Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

103.6m FM

Lasa skriva rakna garantin behovs nu

opinion

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att det ska införas bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att en elev som är i behov av stöd tidigt ska få stöd som är utformat utifrån sitt behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om bl.

Regeringen bör göra en översyn och analys av den lagstiftning "Lasa skriva rakna garantin behovs nu" gäller rätten till särskilt stöd och av skolornas praktiska tillämpning av lagstiftningen, där särskilt brister i de lägsta årskurserna ska belysas, samt ge Skolinspektionen ett uppdrag att under två år särskilt granska skolornas arbete med stöd till elever som inte når kunskapsmålen.

Läsa, skriva, räkna – en...

Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att göra en utvärdering av effekterna av att införa den föreslagna lagstiftningen om en garanti för tidiga stödinsatser. Utskottet föreslår att riksdagen avslår en motion om avslag på propositionen. Kammaren biföll utskottets förslag. Regeringen föreslår att det ska införas bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli Utbildningsutskottet föreslår också att riksdagen ska göra två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:. Den reviderade propositionen - det kom ju en proposition tidigare i samma ämne - är klart bättre - eller mindre dålig - än den första. Självklart finns det stora fördelar med att sätta in tidiga Lasa skriva rakna garantin behovs nu för elever, så att de slipper komma ohjälpligt efter innan stödinsatserna sätts in, där håller vi med regeringen.

Nu har vi precis beslutat om obligatorisk förskoleklass. Det har inte börjat tillämpas än och inte heller trätt i kraft. Då kanske vi ska vänta med att prata om stödinsatser innan vi ens har en obligatorisk förskoleklass på plats.

Vi vet inte ens vad eleverna förväntas prestera i denna nya skolform.

Läsa, skriva, räkna-garantin som Miljöpartiet...

Min tanke var att förskoleklassen ju ska vara, åtminstone delvis, en lekfull ingång till skolarbetet. Att börja prata om stödinsatser här och dra in specialpedagoger är för tidigt, anser vi.

Men man bör se till att det blir lugn och studiero i förskoleklassen. Det är sannolikt det effektivaste vi kan göra för de här barnen. Vår främsta invändning mot förslaget är att det redan i dag finns bestämmelser om särskilt stöd och att detta innebär en dubbelreglering, åtminstone i viss mån. Redan i dag står det i skollagen att åtgärder skyndsamt ska sättas in vid behov. Det finns redan i dag stipulerat om åtgärdsprogram och det finns redan i dag stipulerat om särskilt stöd.

Verktygen ska finnas på plats. Varför fungerar det då inte? Vi skulle kanske undersöka varför det inte fungerar innan vi kommer med nya reformer och förslag. Det som skiljer mot dagens lagstiftning är möjligtvis konsultation av speciallärare samt nationellt kartläggningsmaterial.

Vi har inget emot att ett nationellt kartläggningsmaterial tas fram, men det skulle inte behövas en proposition för det. När det gäller speciallärare finns risken att man dränerar dessa resurser från högre årskurser till lägre.

I vissa fall kan det naturligtvis vara befogat, men det kan gå alldeles för långt. Det finns i dag en brist på speciallärare och specialpedagoger, vilket också remissinstanserna påpekade. Det gör hela förslaget problematiskt, anser vi. Trots regeringens försäkringar och justering av liggande förslag anser vi att det finns en stor risk för en detaljreglering och en ökad administrativ börda Lasa skriva rakna garantin behovs nu skolans personal.

Vi måste börja lita på skolans personal och lärare och lita på att de gör sitt jobb. Sverige har tidigare haft ett av de mest jämlika och högpresterande skolsystemen i världen. Dit måste vi ta oss igen. Det ska självklart också vara vår framtid.

Att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna är en självklar del för att bygga det starka samhället.

Att kunna läsa, skriva och räkna är avgörande i ett modernt välfärdssamhälle. Utan grundläggande baskunskaper kan elever inte nå skolans kunskapsmål och de går då en mycket tuffare resa till mötes i samhällslivet eller på dagens och framtidens arbetsmarknad. Skolan ska ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan, och klara det innan små misslyckanden har vuxit sig större.

Alla elever har inte samma förutsättningar. Vissa elever har knäckt läskoden redan innan de börjar skolan, medan det tar längre tid för andra.

Några behöver stöd av en duktig elevassistent, andra av en speciallärare. Några elever behöver stöd, peppning och hjälpmedel för att lyckas med läsningen, att lära sig skriva och att fixa matematiken. Andra behöver utmanas med tjockare böcker och svårare mattetal. I Lasa skriva rakna garantin behovs nu ska ingen elev lämnas efter, men inte heller hållas tillbaka. När vi bildade regering var det efter åtta år av borgerlig skolpolitik.

Kunskapsresultaten hade sjunkit som en sten. Drygt var fjärde pojke nådde inte upp till de grundläggande kraven för läsförståelse i PISA-undersökningen, och antalet anställda i skolan hade minskat med 10  personer. Jan Björklund hade lovat en ny skollag som skulle garantera alla elever rätt stöd i rätt tid.

Regeringen presenterar nu ett nytt...

Tyvärr blev så inte fallet. Elever som hade behövt stöd under lång tid skickades i stället uppåt i det svenska skolsystemet, utan att ha fått det stöd de behövde för att lyckas. Svensk skola har gett överlägset mest särskilt stöd i nionde klass, vilket ofta är för sent för elever som redan har halkat efter. Extra anpassningar och särskilt stöd måste sättas in redan i tidiga årskurser för att förebygga problem som kan växa och under lång tid försvåra för den enskilde eleven.

Det är en av de viktigaste nycklarna till skolframgång. Forskning visar att tidiga insatser har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång. I länder med höga kunskapsresultat och ett jämlikt skolsystem, som till exempel Finland och Kanada, sätts rätt stöd in så fort en lärare upptäcker att en elev behöver det.

I Sverige har vi som sagt gjort tvärtom - satt in överlägset mest särskilt stöd i Lasa skriva rakna garantin behovs nu klass. Med det förslag vi nu debatterar här bryter vi med detta misslyckande.

Inte mer dokumentation

Nu ska vi ge rätt stöd i tid. Vi ska ge lärare och rektorer mandat och verktyg att sätta in särskilt stöd när det behövs.

Tvärstopp för läsa-skriva-räkna-garantin

Vi ska stärka den specialpedagogiska Lasa skriva rakna garantin behovs nu i skolorna, så att alla elever kan få det stöd just den eleven behöver för att nå skolframgång.

Läsa-skriva-räkna-garantin innebär att om det finns indikationer på att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen ska stödinsatser sättas in där de behövs. Dessa stödinsatser ska sedan följas upp i slutet av förskoleklassen och i lågstadiet och lämnas över till ansvarig lärare i nästa årskurs, något som många gånger inte görs i dag. Genom läsa-skriva-räkna-garantin säkerställer vi att alla elever som behöver stöd redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser.

Denna lagstiftning täpper till det hål som finns i nuvarande skollag. Och nu gör vi verklighet av det som Jan Björklund lovade att genomföra men som han inte lyckades med under åtta år i regering. Läsa-skriva-räkna-garantin är viktig i sig. Den tydliggör skolans ansvar och arbetssätt, så att alla elever får samma tillgång till stöd och åtgärder.

Kartläggs i förskolan

Den ger konkreta verktyg Lasa skriva rakna garantin behovs nu lärare att i högre utsträckning och mer likvärdigt sätta in rätt stöd i tid. Det ska inte vara beroende av vilken skola du går på om du får särskilt stöd. Det nationella kartläggningsmaterialet är en viktig pusselbit för att garantera förskoleklassens likvärdighet över hela landet.

Det är viktigt nu när vi i höst gör förskoleklassen obligatorisk för alla sexåringar. Men läsa-skriva-räkna-garantin är också en viktig pusselbit i en större helhet, en helhet som handlar om att vända utvecklingen i svensk skola och att se till att stödet kommer tidigare och blir bättre så att kunskapsresultaten höjs ytterligare. Till denna helhet måste läggas regeringens viktiga satsningar på fler specialpedagoger och speciallärare och mer skolpersonal och på de nya nybörjarplatser som speciallärar- och specialpedagogutbildningen byggts ut med.

Det handlar också om de miljoner per år som regeringen satsar för att höja den specialpedagogiska kompetensen generellt bland lärare, något som flera borgerliga partier sagt nej till, om den utvidgade och framgångsrika satsningen på läs- och matematiklyftet och om satsningen på elevhälsan om miljoner kronor per år.

Läsa-skriva-räkna-garantin är som sagt viktig i sig, men den förutsätter att det finns rätt kompetens i skolan. Just därför är regeringens stora Lasa skriva rakna garantin behovs nu på fler speciallärare och specialpedagoger och på specialpedagogisk kompetens bland alla lärare viktiga.

Vi måste klara av att göra flera saker samtidigt. De bästa skolsystemen i världen har både fler speciallärare och mer specialpedagogiska verktyg hos varje utbildad lärare. Dit ska Sverige också. Vi ska åter ha ett av de starkaste skolsystemen i världen. Jag är glad över att vi nu tydliggör rätten till tidigt stöd och fullföljer de rekommendationer som Skolkommissionen gav oss politiker. Jag yrkar med glädje bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Jag välkomnar att en bred majoritet i utskottet nu har enats om förslag på hur vi följer upp detta och ser till att rätten till särskilt stöd förverkligas i verkligheten. Borgerligheten har länge förhalat och skjutit ned detta förslag, med argument som att läsa-skriva-räkna-garantin egentligen inte innebär att alla elever faktiskt garanteras att lära sig läsa, skriva och räkna. Det är helt sant. Ett sådant löfte kan politiker knappast ge och hålla.

Det vi däremot nu garanterar är att alla elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som lärare och personal med specialpedagogisk kompetens bedömer att de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Det tycker jag är viktigt att understryka i stället för att fastna i någon sorts tramsig semantisk diskussion. Nu läggs ytterligare en viktig pusselbit på plats för att Sverige åter ska bygga ett av de mest jämlika och högpresterande skolsystemen. Lasa skriva rakna garantin behovs nu investeringar behöver komma till. Mer personal behöver utbildas. Men när vi nu garanterar att alla elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får det stöd de behöver lägger vi grunden för fortsatt höjda kunskapsresultat och en jämlik kunskapsskola där ingen lämnas efter och ingen heller hålls tillbaka.

Att klara skolan, få ett jobb, flytta hemifrån, bilda familj och leva ett gott liv ska inte vara en dröm. Debatt: ”Läsa-skriva-räkna-garantin behövs nu”. hearingLäs upp. Debattartikel publicerad på DN Debatt På DN-debatt kom så.

För att förbereda garantin ger regeringen Skolverket och SPSM i uppdrag Elever som behöver extra stöd för att lära sig läsa, skriva och räkna ska få Nu ändrar vi på det och ger lärare mandat att sätta in extra stöd när man. Läsa, skriva, räkna-garantin som Miljöpartiet hade som vallöfte i den förra rätt till extraundervisning, läxhjälp och hjälpmedel för elever som behöver det. Nu har de Lasa skriva rakna garantin behovs nu och Sverigedemokraterna pekat på att man är.

MORE: Svarmorsbloggen en succe jag aldrig kommer att skriva

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde