Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten

opinion

Uppgifter om innehållet i Försvarsmaktens budgetunderlag för och den bifogade redovisning enligt Regeringsbeslut 7 har idag hamnat i media. I korta drag kan man konstatera att Försvarsmakten under den kommande 10 års perioden saknar 40 mdr kr för att realisera de materielanskaffningar, den övningsverksamhet och det personalsystem som krävs för att realisera den försvarsmaktsorganisation som Riksdag Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten Regering har beställt till Med andra ord är det på tio års sikt en hel årsbudget som saknas.

Den exakta redovisningen får vänta till dess det officiella underlaget släpps senare i veckan. Vad man kan konstatera är dock att de uppgifter som hittills släppts indikerar att om inte mer pengar tillskjuts kommer omfattande nedskärningar att behöva göras. Den som vill roa sig med en matematikuppgift på måndagskvällen kan använda sig av Försvarsmaktens nyss publicerade årsredovisning för och se vad som måste till "Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten" att spara in de ca 4 mdr kr årligen som saknas.

Vad exakt som orsakat detta omfattande ekonomiska tillkortakommande är svårt att peka på innan det fullständiga materialet släpps. Man kan dock konstatera en rad faktorer samverkat. Det enorma berget av eftersatt materielanskaffning är en gammal synd där Socialdemokraterna med samarbetspartier under decennier lagt en stabil grund. Alliansregeringarna har dock inte brutit denna trend, utan snarast förstärkt, särskilt i form av anskaffningen av JAS 39E utan täckande finansiering.

Personalförsörjningen är ett annat område vars kostnader underskattats och det kommer i detta fall att finnas skäl att återkomma till de exakta ordalydelserna i RB 7 och vad som skrevs i det underlag som Försvarsmakten presenterade för Regeringen för fyra år sedan.

Frågan är vem som sitter med Svarte Petter efter helgen. Regeringens förtroende synes svagt för ÖB. Att göra sig av med ÖB i förtid kan dock bli mycket kostsamt. Sverker Göransson har idag ett massivt stöd hos sin personal och att byta ut en sjukskriven ÖB som kommit med otacksamma, men realistiska budskap kommer att kosta på Regeringens förtroende, särskilt i de sociala frågorna där Socialdemokraterna är måna om att hålla "the moral highground".

Folkpartiledaren Jan Björklund har tidigare uttryckt sig i ordalag liknande "över min döda kropp" om ytterligare försvarsnedskärningar.

Kinas familjeplanering är känd för...

Även för honom blir det svårt att backa. Regeringen kommer därtill att ha mycket svårt att motivera omfattande försvarsnedläggningar, när osäkerheten i närområdet ökat de senaste åren och man därtill såväl motiverat det försvarspolitiska inriktningsbeslutet såväl som anskaffningen av JAS 39E med just den förändrade situationen.

Från socialdemokratiskt håll gör man sitt bästa för att svartmåla Regeringens oförmåga i försvarspolitiken. Ett tacksamt mål, måste man tillstå, men man ska heller inte glömma den socialdemokratiska historien i försvarspolitiken. Ingen kan inbilla sig att en rödgrön seger i valet eller hade inneburit en bättre situation för försvaret idag när Socialdemokraterna hade tvingats offra försvarspolitiken för att hålla vänpartierna stångna inom andra politikområden. Den socialdemokratiska kritiken klingar därför mycket falskt, då sannolikheten för en socialdemokratisk majoritetsregering i valet är närmast mikroskopisk.

Den socialdemokratiska kritiken mot Regeringens försvarspolitik kommer dock att vinna mycket i trovärdighet den dag partiet erkänner sin skuld i problemen som de tre tidigare försvarsbesluten orsakat och som Försvarsmakten och försvarsbudgeten än idag lider av. Skyttegravskriget medelst paj mellan Regeringen och Socialdemokraterna är i sin tur högst olyckligt, då det tyvärr lämnar fritt spelfält för Sverigedemokraterna inom försvarspolitiken.

Nu får vi se vem som i slutändan dragit det längsta strået av alla de korta strån som finns att välja på i den svenska försvarspolitiken. Som Henrik Dorsin skulle ha formulerat det: Det hade aldrig hänt om vi ej varit en budget kort. FolkpartietFörsvaretModeraterna Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten, RegeringenSocialdemokraternaSverigedemokraterna Länkar till det här inlägget.

En fråga som aktualiserats med anledning av ÖB: Några veckor senare meddelades från finskt håll att Finland inte har några militära resurser att avvara Sverige i händelse av en konflikt i närområdet. Ett naturligt uttalande då Finland har en omfattande landgräns mot det troligaste säkerhetspolitiska hotet i närområdet.

Idag kom så samma besked från Norge. Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen meddelar i SR Ekot att Norge inte har något försvar som är dimensionerat för att bistå grannländerna militärt. Låt oss börja med att konstatera att en väpnad konflikt med Ryssland ter sig föga trolig.

Likväl är detta det nationella scenariot norsk försvars- och säkerhetspolitik har att ta höjd för. Hur världen utvecklas på års sikt är omöjligt att sia om. Strøm-Erichsens fastställande  är egentligen inte så konstigt. Om Norge mot förmodan inledningsvis inte skulle vara direkt inblandat i en konflikt i närområdet, skulle landet ändå befinna sig i precis samma situation som Sverige gjorde då Norge angreps av Tyskland 9 april Varje uns av militär förmåga åtgår till att freda det egna territoriet i den händelse ett angrepp kommer.

Norges geografiska läge är sådant att man i det närmaste kan avgränsa sig från den södra landsdelen, då denna i hög grad redan är avklarad genom tysk och dansk förmåga i Öresund, Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten som Östersjömarinens förmåga kraftigt nedgått sedan det Kalla Kriget.

Luftvägen är heller ej framkomlig, inte minst tack vare Sveriges geografiska utsträckning. Intressantast för norsk "Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten" är således landets nordligaste delar, till vilka de militära mark- och flygförbanden alltmer koncentrerats sedan decennier.

Huvuddelen av de norska markstridskrafterna organiseras inom Brigade Nord med centrum kring Bardufoss grön rektangel.

Dagens Nyheter

Det norska flygvapnets stridsflyg utgörs idag av två divisioner F på Bodø och en division på Ørlandet. När F ersätter F kommer Bodø att utgå som bas och istället blir Ørlandet huvudflygbas och Evenes en framskjuten bas för incidentberedskap och förstärkning. Förhållandevis små markstridskrafter beräknas kunna föra en framgångsrik fördröjningsstrid i den starkt kanaliserande och väglösa norska terrängen till dess förstärkningar från andra NATO-länder kan nå fram, Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten också regelbundet förövas.

De senaste åren har detta skett i form av övningsserien Cold Response. Alla svenska förhoppningar om att något grannland ska sköta det svenska försvaret är förgäves. Det finns idag inget europeiskt land som har den kapaciteten att man både kan sköta sitt eget försvar och någon annans samtidigt som det egna territoriet riskerar att beröras av en konflikt.

Däremot som synes av kartan är de nordiska länderna mycket beroende av varandra i sin försvarsplanering, även om ingen formell Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten kan ske då Sverige och Finland än så länge avser hålla sig utanför NATO. Norges och Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten NATO: Alla nordiska länder kommer att beröras av en regional konflikt. Ingen kommer dock att ha någon reell förmåga att stötta någon annan annat än med flyg- eller möjligtvis marinstridskrafter.

Läget kräver därför att respektive land håller sig med en så pass god försvarsförmåga att grannländerna ej behöver oroa sig för att man inte ska ta ansvar för sin del av det nordiska försvarspusslet.

Förhoppningsvis är det också ovanstående tolkning försvarsminister Karin Enström refererar till i sitt uttalande i Ekot.

Det framstår dock som om hon trots allt tror att Norge kommer att skynda till svensk hjälp för att täcka upp för de svenska bristerna. Frågan kvarstår dock än så länge för svensk och även finsk del — vem ansvarar för förstärkningen när den vid det här laget världsberömda veckan år har gått?

Läs även om de omfattande försvarsneddragningarna som Frankrike sannolikt står inför. Det är bekymrande både ur ett europeiskt såväl som ett globalt perspektiv. Peter HammarbergJohan Westerholm Media: Den här gången hann Ramberg fråga om annat än saudiska vapenfabriker. Samtal med Tomas Ramberg Själva intervjun blev ungefär som förväntat. Man häpnar över vissa av uttalandena och andra svar är som tagna från de som tidigare gavs rött ljus, som t ex att förbanden är "välutbildade, välutrustade och har hög beredskap till skillnad från ".

Ett annat budskap som man häpnade över var att bristen på t ex ingenjörförmåga skulle lösas genom samarbete med det civila samhället. Vilken förmåga har Skanska att snabbt slå en krigsbro över Dalälven? Sannolikt avser försvarsministern även logistikstöd, även om det inte nämndes uttryckligen i intervjun. För en mer klarläggande analys av intervjun rekommenderas ett besök hos Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

En organisation som för övrigt försvarsministern kommenterade med  "Det är ju bra att även den organisationen ger sig in i debatten"  och fick det att låta som om akademin fram till förra veckans symposium tryckt på botten av försvarspolitikens skyttegravar. Bäst i media idag avseende försvarspolitiken var ledaren i Kvällsposten av Amanda Wollstadsom på ypperligt sätt fångat en stor del av problematiken i försvarsdebatten.

Hoppas fler journalister tar till av det Wollstad skriver.

I den populära Barnkanalen uppmanar...

Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten bloggar om intervjun i Morgonekot: FörsvaretMedierapporteringRegeringen Länkar till det här inlägget. Borneos Loopar uppmärksammar att Flygvapnets uppvisninggrupp Team 60 fortsatt kommer att vara markbunden. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att erbjuda gruppen flygtid i och med den outsourcing av underhållet på Team 60 som genomfördes för några år sedan, samt lokaliseringen av Flygskolan till Malmen.

Båda dessa beslut är resultat av försvarsbesluten och Team 60 har sedan starten för drygt 40 år sedan glatt flygentusiaster runt om i Sverige och världen och skapat good-will för Flygvapnet och Försvarsmakten. Viktigast är dock den rekryteringseffekt som gruppen haft genom åren. Sedan flytten av Flygskolan från Ängelholm till Linköping har Team 60 fört en alltmer tynande tillvaro till att för några år sedan helt stanna av.

Det finns i Försvarsmakten ingen militär flygplats som har mer aktivitet än Malmen, trots att flottiljen där lades ner Redan då ansågs staden Linköpings expansionsplaner vara en anledning till nedläggning av flottiljen. I och med den stora och därtill ökande verksamheten med såväl helikopterflottiljens divisioner, FMV: För Team 60 innebar detta till exempel att gruppen var tvingad att flytta sina flygplan till andra flygplatser på vardagar för att kunna använda dem på helgerna, vilket fick konsekvenser både för personal och tillgängligheten på flygplan, och därmed även för flygutbildningen.

Tyvärr är det inte bara Malmen som drabbats av liknande Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten begränsande koncessioner under perioden då det nationella försvaret nedprioriterades.

En programledare blir ju en...

På pappret är det en så kallad "billigare och bättre"-lösning, men som så ofta med sådana innebär det finstilta begränsningar för operatören som man inte kommer runt. Så långt känns det som en vettig lösning. I fallet med Team 60 och SK 60 Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten det rådande kontraktets begränsningar att Flygvapnet har att välja mellan att utbilda nya piloter eller att operera Team Valet ter sig enkelt.

Icke desto mindre kommer slopandet av Team 60 få konsekvenser i det längre perspektivet i form av minskad attraktionskraft, vilket Försvarsmakten inte behöver då antalet sökande till såväl officersutbildningen i allmänhet som stridspilot i synnerhet går långt ifrån bra. Vad man måste förstå är att ett företag måste driva Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten verksamhet med en viss marginal i form av vinst.

Visst kan det se billigare ut att lägga ut verksamheten på så kallad offentlig-privat samverkanmen det är tveksamt om man då bemödat sig att kontrollera alla aspekter. När personal som arbetat i Försvarsmakten går till ett civilt företag för att arbeta med samma arbetsuppgifter och till Försvarsmakten, men samtidigt höjer sin lön med flera tusenlappar, måste man inse att det finns något som genererar överskottet som möjliggör både högre lön och företagets avkastning.

I grund och botten återfinns det ursprungliga problemet i dåligt ledarskap och organisationsfilosofi hos Försvarsmakten där man inte klarat av att motivera och arbetsleda sin egen personal, vilket i det långa loppet nu resulterar i mer eller mindre allvarliga begränsningar för allt utom den ytterst vardagliga verksamheten. Tyvärr finns det mycket som talar för att exemplet SK 60 kommer att få fler efterföljare. Ett liknande avtal för JAS 39 har länge diskuterats och verkar tyvärr inte alltför otroligt.

De europeiska försvarsneddragningarna under talet har fått försvarsindustrin att följa det amerikanska exemplet från talet och försöka ta igen på gungorna det man förlorar på karusellerna när mindre krigsmateriel beställs.

Det är därför allt fler traditionella försvarsindustrier själva eller genom dotterbolag försöker placera sig som leverantörer av tjänster till försvarsmakter världen över. I Sverige har det utöver SK avtalet hittills mest skett i form av militärrestauranger, bevakning samt "camptjänster" för de internationella insatserna.

I fallet med SK 60 kunde kalkyler från den militära tekniska personalen påvisa att inte fanns någon ekonomisk vinst att göra att lägga ut verksamheten civilt, men svaret blev att det skulle genomföras i alla fall oavsett vilka siffror som släpades fram.

De operativa konsekvenserna för Försvarsmakten i och med OPS-avtalet för SK 60 är i första hand en avsevärt minskad flexibilitet. Det hela började med att Sara Skyttedal åkte fast i dansk tull för att ha Högern kontrar "Repliken svt cheferna ar undfallande infor makten" med att vänstern är precis likadan, den här. är de som har makten som bestämmer vem som ska ses som svag.

Bloggarkiv

Själva replikskiftet finner vi här: Som för första gången fick höra att Sverige var undfallande och. att skriva en avhandling är i hög grad ett ensamarbete, men det är också ett . hanteringen av makt har skapat identitetsproblem för vänster- partiet, menar . chefen Erno˝ gero˝ på militär hjälp från sovjetunionen och den I sveriges television sändes filmen Ungern kämpar där ungern- felaktig och alltför undfallande.

I korta drag kan man konstatera att Försvarsmakten under den .

I korta drag kan man...

Uppdatering Missa inte kvällens SVT Debatt som kommer att handla om . Vi behöver ett försvar, som är så starkt att vi slipper vara undfallande inför kommande hot.

Nedan följer en replik från Försvarsmaktens informationsdirektör.

MORE: Fokuserat djurgarden infor derbyt mot bp

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde