Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.3m FM

Annu en dod i mers i sydkorea

opinion

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Flest fall har rapporterats från arabiska halvön och från ett utbrott i Sydkorea med sitt ursprung på den arabiska halvön. Inga fall har påvisats i Sverige.

Smittkällan tros vara kameler. Folkhälsomyndigheten följer läget noggrant. Fall av mers fortsätter att rapporteras från den arabiska halvön, framför allt från Saudiarabien. Utbrott på sjukhus orsakar många av fallen. WHO rapporterade 23 juni att sedan har det nu globalt rapporterats fler än laboratorieverifierade fall varav drygt dödsfall.

Inga fall har dock rapporterats från länder utanför den arabiska halvön i relation till Hadj, som inträffade under slutet av september, då många reser till Saudiarabien.

Sedan har det nu globalt rapporterats fall Annu en dod i mers i sydkorea dödsfall. Spridningen av MERS-coronavirus fortsätter på den arabiska halvön. De senaste månaderna har ett flertal fall rapporterats från både Saudiarabien och Jordanien.

SYDKOREA Sydkorea Ännu en person...

Ett antal fall i Saudiarabien har varit kopplade till smittspridning vid ett sjukhus i Riyadh. Globalt sett har nu totalt fall varav dödsfall, av mers rapporterats. Det är framför allt äldre och personer med underliggande sjukdom som riskerar att avlida i mers. Folkhälsomyndigheten har gett ut råd för hur man kan skydda sig mot smitta under Hajj då många Annu en dod i mers i sydkorea till Saudiarabien.

Utbrottet av orsakat av MERS-coronavirus i Sydkorea har avstannat och inga nya fall har rapporterats sedan 4 juli. Enligt officiella siffror som publicerats från WHO har totalt fall, varav 36 dödsfall, av orsakat av infektion med MERS-coronavirus rapporterats från Sydkorea.

Globalt sett har totalt fall av mers konfirmerats sedan sjukdomen började spridas Av dessa har avlidit. De absoluta majoriteten av fallen har rapporterats från den arabiska halvön. Elva nya fall har tillkommit under veckan som gått. Antalet nya fall per vecka har minskat successivt under juni.

Den senaste officiella dödsiffran från Annu en dod i mers i sydkorea den 19 juni uppger totalt 24 dödsfall. Färre nya fall rapporteras in dagligen än tidigare och det totala antalet kontakter som monitoreras har minskat med nästan personer sedan den 19 juni. Det finns inga tecken till aktiv spridning av sjukdomen i samhället utanför sjukvårdsmiljö och utbrottet ter sig att avmattas.

Den 16 juni sammanträdde WHOs kriskommitté avseende MERS-coronavirus, men fann inte att situationen föranledde att klassa upp spridningen till en global hälsokris.

LÄS MER: USA ger Sydkorea...

Likaså rådde man inte till några reserestriktioner till Sydkorea. Utbrottet mers fortsätter i Sydkorea och smittspridningen sker framför allt via kontakter på sjukhus innan det att patienterna blivit diagnosticerade.

Enligt officiella siffror som publicerats från WHO har nu 64 fall, varav fem dödsfall, av mers rapporterats från Sydkorea. Siffrorna från WHO rapporterats med viss fördröjning. Myndigheter i Sydkorea skriver i ett pressmeddelande att de har uppgifter om 95 bekräftade fall. Virusprovets togs från en patient som rest från Korea.

Viruset uppvisar inga förändringar i sin arvsmassa som indikerar att det skulle ha förändrats jämfört med prover som tagits på arabiska halvön. Enligt information från WHO den 6: Alla fall har en epidemiologisk länk till den man som rest på den arabiska halvön och sedan insjuknat i Sydkorea. Det är "Annu en dod i mers i sydkorea" allt anhöriga och vårdpersonal som smittats.

Ett stort arbete med smittspårning och isoleringsvård av fallen pågår. Globalt sett har fall varav dödsfall i mers rapporterats sedan WHO rapporterar att en koreansk man som rest på arabiska halvön insjuknat i mers den 20 maj. Insjuknandet skedde efter det att han återvänt till Korea. Mannen han smitta sin fru och en annan patient på det sjukhus han vårdades på innan diagnosen ställdes och han isolerades. Sedan april har nu fall av mers varav dödsfall rapporterats enligt WHO.

Alla fall har haft en epidemiologisk koppling till arabiska halvön. WHO manar till fortsatt vaksamhet. I Sverige finns rekommendationer från Socialstyrelsen om hur misstänkta fall av mers ska handläggas. Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers.

Bråk om migrantarbetarnas löner i...

Mellan april och mars har fall, varav dödsfall, av mers rapporterats globalt Annu en dod i mers i sydkorea det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC. Liksom under tidigare år ses en ökning av antalet rapporterade fall under våren.

De allra flesta fallen har rapporterats från den arabiska halvön och alla fall har haft en epidemiologisk koppling dit. Nyligen rapporterades ett fall från Tyskland efter att en man som smittats i Förenade Arabemiraten rest till Tyskland och blivit diagnosticerad där. Det finns dock en fortsatt risk för att enskilda fall av personer som smittats på den arabiska halvön reser till Europa och insjuknar här. Saudiarabien rapporterar Annu en dod i mers i sydkorea nya fall av mers under den gångna veckan.

Under sågs en ökning i antalet rapporterade fall som inleddes under slutet av februari och nådde sin topp under april. Möjligen följer viruset samma mönster i år och det är början på en uppgång som vi nu ser. Enligt WHO har till och med den 23 januari totalt fall av mers rapporterats sedan sjukdomen började spridas Av dessa har minst avlidit.

Majoriteten insjuknade under perioden mars till maj Men fortfarande rapporteras nya fall. De rapporteras nästan alltid från mellanöstern och framförallt från Saudiarabien. De fall som rapporterats från andra delar av världen har antingen varit resenärer som smittats i mellanöstern eller kunnat länkas till annat fall som smittats där.

Enligt den senaste epidemiologiska uppdateringen från European centre for disease prevention and control ECDC har totalt fall av mers konfirmerats sedan sjukdomen började spridas Ett ökat antal fall har rapporterats mellan juli och oktober Fortfarande rapporteras nästan alla fallen från mellanöstern och framförallt Saudiarabien.

Per den 4 september rapporterar European centre for disease prevention and control ECDC att det hittills identifierats fall av mers, varav har avlidit. Antalet nya fall har minskat sedan i början av maj men rapporter om enstaka nya fall inkommer kontinuerligt, framför allt från Saudiarabien. Alla fall av mers har antingen konstaterats i Mellanöstern, kunnat länkas till annat fall i Mellanöstern eller varit resenärer som tidigare vistats i Mellanöstern.

Middle east respiratory syndrome mers är en Annu en dod i mers i sydkorea luftvägssjukdom som identifierades i Saudiarabien Sjukdomen orsakas av ett coronavirus MERS-coronavirus som dessförinnan inte hade setts hos människa. Inom samma familj av virus återfinns virus som orsakar allt från vanliga förkylningsvirus till den allvarliga infektionen sars som orsakade utbrott under åren Viruset tros ha sitt ursprung hos dromedarer i Mellanöstern, men den exakta källan som smittar människor har ännu inte identifierats.

Infektion av MERS-coronavirus hos människa orsakar feber, hosta och lunginflammation och ibland ses även symtom från mag-tarmkanalen som t ex diarré. Allvarlig sjukdomsbild ter sig vanligare hos människor med försvagat immunförsvar, hög ålder eller kroniska sjukdomar såsom diabetes och KOL.

Viruset är smittsamt mellan människor men då mest sjukvårdspersonal som vårdat mers-patienter samt familjemedlemmar till infekterade smittats, ter sig smittsamheten begränsad till nära kontakter. Andelen av fallen som smittats av andra människor och andelen som smittas av den ännu okända källan i naturen är oklar. Spridningen mellan människor är dock så begränsad att epidemin upphört om inte nya fall smittad från naturen hela tiden uppkommit.

European centre for disease prevention and control ECDC rapporterar idag att det hittills identifierats fall av mers, varav har avlidit. Antalet nya fall har minskat sedan i början av maj men rapporter av enstaka nya fall inkommer kontinuerligt, Annu en dod i mers i sydkorea allt från Saudiarabien. Risken att smittas vid resa till länder på arabiska halvön bedöms av WHO som mycket liten och man avråder inte till resa i området, men det är bra att vara medveten om sjukdomen och vad man kan göra för att förebygga smitta.

Coronavirus, sjukdomsinformation och diagnostik WHO: Middle East respiratory syndrome coronavirus Saudiska hälsoministeriet har också information på sin hemsida om försiktighetsåtgärder för pilgrimer. Under våren har antalet diagnosticerade fall av mers ökat, men denna ökning har nu avtagit.

För det aktuella antalet bekräftade fall, se WHO: Fortsatt spridning av mers på Arabiska halvön. Nyhet från Folkhälsomyndigheten, inklusive reseråd för pilgrimer på svenska. WHO har uppdaterat råden för pilgrimer till Umrah och Hajj.

Ännu en person har dött...

Sidan är på engelska. Ökade insatser mot mers i Saudiarabien. Antalet fall av mers ökar på Arabiska halvön. Det nya coronaviruset MERS följs noga. Viktigt med uppmärksamhet för nya coronaviruset. Fler fall av det nya coronaviruset. E-post till Folkhälsomyndigheten Tel: Här i utbrottsarkivet finns information om Annu en dod i mers i sydkorea utbrott.

Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Om du behöver stanna i Sydkorea i mer än 90 dagar och inte kan eller vill Mer detaljer finns på ellen-otto.info Ännu en person har dött efter att ha insjuknat i mers i Sydkorea.

Sex personer har nu avlidit i virussjukdomen sedan den fördes in i landet den. SYDKOREA Sydkorea Ännu en person har dött efter att ha insjuknat i mers i Sydkorea.

Sex personer har nu avlidit i virussjukdomen sedan den fördes in i landet.

MORE: Ny dodlig brand i oslo

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde